Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, P.C. og Oda Ulrich
Afbud: Jørgen Lindholm


1 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2022 blev godkendt.


2. Siden sidst
a) Møde med Destination Limfjorden, Geoparken og Struer Kommune
Destination Limfjordens direktør, Christina Skjøtt og Geoparkens leder Karen-Louise Smidth
var med til dette møde.
Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde repræsenterede Kulturlandskabet Oddesund og
fra Struer Kommune deltog Claus Falk og Claus Pedersen.
Hensigten med mødet var at få en snak om – og gode ideer til, hvordan Kulturlandskab
Oddesund i fremtiden kan drifte og selvfølgelig helst uden underskud.
Der kom nogle gode forslag frem, som der vil blive arbejdet videre på her i 2023.


b) Tilmelding til Nytårskuren – inden 15. januar

Lone Børsting, Per Yde, P.C. og Jørgen Lindholm deltog i arrangementet


c) Skiltet med tak til…… nyt banner
Jørgen Lindholm sørger for, at der kommer nyt banner op på Info bunkeren, da det gamle
banner er meget slidt af vejr og vind.
Det er banneret, der fortæller, at ”Her kan man se, hvad vej vinden blæser”.
Takkeskiltet til Garnhuset er endnu ikke færdigt.


d) Thyholmerforeningen – nyt møde 17. januar kl. 17.
Dette møde er udsat til senere.


3. Kulturlandskabet
a) Driften af Kulturlandskabet – delvis udsat fra sidste møde
Jørgen Lindholm har lavet et overordnet budget for Kulturlandskabet i 2023, som vi går efter.
Tilskuddet fra Struer Kommune er på 60.000 kr. i 2023. Derudover er der indtægter fra nogle af
infoskærmene i tårn og bunkere.


b) Indkøb af Støv/vandsuger
Per Yde og Jørgen Lindholm har fået demonstreret, hvad en sådan støv/vandsuger kan udrette i
en af bunkerne. De var tilfredse med, hvad den kunne, så det er bestemt, at vi køber den.


c) Film fra Forsamlingshuset
Der er lavet en lille film om tilblivelsen af Forsamlingshuset som p.t. og ca. halvanden år frem
kan opleves på Lone Børstings græsplæne overfor havnen på Sortevej.
Filmen kan ses i infobunkeren, hvor Jørgen Lindholm har sat den op.


I. Tårnet
a) Skærmen? Evt. henvendelse til Geoparken – Meterologskærmen
Skærmen lige indenfor døren i tårnet virker stadig ikke. Vi synes, det er lidt træls, at
det første folk ser, når de kommer ind i tårnet, er en sort skærm. Vi vil derfor
forsøge at finde nogen, der kan bruge skærmen – måske Geoparken.
Meterologskærmen virker heller ikke lige p.t.


II. Infobunkeren
Som ovenfor nævnt bliver der sat nyt banner op, og film om Forsamlingshuset kan ses
inde i bunkeren.


III. Lyskasterbunkeren
Juletemaet bliver i bunkeren indtil uge 7, hvorefter Jørgen Lindholm sætter noget
andet op.


IV. Regelbau 411
Lørdag den 11. februar 2023 åbner en ny udstilling, der hedder POIESIS.


V. Garnhuset
a) Åbningspolitik
Vi satser på at åbne døren for publikum den 1. marts.
Åbningstiden bliver formentlig daglig fra kl. 8-22 ligesom den er i tårnet og
infobunkeren.


b) To-do-liste
Vi skal have vasket det nye gulv i Garnhuset, og herefter skal det have en gang
bejse.


VI. Gammelhavn
Som nævnt i sidste referat er Gammelhavn nu udgravet så meget, at mindre både kan
sejle ind i havnen.
Vi er klar til at holde møde med Struer Kommune og andre interessenter med hensyn
til havnens videre renovering.
I bestyrelsen foreslår vi Jørgen Lindholm som projektleder i forbindelse med
Gammelhavns renovering


4. Regnskab

Regnskabet og evalueringsrapporten er sendt ind til Realdania. Er blevet godtaget, og er hermed
afsluttet. Kassekreditten i forbindelse med Garnhusets renovering er også opsagt.
Lone Børsting sender regnskabet videre til den købte revisorfunktion, som vi har besluttet fortsat at
benytte os af.


5. Hjemmesiden
P.C. fortæller, at meterologstationen er lagt ind ved webkameraet på www.oddesund.eu

6. Forskergruppemøde 5. juledag
Jørgen Lindholm havde indkaldt til dette møde, hvor det specielt var Gammelhavn, der blev
debatteret.
Jørgen har sammen med andre lokale beboere i både Syd og Nord de sidste måneder forsket meget
i Gammelhavns historie, og på mødet her kom der også mange nye spændende ting frem.
Bl.a. så vi en masse luftfotos af Gammelhavn, som Jørgen havde skaffet via Struer Kommune. Her
kunne man år for år se, hvordan bl.a. tilsandingen af havnen var kommet snigende.
Lone Børsting og Jørgen Lindholm har i øvrigt fået den gode ide’, at vi fremover måske 3 gange om
året kunne holde nogle uformelle klubaktivitets møder for beboerforeningens medlemmer.
Her kunne man f.eks. diskutere nogle interessante aktuelle eller historiske lokale emner.


7. Eventuelt
Kim Høffler og Claus Pedersen fra Struer Kommune har henvendt sig til Lissy Hansen og Jørgen
Lindholm, da de gerne vil have arrangeret et madmøde i Lyskasterbunkeren i uge 21.
De sidste 2 år har et sådant madmøde været afholdt i et samarbejde mellem Tambohus Kro, Struer
Kommune og Kulturlandskab Oddesund, og det har været et eftertragtet arrangement at deltage i.


8. Næste bestyrelsesmøde
Er aftalt til fredag den 24. februar kl. 10.


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P.C Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich
Afbud:


1 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2023 blev godkendt.


