Generalforsamling 2023

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf: 61690045. Email: obu@live.dk
Referat fra ordinær Generalforsamling 30. april 2023


For første gang blev Generalforsamlingen afholdt i Garnhuset, og vi startede med at spise det lækre smørrebrød og ostesnitter fra Oddesund Bistro, hvorefter Generalforsamlingen blev afholdt med dagsorden iflg. vedtægterne.


1. Valg af dirigent og referent.
Per Yde blev foreslået og valgt som dirigent, og som referent undertegnede Oda Ulrich.


2. Formandens beretning.
Lone Børsting har været så venlig at overlade undertegnede referent en kopi af sin
beretning, hvorfor jeg ikke her vil referere den. Jeg vedhæfter i stedet for Lones beretning til
dette referat (se nedenfor), så I kan læse den ordret, som Lone har skrevet den.
Formandens beretning blev godkendt.


3. Regnskabsaflæggelse.
Lone Børsting fremlagde regnskabet. Garnhus projektet er afsluttet og Realdania har
godkendt regnskabet, som dermed også er afsluttet. Resultatopgørelsen for 2022 blev
forelagt med et overskud på 61.346 kr.
Driften af Kulturlandskabet bliver ikke finansieret af Beboerforeningens kontingent.
Regnskabet blev godkendt.


4. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, og det blev vedtaget af
Generalforsamlingen, at kontingentet fortsat skal være på 250 kr. pr. husstand - med op til
2 stemmeberettigede.


5. Forslag.
A) Forslag til fællesarrangement: Tur ud af byen 2023
1) Her blev der foreslået en tur til Venø med besøg hos Venø Sea food, som tilbyder
guidet rundvisning på stedet samt fortælling om østers og skaldyr. Vi vil i
bestyrelsen arbejde videre med forslaget, så I hører nærmere efter næste
bestyrelsesmøde.
B) Klubaktivitetsmøder
Bestyrelsen har foreslået afholdelse af et par uformelle møder for foreningens
medlemmer i løbet af året. Her kunne vi f.eks. diskutere emner, der omhandler
området her, hvor vi bor eller andet, der kunne have folks interesse.
Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf: 61690045. Email: obu@live.dk
Vi modtager gerne forslag fra foreningens medlemmer. Hvad synes I kunne være
interessant at snakke/få mere viden om?
Vi vil afholde det i Havnehuset eller Garnhuset alt efter hvor mange deltagere, vi bliver.
C) Forslag til jubilæum
I år har beboerforeningen 25-års jubilæum, og bestyrelsen har valgt, at jubilæet
afholdes lørdag den 12. august 2023, da denne dato ikke kolliderer med andre
foreningers planlagte begivenheder på Thyholm.
Vi efterlyser derfor gode ideer til, hvordan I synes begivenheden skal fejres.
Da planlægningen jo kræver lidt tid, vil vi gerne modtage ideerne inden for den næste
1½ måneds tid.


6. Valg af formand.
Lone Børsting blev genvalgt.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
P.C Jensen og Oda Ulrich blev genvalgt.


8. Suppleanter.
Michael Hornstrup og Mogens Tind Kristensen blev genvalgt.


9. Revisor.
Per Jespersen blev genvalgt.


10. Eventuelt.
a) Afskærmning i Finns værksted
Det blev foreslået at sætte rionet i døråbningen ind til værkstedet, så besøgende kan
kigge derind.
Vi afventer en varig løsning til afskærmning fra smeden som muliggør, at man kan gå
nogle skridt ind i værkstedet og herfra bedre kan se rundt på alt det gamle interiør.
b) Østerssafari pladsen og manglende skraldespand ved Høllet.
Per Yde har sat en skraldespand op, som vi p.t. selv sørger for at tømme.
Vi afventer stadig svar fra Teknisk Drift og Anlæg med hensyn til servicering af en
skraldespand her.
Vi kan dog konkludere, at uden skraldespand kommer stedet hurtigt til at ligne en
svinesti.
c) Bomme i Syd og Nord
Vi erfarer, at DSB sætter bomme op ved jernbaneoverskæringerne i Oddesund Syd og i
Oddesund Nord.
Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Oda Ulrich, Hovedvejen 5, Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf: 61690045. Email: obu@live.dk
d) Fiskeri fra Oddesundbroen
Det er tilladt at stå og fiske fra Oddesundbroen fra sydsiden og indtil de gule striber
starter oppe på broen.
e) Toilet ved Garnhuset
Det blev på Generalforsamlingen nævnt, at en rullende toiletvogn ved Garnhuset kunne
være ønskeligt.
Vi må have undersøgt mulighederne med hensyn til dette nærmere.


