Oddesund Nord beboerforening og bådelaug

Vedtægter for Oddesund Nord beboerforening og bådelaug.
                       Stiftet den 8. august 1998.§ 1.
Navn og Hjemsted.

Foreningens navn er Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug.

Hjemsted er Oddesund Nord.

§2. Formål og virke.

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug har til formål at virke for de bedst mulige vilkår for lokalområdets, herunder havnens udvikling.

Til opfyldelse af dette formål påhviler det foreningen:

at vedligeholde og fremme interessen for lokalområdet og søsport

at varetage medlemmers interesse for fælles faciliteter, samhørighed og udvikling i Oddesund Nord

at støtte initiativer, der fremmer disse formål.

§ 3. Medlemsforhold.

Som stemmeberettigede medlemmer kan optages alle, som har fast bopæl og/eller fast bådplads i Oddesund Nord samt øvrige, som har interesse i Oddesund Nord.

§ 4. Kontingent.

Hvert år opkræver Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug et at generalforsamlingen fastsat helårskontingent dækkende det pågældende kalenderår.

Uanset indmeldelsestidspunktet skal helårskontingentet erlægges for det pågældende kalenderår.

§ 5. Eksklusion.

Hvis et medlem modarbejder Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug eller på anden måde udviser utilbørlig optræden, kan denne af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En sådan beslutning kan af vedkommende medlem indbringes for generalforsamlingen for endelig afgørelse.

§ 6. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan ændre, give eller ophæve vedtægter for Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug.

På generalforsamlingen vælges formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Formanden vælges for et år, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år inden 1. maj. Indkaldelse til generalforsamling skal udsendes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal være bilagt foreningens årsregnskab.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3. måneder og som ikke er i kontingentrestance. Der stemmes ved personligt fremmøde.

§ 7. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor og en suppleant

9. Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af formanden, bestyrelsen eller såfremt mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter anmodningens modtagelse.

Indkaldelse skal ske skriftligt til alle stemmeberettigede medlemmer med mindst 2 ugers varsel.

§ 9. Stemmeregler.

Kun foreningens aktive medlemmer har stemmeret, jf. § 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 12 om vedtægtsændringer.

Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det, skal personvalg ske ved skriftlig afstemning.

§ 10. Bestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen består derudover den generalforsamlingensvalgte formand af de 4 generalforsamlingensvalgte medlemmer samt en suppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde med en næstformand og en kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.

Udtræder formanden af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger konstituerer bestyrelsen en formand frem til næste generalforsamling.

Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings-orden. Der føres protokol over bestyrelsen handlinger.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst tre medlemmer er til stede, heriblandt foreningens formand eller næstformand. Suppleanten kan deltage i bestyrelsens møder dog uden stemmeret.

§ 11. Regnskab og revision.

Kun formanden – i formandens fravær næstformanden – og kassereren kan i det daglige tegne foreningen i økonomisk henseende.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskabet og status udsendes til medlemmerne med revisorens påtegning samtidig med indkaldelsen til generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for foreningens midler, der til enhver tid skal indestå i et pengeinstitut.

§ 12. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, under iagttagelse af § 6.

§ 13. Medlemmerne.

Medlemmerne anmodes om at værne om lokalområdet og dets faciliteter og skåne faciliteterne, herunder bådene mod overlast.

§ 14. Foreningens ophævelse.

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug kan kun ophæves efter en foretaget afstemning herom på en generalforsamling.

Mindst 3/4 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer skal give deres samtykke.

Såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for ophævelse af foreningen, men de afgivne stemmer ikke udgør 3/4 af foreningens samtlige aktive medlemmer, skal der indkaldes til en ny generalforsamling inden for en måned.

Opnås her 3/4 flertal af de fremmødte stemmeberettigede for foreningens ophævelse, kan en sådan beslutning træffes.

I tilfælde af foreningens ophævelse overføres foreningens midler til aktiviteter i foreningens hjemsteds kommune, der er i overensstemmelse med vedtægternes formål.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Disse vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den 04. juni 2011