2. Siden sidst
a) Nytårskuren
Den 24. januar blev Struer Kommunes nytårskur for frivillige afholdt i Struer Energipark,
hvor frivillige i 9 kategorier blev valgt.
I vores bestyrelse havde vi indstillet Malene Nedergaard fra Hvidbjerg til Struer Kommunes
Frivillighedspris på socialområdet.
Hun blev også valgt sammen med Lone Berg Jensen fra Humlum og Viktoria Pasichenko fra
Struer.
De har alle 3 gjort en særlig stor indsats for de ukrainske flygtninge, der er kommet til
Struer Kommune siden Ruslands invasion af Ukraine.
Lone Børsting, P.C. Jensen, Jørgen Lindholm og Per Yde deltog fra vores forening i
festlighederne.


b) Skilte/Bannere
Jørgen Lindholm har sørget for, der er kommet endnu et nyt banner op på Info bunkeren.
Banneret viser, at man i bunkeren kan opleve ”Lyrik i Skydeskåret” med bl.a. digtet ”Hvad
nu hvis solen vælger side”. De 3 andre digte man kan opleve hedder: ”Soldat”, ”Byen” og
”Naturen”.
Alle 4 digte bliver oplæst af deres respektive forfattere på skærme i 2 af bunkerens
skydehuller.
Takkeskiltet til Garnhuset lader åbenbart vente på sig, da vi endnu ikke har fået det.


c) Et samlet Thyholm, møde 22. februar – Oda deltog
Målet med mødet var en videre drøftelse af et større samarbejde mellem borgerforeninger
mm. på Thyholm og Jegindø.
Jens Johnsen, Kontaktudvalget for Lokalområder (Thyholm) bød velkommen og gav
herefter ordet til konsulent, Jeanette Lund Houe fra Struer, der var mødeleder.
Status med hensyn til samarbejdet mellem borgerforeningerne på Thyholm er på
nuværende tidspunkt, at ingen af foreningerne er klar til at indgå i fælles bestyrelser.
Der er dog stadig et ønske om at bevare kontakten foreningerne imellem, så vi kan, hvis det
er nødvendigt støtte op om hinanden og danne fælles front.
For at dette kan lade sig gøre, er repræsentanter fra foreningerne nødt til at mødes en
gang imellem. Kontaktudvalget for Thyholm vil være behjælpeligt med at invitere til et
sådant fælles møde et par gange om året.
Henrik Kastoft, indehaver af Kastoft Kommunikation på Jegindø kom med forslag til en
digital medieplatform, hvor Thyholm og Jegindø vil kunne præsentere sig for omverdenen.
Det kan være en god branding for evt. tilflyttere og turister.
En sådan medieplatform er ikke gratis at oprette og vedligeholde, men det er meningen,
der skal være plads til alle. Virksomheder, forretninger og foreninger – også dem som ikke
har så mange penge.
På mødet var der opbakning til at gå videre med projektet, og der blev nedsat en gruppe på
4-5 personer, der snakker sammen om en forretningsplan.


d) Forsamlingshuset – manglende lyd – nyt banner
Lyden fra kunstværket Forsamlingshuset har været væk i nogen tid, men en opdatering her
i skrivende stund fortæller, at lyden nu er genetableret.
Der er desuden også blevet hejst et nyt flag med Struer Kommunes logo ved kunstværket.


e) Samarbejdet med Venøsund – Verdensarkitektseminar først i juli.
Den 1. uge i juli afholdes der Verdenskongres for arkitekter her i Danmark.
De har ytret ønske om at komme her til Oddesund for at opleve og bese den særprægede
og spændende arkitektur, som Kulturlandskab Oddesund råder over.
Det sker i et samarbejde med Bjarne Tingkær, formand for Venøsund Færgelaug.
Forventningen er, at arkitekterne kommer sejlende hertil med Venøsundfærgen.


3. Kulturlandskabet
a) Nyt møde om Pakketering 1/3 kl. 10
Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm skal denne dato til et opfølgende planlægningsmøde
med Destination Limfjorden og Struer Kommune.
Deltagere fra Destination Limfjorden har forslag til, hvordan Kulturlandskab Oddesund i
fremtiden kan få økonomien til at balancere.
De vil præsentere en forretningsudvikling som kaldes pakketering.
Det går i al sin enkelhed ud på at udvikle pakker.
Et eksempel:
Når der i dag stopper en bus med turister i Kulturlandskabet, så går de selv rundt og orienterer
sig. Fortællingerne er gratis.
Her foreslår Destination Limfjorden, at man tilbyder en pakke, som bus turisterne på forhånd
kan have tilkøbt f.eks. nogle af fortællingerne, som før var gratis.
Mere information om ovenstående efter næste bestyrelsesmøde.


b) ”Skriv” om skrald ved Høllet, strand og Tårn til Teknisk Drift og Anlæg i Struer
I nogen tid har Struer Kommune ikke fjernet affald ved Høllet, som de ellers plejer at gøre.
Derfor har Jørgen Lindholm fjernet skraldespanden, da den kun blev tømt, hvis Lone eller
Jørgen gjorde det.
Lone Børsting har derfor sendt en forespørgsel til Teknisk Drift og Anlæg i Struer, om hvilke
planer de har videre frem med hensyn til affaldsbeholder her.

I. Tårnet
a) Skærmen
Skærmen lige inden for døren i tårnet er stadig ikke i brug. Lone Børsting har
kontaktet Geoparken for at høre om det er dem, der p.t. har ansvaret for skærmen.
Det er det, oplyser Geoparkens leder Karen Louise Smidth. De forventer også at få
den taget i brug.
Lysspots, der ikke virkede, er blevet udskiftet, så der nu er lys hele vejen op ad
trappen i tårnet.
Vi har i bestyrelsen flere gange gjort Struer Kommune opmærksom på
vandforbruget på tårntoilettet, da vi ofte oplever, at vandet står og løber i toilettet.
Kommunen mener dog ikke, at vandforbruget er alarmerende højt.