Så var der ikke flere punkter på dagsordenen, og Per Yde takkede for god ro og orden
og afsluttede Generalforsamlingen.
Under Generalforsamlingen og bagefter drak vi kaffe og spiste Lissy Hansens lækre
hjemmebagte kage med navnet:
Jordbærdrøm: Marcipanruder med jordbærmousse. Mange tak Lissy.

Beretning - Generalforsamling 30.april 2023 -

Jeg skal igen i år forsøge at gøre min
beretning ret kortfattet. Vi er jo i den
heldige situation, at vi i vores forening har
en dygtig sekretær, og at vi sender
referater rundt fra alle bestyrelsesmøder,
så medlemmerne bør være rimeligt godt
orienteret.
Allerførst vil jeg byde velkommen til vore
nye medlemmer fra Sortevej 3 og 5 -
Gyvelvej 1 og 3, -Skovvel 2 og 17 b, -
Hovedvejen 7, Gl. Færgevej 16, -
Plantagevej 10 og 12 - en tilgang på 10
husstande – ganske fint, og alle skal være
hjertelig velkommen.
Så har vi den rekordagtige nyhed, at vi har
forudsætningen for at afholde det største
Sct.Hans bål i mine 27 år i Oddesund -
aldrig har der være så meget kvas –
haveaffald – som er det, vi har lov til. Nu
håber jeg, vi kan holde det fri for
redebyggeri.
Vores store projekt med færdiggørelse af
restaureringsarbejdet er næsten helt
afsluttet. Vi har forespurgt TDA, om der
skulle tages nogen brandtekniske hensyn,
og det viste sig så, at vi skulle have søgt
en byggetilladelse, da bygningen får en
ændret funktion – fra at være registreret
som et skur til at være et museum og et
forsamlingslokale. Så lige nu arbejder vi
på at få disse administrative manøvrer på
plads! – med byggesagsbehandler ved
Struer Kommune, som jo er ejeren af
huset, som vi har brugsretten til.. Nu
glæder vi os så til, at faciliteterne kan
komme til gavn og glæde og blive brugt.
Man kan leje lokalerne til mange formål og
bestyrelsen har besluttet, at det skal være
gratis for foreningens medlemmer at
bruge Garnhuset. Man skal selvfølgelig
overholde de aftaler som andre betalende
lejere bliver gjort bekendt med i en
lejekontrakt, f.eks. at man skal aflevere i
samme stand, som man modtog lokalet og
opryddet og fejet, men uden at betale leje.
Hvis nogen er utilfreds med den
beslutning, så er det i dag, man skal
komme med indvendinger, ellers bliver det
fremover sådan, at medlemmer kan låne
huset. Der mangler også en afskærmning
ind til Finn`s værksted, men Henrik Smed
er kommet til skade, så vi må nok bruge
en midlertidig løsning Der skal også
sættes to gamle tyskerskabe op- de er på
vej – Per har skænket den og Jørgen
sætter den i stand.
Men projektet er afsluttet og bevillingen
slog til og Realdania godkendte
regnskabet. Vi var SÅ heldige, at vore
håndværkere købte byggematerialerne
hjem, inden den store prisstigning kom –
det drejede sig om ganske få uger, så gik
priserne helt amok! Heldet var også med
os, da museet var nødt til at lukke ned og
derfor fik tid til at Karin kunne stå for
opbydningen af tidslommen i værkstedet
herinde og alle Finn^s efterlandenskaber..
Tak for det Karin og tak til Per, som var
projektleder på dette arbejde, da vi måtte
sige farvel til Labland som tilsynsførende!
I september fik vi indviet Garnhuset med
borgmesterhjælp samtidig med at lyd- og
arkitektinstallationen blev fejret med
korsang og borgmestertale til ære for
Grundtvig.. Det blev en festlig dag..med
mange mennesker. At Garnhuset skal
bruges, arbejder vi ogsås sammen med
Venøsund og Geoparken om, og og vi er
også godt i gang med at udbygge vores