II. Infobunkeren
Der er blevet indkøbt en ny støv/vandsuger til bunkerne, så det nu er nemt at opsuge
vandet, der jævnligt samler sig her.
Per Yde oplyser, at den er ret effektiv.


III. Lyskasterbunkeren
Næste planlagte arrangement i Lyskasterbunkeren er Madmødet, som i år afholdes
fredag den 26. maj.
Lissy Hansen og Jørgen Lindholm er i fuld gang med at planlægge dette event sammen
med Kim Høffler og Claus Pedersen fra Struer Kommune og Tambohus Kro, hvorfra
maden vil blive leveret.


IV. Regelbau 411
Den 11. februar åbnede en ny udstilling af den norske kunstner, Anne Katrine Senstad.
Udstillingen hedder Poesis, og den ledsages med lyd af komponisten, JG Thirlwell.
Poesis er en meditation over lysets, lydens og farvernes transformerende kraft.
Udstillingen kan ses til midten af maj måned.


V. Garnhuset
a) Plan for den næste måned
Vi skal have vasket det nye trægulv grundigt, og herefter skal det bejdse behandles,
så det får samme udseende, som gulvet i Finn’s værksted.
Der skal desuden sættes et gelænder op inde i Finn’s værksted, så man som
besøgende kun kan træde nogle skridt ind i rummet og herfra stå og kigge rundt på
alle de mange ting, der findes derinde.
Lås og tilgængelighed for besøgende i Garnhuset, arbejder vi også videre med.


b) Pris for udlejning af lokale
Der har allerede været efterspørgsel fra personer, som gerne vil leje Garnhuset til
forskellige arrangementer, og derfor skal vi have udformet en lejekontrakt.

c) Lås på køleskab
Vi skal have en eller anden låsemekanisme sat på køleskabet, inden der bliver
offentlig adgang.
Måske skal vi have sat et ekstra køleskab derned til dem, der ønsker at leje
Garnhuset.


VI. Gammelhavn
Vi mangler p.t. lidt handlingsplaner fra Struer Kommune med hensyn til Gammelhavn.
Jørgen Lindholm vil kontakte dem og afsøge mulighederne for at komme videre med
projektet.


4. Regnskab
Lone Børsting har færdiggjort regnskabet for 2022. Det er sendt til revisoren, og vil herefter være
klar til at fremlægge på Generalforsamlingen søndag den 30. april 2023.


5. Hjemmesiden – fornemt nyt forskerbiblioteksarkiv
P.C. Jensen har lavet et flot stykke arbejde.
En website til de kildesamlinger og produkter, vi finder og har fundet om Oddesundområdet.
Ved at få artikler og billeder samlet her, bliver det hele meget mere overskueligt for os.
Nu skal vi bare lige vænne os til at få det lagt herind i stedet for at sende det rundt på Messenger
og mails.
Alle har mulighed for at gå ind på websitet ”Oddesund historie” og se, hvad der allerede ligger her.
Der er både artikler og billeder.
Adressen er: http://oddesund.site/kilder.php.
Hvis nogen har gode historier eller billeder fra Oddesund Syd eller Nord, I gerne vil dele med
omverdenen, så kontakt gerne en af os fra bestyrelsen, så vil vi være behjælpelige med at få det på
websitet.


6. Beboerforeningens 25-års jubilæum
Den 8. august 1998 blev Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug stiftet.
Altså er der 25-års jubilæum i år.
Det synes vi der skal fejres. Endnu ved vi ikke hvordan, men vi satser på at afholde det enten den
11. 18. eller 26. august.
Vi vender tilbage med mere information senere.

7. Klub?? Navn – fællesskabspleje – indhold – antal
Dette emne blev kort omtalt i sidste referat.
Ideen med, at vi fremover kunne holde nogle uformelle klubaktivitets møder for beboerforeningens
medlemmer nogle gange i løbet af året. Her kunne vi f.eks. diskutere nogle interessante aktuelle
eller historiske lokale emner.
Vi har bestemt, at vi tager emnet op på Generalforsamlingen for at høre, om det er noget
foreningens medlemmer kunne være interesserede i.


8. Eventuelt
Intet her


9. Næste bestyrelsesmøde
Aftales senere


Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P C Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

 

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023 blev godkendt.

Der afholdtes også møde den 17. marts 2023 kun omhandlende pakketering og uden referat.

 

 1. Siden sidst
 2. Pakketering – hvor langt er vi nu?

Destination Limfjorden er kommet med et oplæg, som Jørgen Lindholm har sendt videre til projektkoordinator Claus Pedersen i Struer Kommune. Han og en grafiker sørger for at få det sat op på en side, der med tekst og billeder kort fortæller, hvad man kan opleve ved et besøg i Kulturlandskab Oddesund. Når det færdige resultat foreligger, sendes det ud til f.eks. busselskaber som med deres passagerer kan gøre et stop her til fortællinger og rundvisning.

 1. Skraldesituationen ved ”Høllet” – Ingen svar fra Teknisk Drift og Anlæg (TDA)

Det er uholdbart, at der ikke er en skraldespand ved Høllet, da mange mennesker holder ind her og måske nyder deres medbragte mad, hvilket resulterer i affald, der ligger og flyder eller havner i Sankthansbålet.

Derfor har Per Yde igen sat en skraldespand op. Indtil vi får svar fra TDA, vil han sammen med Michael Hornstrup også sørge for at den bliver tømt.

 

 1. Kulturlandskabet
 2. Skrivelse til Claus Falk om en status – svar – og gensvar

Lone Børsting har sendt denne skrivelse til Claus Falk Petersen, Struer Kommune bl.a. for at orientere om vores samarbejde med Destination Limfjorden med henblik på hjælp til markedsføringsdelen, herunder Pakketering, (se punkt 2a).

Vi ønskede også en opdatering på, hvordan det går med Helhedsplanen for Oddesund.

Her er svaret, at der for nuværende arbejdes med to projekter i forhold til helhedsplanen.

Det er den gamle Rofærgehavn og Wayfinding delen, og det indebærer bl.a.

 1. Sikring af tilgængelighed og færdsel på havnen. Ifølge TDA skulle dette være udført.
 2. Oprensning af bassin og indsejling til 1,5 meters dybde. Ifølge TDA skulle dette være udført.
 3. Etablering af slæbested. TDA indhenter tilbud på slæbested.
 4. Renovering/standsning af forfaldet i det gamle ishus.
 5. Etablering af kajanlæg, mole m.v. og forskønnelse af området i overensstemmelse med helhedsplanen. TDA indhenter tilbud på opgaven.

Den videre proces er derfor følgende

 1. Estimering af pris på renovering og bud på etapeinddeling i forbindelse med renovering af Rofærgehavn jf. Helhedsplanen for Oddesund.

 

 1. Møde omkring videre proces og fundraising.
 2. Politisk orientering af den videre proces for den reviderede helhedsplan, og for det udvalgte projekt med den gamle Rofærgehavn.

 

Lone Børsting har i et svar tilbage til Claus Falk skrevet.

Vi synes nok ikke helt, vi kan genkende TDA’s beskrivelse af, hvad de har udført... - og vi har da haft et par forespørgsler på sandet, der ligger i en kæmpe stak. Der skal nok også snakkes om en dækmole til at regulere tilsandingen af indsejlingen, hvor der allerede nu ligger meget!

 

 1. Tårnet
 2. Skærmen? Meterologstationen? Rengøring i udstillingen?

Skærmen og meterologstationen har i nogen tid ikke fungeret efter hensigten. Geoparken og Medie Connect kontaktes angående disse problemer.

Med hensyn til rengøring i udstillingen. Dette aftaler vi med Erik (Pedel).

Opdatering fra Jørgen Lindholm: Skærmen og meterologstationen virker igen.

 1. Infobunkeren

Her mangler der igen brochurer bl.a. på Muslingeruten på Jegindø, som er en gåtur.

Turisterne er meget begejstrede for de forskellige brochurer. De forsvinder hurtigt.

Der er også stadig problemer med Geoparkens skærm.

Seneste opdatering fra Jørgen Lindholm: Geoparkens skærm virker igen.

 • Lyskasterbunkeren

Julemusikken ebbede ud i denne bunker her i løbet af påsken, og er nu erstattet af anden klassisk musik. I næste måned den 26. maj har Struer Kommune igen i år arrangeret Madmøde i samarbejde med Lissy Hansen og Jørgen Lindholm. Maden bliver leveret fra Tambohus Kro.

 1. Regelbau 411

Her kan udstillingen Poesis af den norske kunstner Anne Katrine Senstad og med lyd af komponisten JG Thirlwell ses og opleves frem til midten af maj.

Der har været problemer med, at nogle magneter, der holdt plexiglas beskyttelses plader på plads er forsvundet fra disse 2 bunkere. Jørgen Lindholm har dog fundet en anden løsning uden magneter.

 1. Garnhuset

I Lone Børstings skrivelse til Claus Falk (se punkt 3a) forespurgte hun, hvilke sikkerhedsmæssige forhold Struer Kommune mener der skal være til stede, når Garnhuset i fremtiden ønskes anvendt til foredrag og lignende.

Svaret var, at det var nødvendigt med en direkte dialog med Byggekontoret.

 

 

 

 

Her følger så en opdatering fra den 14. april.

Bestyrelsen erfarer efter et møde med byggesagsbehandler Henning Uth Sørensen, at vi skal søge en byggetilladelse, da det er ændret anvendelse af huset, der ifølge Henning Uth Sørensen i BBR står registreret som et udhus.

Per Yde og Lone Børsting sørger for, at ansøgningen om byggetilladelse bliver sendt.

Vi arbejder dog i bestyrelsen videre med, hvordan vi bedst og mest sikkert åbner Garnhuset og Finns værksted for publikum.

 1. Skal vi have overvågning og egen server? Se bilag fra Simon.

Vi har modtaget tilbud på ovenstående fra Simon Lindgaard fra firmaet Outscale, og vi har bestemt os for at tage imod dette tilbud.

 1. Lejekontrakten - priserne overvejes igen.

Vi vil forsøge at harmonere priserne med udlejningspriser andre steder på Thyholm.

Lejekontrakten er i øvrigt næsten færdig udarbejdet. Det er Tina Kjærgård, der har stået for dette arbejde.

 1. Åbningspolitik i Garnhuset.

Vi er stadig i gang med at planlægge, hvordan vi bedst, mest sikkert og nemmest giver interesserede adgang til besøg i Garnhuset.

P C Jensen arbejder på en elektronisk løsning, som kan bestilles via smartphone.

 1. Hjemmeside udbygning? – se bilag fra P C Jensen.

Webmaster P C Jensen opdaterer løbende hjemmesiderne www.oddesund-nord.dk og www.oddesund.com

Er der noget man gerne vil vide om borgerforeningen Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug eller Kulturlandskab Oddesund, så kan man sikkert finde det på et af de ovenstående link.

 1. Gulv er ”indfarvet”/patineret og der er afholdt arbejdsdag med påpladssætning.

Lissy Hansen og Magnus Schødt gav for nogle uger siden det nye gulv i Garnhuset en bejse behandling. Tusind tak til Magnus for din hjælp med behandling af gulvet. Det er blevet rigtig flot. For nylig var det meste af bestyrelsen så nede i huset for at sætte møbler og andet på plads igen. Der blev også gjort rent og pudset vinduer. Her skylder vi Tina Kjærgård en stor tak for hjælpen.

 1. Gammelhavn

Se venligst under punkt 3a.