forhold til efterfølgeren af Turistforeningen
Destination Lim􀉣orden om at reklamere
for vores tilbud om besøg i
Kulturlandskabet og høre om
fortællingerne her fra området. Vi har
også et samarbejde med de øvrige
foreninger på Thyholm om et
samarbejdsprojekt, der også rækker ud til
lokalområde udvalget – et arbejde der
stadig pågår.
Nu arbejder vi så videre med Den Gamle
Rofærgehavn - Kystdirektoratet var ved at
mene, at det ikke længere var en havn –
da den havde været tilsandet så længe –
men der er gravet op til havnestatus igen,
selv om indsejlingen næsten er sandet til
igen! Vi afventer et udspil fra TDA, inden vi
kan gå videre med f.eks. en handlingsplan
og fondsansøgninger. Jørgen er valgt til
projektleder af Rofærgehavnen.
I den forbindelse havde vi et
”forskermøde” i julen om bl.a. historikken
omkring Rofærgehavnen og driften af den
– Et hyggeligt møde, hvor mange facts
kom på bordet. Oda, som er vores
historiekyndige, tog noter, ligesom hun
også har skaffet tegninger til en rofærge,
som skibsmodelbygger Bjørn Barfod vil
lave, og som skal udstilles her, og PC
oprettede et forskerbibliotek på
hjemmesiden, så der kan være styr på
arkivalierne. Dette møde inspirerede til, at
vi vil foreslå nogen små fællesarrangementer
Punkt 5 B)
I det hele taget er den vision, vi vedtog sidste år på
generalforsamlingen med, at vi skulle få folk til at
stoppe op i Oddesund, blevet grundigt cementeret
– Folk stopper op! Vi er nok den mest besøgte
turistattraktion i Struer Kommune. - Derfor søgte
vi også kommunen om et tilskud til driften – til
dækning af de faktiske udgifter. Vi opnåede at
komme med i budget men kun med lidt under
halvdelen af det, vi søgte om – nemlig 60.000 kr. –
så det skal vi så få til at slå til – det vender vi
tilbage til under regnskabet.
Vi har ikke kunnet få Struer Kommune til at sætte
en orientering op om, hvem der har udført
arbejdet omkring Oddesundtårnet. Folk
efterspørger det altid – vi har søgt om det 2 gange,
og den sidste gang har vi ikke fået svar – Nu har vi
så selv lavet reklame for de lokale håndværkere og
leverandører, der har gjort arbejdet, som de nu
også lægger navn til henne i INFObunkeren. Tak for
det, Jørgen . Der er al mulig grund tilat være stolt
af, hvad lokale her har præsteret!
Så er det tilfældet, at beboerforeningen i
år – til august – har 25-års jubilæum. Det
vil vi fra bestyrelsens side foreslå, at vi
fejrer den 12.aug. 23.
Punkt 5 C) ( som vi må bede om at tage
med som et forslag på mødet i dag- hr.
Ordstyrer)
Vores hjemmeside er blevet grundigt
opdateret – Tak for det PC - Det kan I jo
alle gå hjem og se på samtidig med, at I
holder øje med webkameraet på 409! - og
hvad vej vinden blæser – det skal man jo
vide, når man bor her!-
Sluttelig vil jeg sige tak til alle
medlemmer! Beder vi om hjælp, råd og
vejledning møder vi altid en positiv
medvirken - måske lidt positiv kritik -fra
medlemmerne, men jeg vil alligevel ud
over bestyrelsen sige specielt tak til
Magnus og Mogens for jeres ekstra
indsats. At alle i bestyrelsen har haft
mange forskellige kompetencer og kræfter
og tid i spil, er der ingen tvivl om –
bestyrelsesarbejdet er et slående bevis på
sandheden i det gamle udsagn – alle kan
noget – sammen kan vi meget! Vi arbejder
en del – men det er et fornøjeligt
samarbejdeTak hele vejen rundt.
Det var en forholdsvis kort beretning. Er
der spørgsmål er de velkomne??
Lb/apr./23