 

 1. Regnskab

Vi har vedtaget budgettet for drift af Kulturlandskabet.

 

 

 

 

 

Vi fik også aftalt, hvem der er ansvarlig for hvad med hensyn til rengøring og oprydning i Kulturlandskabet.

Oddesundtårnet: Lissy Hansen og Oda Ulrich.

Regelbau 411, Infobunkeren og Lyskasterbunkeren: Per Yde – med hjælp fra os andre, når det skønnes nødvendig.

 

 1. Hjemmesiden

Se venligst punkt Vd.

 

 1. Forslag til endelig dagsorden til Generalforsamlingen
 2. Bestyrelsen foreslår Per Yde som dirigent
 3. Skal kontingentet hæves til næste år (2024)? Det har været 250 kr. siden 2011.
 4. Forslag til ”Tur ud af byen” fra Per Yde. Besøg på Tobaksfabrikken – altså der hvor man forarbejder tobak og laver smøger og ikke restauranten af samme navn.

 

 1. Eventuelt

Vi planlægger at afholde beboerforeningens 25-års jubilæum den 12. august 2023.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til onsdag den 31. maj kl. 10.

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2023

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2023
Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P.C. Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich
Afbud:
1 Referater fra bestyrelsesmøderne den 11. april og Generalforsamlingen 30. april blev
godkendt.


2. Konstituering af bestyrelsen
Lone Børsting – Formand
Jørgen Lindholm – Næstformand
P.C. Jensen – Webmaster
Lissy Hansen – Bestyrer for mad og drikke
Per Yde – Entreprenør ansvarlig
Oda Ulrich – Sekretær
Michael Hornstrup – Suppleant
Mogens Tind Kristensen – Suppleant
Per Jespersen – Revisor
Vi fortsætter uden en valgt kasserer indtil videre. Lone Børsting har påtaget sig dette hverv,
indtil der er fundet en ny.


3. Siden sidst
a) Årsprogram til Tina Kjær
Lone Børsting sender oplysninger om beboerforeningens planlagte arrangementer det
kommende års tid til Tina Kjær, så de kan komme med i den lille folder, der bliver
husstandsomdelt senere på sommeren her på Thyholm. Ligeledes også hvilke
oplevelser Kulturlandskabet byder på.
Herunder ses datoer for de arrangementer vi har planlagt i beboerforeningen indtil
næste Generalforsamling.
12. august 2023: Beboerforeningens 25-års jubilæum + koncert i Garnhuset om
aftenen.
20. september 2023: Tur ud af byen til Venø Sea Food, hvis det kan arrangeres.
24. november 2023: Julehygge.
28. april 2024: Generalforsamling.
Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Foreningens hjemmeside: www.oddesund-nord.dk
Kulturlandskabets hjemmeside: www.oddesund.com
Oda Ulrich, Hovedvejen 5 Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf:61690045. Email: obu@live.dk


b) Kontakter vedrørende 25-års jubilæet.
Som underholdning ved 25-års jubilæet har Lone Børsting engageret Søren Rauff. Han
kommer og opfører sit teaterstykke om Æ Skawmand. Det er et totalteaterstykke båret
af de simpleste rekvisitter og Søren Rauff spiller selv alle roller.
Jørgen Lindholm har sørget for, at der om aftenen er koncert med rockbandet
”Danefae”.
De spiller musik, der er inspireret af både den danske sangskat og metallens verden.
Flere oplysninger følger om 25-års jubilæet efter vores næste bestyrelsesmøde.


4. Kulturlandskabet
a) Madmødet
Dette arrangement blev afviklet efter samme koncept som de sidste 2 år, og det var
igen en succes. Vi oplevede kun glade deltagere, og har også efterfølgende fået positiv
respons fra flere af dem der var med.
Stor tak til Lissy Hansen og Jørgen Lindholm som sammen med Struer Kommune havde
arrangeret begivenheden. Også tak til Tina Kjærgård som vi havde shanghajet til at
hjælpe.
Lone Børsting sender en regning til Struer Kommune for de udgifter Kulturlandskabet
har haft i forbindelse med arrangementet.


b) Tilskud
Lone Børsting har rykket Søren Sørensen, Kultur og Fritidsforvaltningen i Struer
Kommune for tilskuddet på de 60.000 kr. som de har bevilget til drift i Kulturlandskabet
her i 2023. Beløbet skulle efter sigende blive udbetalt i nærmeste fremtid.


c) Sct. Hans fejringen
Alle har sikkert hørt eller set i nyhederne, at det på grund af det høje tørkeindeks, vi
har i øjeblikket, ikke er tilladt at tænde Sct. Hans bålene i år.
Der er også sendt mail rundt om aflysning af bål her i Oddesund Nord til
beboerforeningens medlemmer.


I. Tårnet
Skærmen indenfor døren og Meterologstationen virker.
Nogle udstillingsmontrer i tårnet trænger til rengøring. Vi aftaler med pedellen,
hvornår de har tid til at hjælpe os med det.


II. Infobunkeren
Geoparkens skærm virker igen.
Alle slags brochurer mangler p.t. Der er bestilt nogle flere.
Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Foreningens hjemmeside: www.oddesund-nord.dk
Kulturlandskabets hjemmeside: www.oddesund.com
Oda Ulrich, Hovedvejen 5 Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf:61690045. Email: obu@live.dk


III. Lyskasterbunkeren
Her kan der stadig høres Bach musik.
Jørgen Lindholm har planer om at optage ny musik til bunkeren med Lemvig
Kammerkor, hvor de synger årstidssange af lokale skribenter.


IV. Regelbau 411
Her åbnede en ny udstilling ”Jyske Monstre” den 3. juni af Ragnhild May. Hun
arbejder med performance, skulptur, lydkunst og installationer gennem en
undersøgende, humoristisk og legende kunstnerisk praksis.
Udstillingen i Regelbau411 er en fortolkning af gammel folketro og fortidens
sagnvæsner i en nutidig kontekst. Det er baseret på den danske
folkemindesamler Evald Tang Kristensens indsamlede viser og mundtligt
overleverede fortællinger fra Jylland.
Udstillingen kan ses indtil 27. august.


V. Garnhuset
a) Plan for den næste måned
Der er foreløbig 3 bestillinger på foredrag og rundvisninger
b) Annoncering af tilbud om rundvisninger
Der arbejdes stadig på at få annoncering og markedsføring på plads, så det
kan være tilgængeligt fra næste år til f.eks. busselskaber.
c) Adgangen til Garnhuset
Er stadig under udarbejdelse.


VI. Gammelhavn
a) Evaluering af mødet på rådhuset 8. juni.
Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde var til et opfølgende møde her
med Claus Falk Petersen, Rune Asmussen, Hanna Mikkelsen og Jørn Bech
Ladekjær.
Mødet drejede sig om den videre proces med Helhedsplan Oddesund og
specielt projektet med Ro- færgehavnen.
Her nedenunder får I ordret referatet fra mødet, som Claus Falk Petersen
har skrevet.
1. Renoveringen af Ro-færgehavnen tænkes som et samlet projekt og
etablering af slæbested.
2. Teknisk Drift og Anlæg (TDA) sætter rådgiver på at estimere
renoveringen af ”hele” projektet – dvs. etablering af kajanlæg,
slæbested, belægning mv. i overensstemmelse med helhedsplanen –
inkl. Dækmoler/høfder.
Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug
Foreningens hjemmeside: www.oddesund-nord.dk
Kulturlandskabets hjemmeside: www.oddesund.com
Oda Ulrich, Hovedvejen 5 Oddesund Nord, 7790 Thyholm. Tlf:61690045. Email: obu@live.dk
3. Estimering danner grundlag for efterfølgende at søge midler hjem til
projektet.
4. Der er indgået aftale om hjælp til fundraisingen ift. Rofærgehavn/
Oddesund planen.
Kulturlandskabet Oddesund inviterer Jeanette Lund og Claus Falk (om
muligt) på besøg i forhold til den videre fundraising, helhedsplanen og
konkretisering af diverse funktioner for særligt Ishuset. Vigtigt at tænke
flere funktioner og at det bliver i overensstemmelse med
helhedsplanens visioner.
5. Plan og Miljø skal afklare mulighederne for at flytte Ishuset uden for
kystbeskyttelseslinjen som administreres af Kystdirektoratet som aftalt
på tidligere møde.
6. Jørgen Lindholm sender kortmateriale til Hanna Mikkelsen.
7. TDA undersøger affaldsbehovet ved Oddesund bl.a. ved Høllet og
muligheden for større/lukkede affaldsbeholdere.


5. Regnskab
Intet nyt her.


6. Hjemmesiden
P.C. Jensen opdaterer løbende hjemmesiden.
Websitet ”Oddesund historie”, hvor vi kan gemme historiske data o.s.v. er vi ikke rigtig
kommet i gang med at bruge endnu, men det har vi intentioner om, at rette op på, så vi
kan få lidt samling på det, vi finder.


7. Eventuelt
Lissy Hansen har observeret, at kittet er ved at løsne sig og falde af i de forholdsvis ny
kittede vinduer i Garnhuset. Det er vist ”en Ommer”


8. Næste bestyrelsesmøde
Er aftalt til onsdag den 12. juli kl. 9.

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juli 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, P.C. Jensen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

 

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2023 blev godkendt.

 

 1. Siden sidst
 2. Foreningsprogrammet er udkommet

Dette lille hæfte, som Tina Kjær hvert år sørger for udgivelsen af, er blevet husstandsomdelt på Thyholm.

 1. Ud – af – Byen arrangement

Arrangementet foregår onsdag den 20. september 2023, og vi skal besøge Venø Seafood. Vi planlægger at være der til rundvisning på virksomheden kl. 16.30. Aftal evt. samkørsel. Efterfølgende kører vi tilbage til Oddesund og spiser i Garnhuset. I vil modtage en indbydelse til arrangementet senere på sommeren.

 1. Jubilæum

Som omtalt i sidste referat har Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug 25. års jubilæum i år.

Det bliver fejret lørdag den 12. august 2023 med Åbent Hus i Garnhuset fra kl. 11-17.

Søren Rauff opfører sit teaterstykke om Æ Skawmand kl. 12 og kl. 14, så alle kan få en chance for at opleve forestillingen.

På dagen serveres kaffe og kringle, og der kan købes øl og vand.

Samme aften – altså den 12. august er der koncert i Garnhuset med rockbandet Danefae.

Danefae er på en lille turne rundt i Jylland. Alle deres koncerter foregår på historiske lokationer bl.a. i Garnhuset her i Oddesund.

Dørene til koncerten åbner kl. 19, og billetprisen bliver formentlig 70 kr. pr. person.

Koncerten vil senere blive annonceret på de sociale medier.

 

 1. Kulturlandskabet

 

 1. Tårnet
 2. Regnskabet

Vi afventer stadig Struer Kommunes betaling for servicering af Tårnet for 2023

 1. Søpindsvinene – Udstillings skabene

Det forsøges igen – nu vist for 4. gang at placere nogle forstenede søpindsvin i en åben udstillings montre i Tårnet. Denne gang har Per Yde lejret dem i en stor klat lim (vi er vel ved Limfjorden😊), så nu håber vi, de får lov at blive der.

Vi vil også forsøge her efter sommerferien at få lidt pedel hjælp fra Struer Kommune, så vi kan få rengjort de lukkede udstillingsmontrer.

 

 

 1. Infobunkeren

Her mangler igen turistfoldere. Vi forsøger at skaffe nogle flere.

 • Lyskasterbunkeren

Der bliver installeret mere lys i de mørkeste kroge af bunkeren.

Det er stadig planen, der senere på året vil kunne høres musik med Lemvig Kammerkor i Lyskasterbunkeren.

 1. Regelbau 411

Udstillingen ”Jyske Monstre” kan ses her indtil den 27. august.

 1. Garnhuset
 2. Byggetilladelse

Ansøgningen er afsendt til Struer Kommune for nogen tid siden.

 1. Landzonetilladelse

Det har nu vist sig, at der også skal laves en Landzonetilladelse til Struer Kommune. Lone Børsting har skrevet og sendt denne. Der bliver først taget stilling til ansøgningen i september.

 1. Kystdirektoratets tilladelse

Lone Børsting har også sendt ansøgning til Kystdirektoratet. Her tager man stilling til ansøgningen i august.

 1. Videoovervågning – vores indstilling til GDPR

Der er nu blevet installeret videoovervågning i Garnhuset. Udenfor huset er der skiltet med hensyn til overvågningen.

Vi har i bestyrelsen drøftet GDPR problemstillingen, og det ligger fast, at der ikke videregives oplysninger under normale omstændigheder og optagelser slettes efter 30 dage.

 1. Vindueskitningen

Tømreren vil kigge på problemet med de ny kittede vinduer, hvor kittet løsner sig og falder af.

 1. Gammelhavn - Skal vi selv gøre lidt ved Ishuset?

Vi ser dette som en mulighed. Måske reparation af taget, en gang maling og opfriskning af bogstaverne, der fortæller, at det her er Gammelhavn.

Hvis det kribler i fingrene for at være med til sådan et projekt på nogen af beboerforeningens medlemmer, så hører vi meget gerne fra jer.

 

 1. Regnskab
 2. Frivillige bidrag

Der bliver jævnligt indbetalt små bidrag pr. MobilPay til foreningen fra besøgende i området, måske mest fra gæster, der benytter tårntoilettet.

 

 

 

 

 1. Medlemskontingentbetaling

Hvis man som medlem af beboerforeningen endnu ikke har betalt kontingentet for 2023 på 250 kr., kan beløbet indbetales på en af 3 nedenstående måder:

 1. Kontant til en fra bestyrelsen
 2. På MobilePay nr.: 56375
 3. Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

Er man i tvivl om man har betalt kontingentet, er man velkommen til at kontakte kasserer Lone Børsting på tlf.: 40377709 eller pr. mail: vogterhuset.boersting@os.dk så vil hun tjekke op på det.

 

 1. Hjemmesiden

P.C. Jensen meddeler at kode adgangen til Garnhuset snart er klar til afprøvning.

Der bliver lavet en instruktion i fremgangsmåden, som sættes op på døren til Garnhuset.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til tirsdag den 8. august kl. 9 i Garnhuset.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: P.C. Jensen og Per Yde

 

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juli blev godkendt.

 

 1. Siden sidst
 2. Folder er trykt

Lone børsting har udarbejdet en fin overskuelig turist folder ”Kulturlandskab Oddesund”. Folderen beskriver, hvilke oplevelser området byder på bl.a. de umiddelbart visuelle, men også forslag til fortællinger og guidede ture i området med udgangspunkt i Garnhuset. Folderen ligger i Infobunkeren og Garnhuset.   

 

 1. Kulturlandskabet
 2. Jubilæet – endelige aftaler

De sidste forberedelser til beboerforeningens 25-års jubilæum og koncerten med rockbandet Danefæ om aftenen den 12. august blev aftalt. I næste referat lidt beskrivelser af, hvordan dagen forløb.

 1. Forslag fra Hanne Christensen

Ved et besøg i Kulturlandskabet fik Hanne Christensen (tidligere borgmester på Thyholm) den ide’, at etablering af en parkour bane på det grønne område mellem bunkerne måske kunne være spændende for især børn og unge.

Derfor kontaktede hun Lone Børsting med idéen. I bestyrelsen takker vi for forslaget og tager det op til overvejelse.

 

 1. Tårnet

Tilstrømningen af turister har været stor i hele Kulturlandskabs området her i 2023.

Jørgen Lindholm har sat en tæller op i Tårnet. Ved hjælp af denne kan vi cirka vurdere, hvor mange mennesker, der har været forbi.

Siden 1. marts i år har ca. 40.000 besøgt tårnet, og de fleste af dem har jo nok også været rundt i bunkerne og det øvrige område.

 1. Infobunkeren

Situationen med turistbrochurer blev drøftet. De går populært sagt som ”varmt brød” så det er svært hele tiden at have fyldt op, men vi forsøger at følge med.

 • Lyskasterbunkeren

Ikke noget nyt her.

 

 

 

 1. Regelbau411

Udstillingen ”Jyske Monstre” kan ses indtil den 27. august. I september starter en ny udstilling.

 

 1. Garnhuset
 2. Plan for næste måned

Efter anbefaling af brandvæsnet er der sat 2 vandslukkere i Garnhuset. Vi er stillet i udsigt at få svar i september fra Struer Kommune med hensyn til ansøgningerne om Byggetilladelse og Landzonetilladelse. Ansøgningen hos Kystdirektoratet forventer vi svar på i løbet af august.

 1. Udlån af huset

Foreløbig foregår udlån af Garnhuset efter aftale med en fra bestyrelsen. Den elektroniske adgang ved hjælp af mobiltelefon er endnu ikke sat i værk.

 1. Gammelhavn

Intet nyt

 

 1. Regnskab
 2. Kontingentstatus

Der mangler indbetaling af kontingent for 2023 fra nogle få medlemmer af foreningen.

Vi sender en besked til de pågældende.

 

 1. Hjemmesiden

Intet nyt

 

 1. Eventuelt

Intet under dette punkt

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til tirsdag den 5. september kl. 9 i Garnhuset

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, P.C. Jensen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

 

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juli blev godkendt.

 

 1. Siden sidst
 2. Det sidste inden turen til Venø

Rundvisningen hos Venø Seafood starter kl. 16.30. Færgeoverfarten er gratis og afgangen kl. 16 passer nok meget godt tidsmæssigt. Næste afgang er kl. 16.20.

Efter rundvisningen på Venø kører vi til Garnhuset i Oddesund Nord, hvor vi spiser tapas til aftensmad. 

 

 1. Kulturlandskabet
 2. Hansbålet? Hvad gør vi?

Lone Børsting kontakter Struer Kommune, da vi skal have tilladelse til at antænde bål i utide.

Opdatering i skrivende stund den 16. september 2023:

Ansøgning imødekommet – tilladelse givet - og bålet futtet af den 15. september 😊

 1. Status – Skrivelse til Struer Kommune

Lone Børsting har udfærdiget en skrivelse, der er sendt til Teknisk Drift og Anlæg (TDA) ved Stuer Kommune.

Skrivelsen omfatter bl.a. spørgsmålet:

Hvad sker der med Den gamle Rofærgehavn?

I skrivelsen orienteres TDA også om vores (bestyrelsens) iagttagelser og oplevelser i – og omkring Kulturlandskabet i løbet af 2023.

Alle har sikkert bemærket, der har været mange besøgende – og overnattende turister i Kulturlandskabet i år. Ca. 45.000 har været forbi tælleren i tårnet på et halvt år.

Flere turister efterspørger skiltning med hensyn til hvad, der er tilladt i området.

Vi hører af og til følgende spørgsmål:

 • Må man overnatte i autocamper/campingvogn her?
 • Er der douche her?
 • Hvor kan man rense fisk?
 • Hvor kan man tømme sin autocampertoiletbeholder?
 • Skal hunde føres i snor?
 • Hvor kan man sætte båden i vandet?

 

Vi håber med skrivelsen at gøre Struer Kommune og TDA opmærksomme på, at den kraftigt voksende tilstrømning af turister kræver tiltag med hensyn til skiltning, guidning, vedligehold og måske helt nye muligheder for Struer Kommune i turistmæssig sammenhæng.

 1. Nyt fra MobilPay/My Shop – til indsamlingsnævnet

Der har været problemer med beboerforeningens MobilPay, men det har Lone Børsting nu fået ordnet, så det virker igen. I samme ombæring er der ansøgt ved indsamlingsnævnet om tilladelse til at foreningen må modtage frivillige bidrag.

 

 1. Tårnet
 2. Rengjort i udstillingen

Med kommunal hjælp har vi fået rengjort udstillingsmontrerne i tårnet.

Skærmen lige indenfor døren har igen været i udu’. Geoparken kontaktes.

 1. Infobunkeren – Brochurebestilling/tilsyn

Med hensyn til bestilling af de forskellige turistbrochurer har Lone Børsting erfaret, at dette kan gøres over nettet hos et distributionsfirma med navnet ”Destination Danmark”. Det letter dette ellers tidkrævende arbejde betydeligt.

 • Lyskasterbunkeren – musik og Kodaafgift

Jørgen Lindholms planer om at optage musik med Lemvig Kammerkor som efterfølgende skulle kunne høres i Lyskasterbunkeren, er droppet.

Det vil blive for dyrt med Kodaafgiften, der skal betales hvert kvartal.

Jørgen Lindholm skaffer i stedet for noget musik, der ikke er Koda afgift på.

 1. Regelbau 411

Her åbner en ny udstilling lørdag den 23. september.

 1. Garnhuset
 2. Fremvisersituationen

Den store fjernsynsskærm blev beskadiget i forbindelse med en flytning.

Jørgen Lindholms forsikring dækker skaden, og det er bestemt, at vi køber en projekter i stedet for et fjernsyn, da den er nemmere at håndtere i forbindelse med flytninger.

 1. Plan for den næste måned

Der er rundvisninger den 30. september og den 13. oktober for bl.a. Seniorhøjskolen i Nr. Nissum.

 1. Afregning for feltrationer til Venøsund

Lone Børsting har sendt afregningerne til Venøsund.

 

 

 

 1. To udtag til stærkstrøm – 1 ekstra installeret

Vi fik installeret et ekstra stærkstrømsudtag i forbindelse med rockkoncerten med Danefæ i august.

Så nu kan musikken spille indenfor og et mobilt toilet opstillet udenfor ved Garnhuset fungere - SAMTIDIGT 😊

 1. Byggetilladelse, Landzonetilladelse, Kystdirektoratsgodkendelse – status

Der er endnu ikke kommet svar på Byggetilladelse og Landzonetilladelse fra Struer Kommune.

Kystdirektoratet er der kommet svar fra.

De har givet tilladelse til at anvende Garnhuset til formidlingsformål og opstille 4 bord-og bænkesæt indenfor strandbeskyttelseslinjen ved Garnhuset.

 1. Gammelhavn

Vi afventer stadig udspil fra Struer Kommune.

 

 1. Regnskab – Momsregnskab 1. halvår – valg af revisor - Kontingentrestance

Momsregnskabet for 1. halvår af 2023 er afstemt hos revisoren.

Vi har besluttet at beholde samme revisor og se tiden an, selv om der har været lidt forsinkelser i arbejdsgangen.

Vi mangler stadig indbetaling af kontingent fra nogle få, som står registreret som medlemmer af beboerforeningen – og vi vil jo rigtig gerne, I bliver lidt længere 😊

Derfor sender Lone Børsting en påmindelse ud til de pågældende.

Indbetalingsmulighederne for de 250 kr. det koster pr. husstand på årsbasis for medlemskab er følgende:

 • Kontant til en fra bestyrelsen.
 • På MobilPay nr.: 56375
 • Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank:

Reg. Nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive dit navn)

 

 1. Hjemmesiden

P.C. Jensen mangler at få det sidste til at virke med hensyn til adgang for besøgende til Garnhuset via mobilen.

 

 1. Nye ideer

Med forslag fra Per Yde arbejdes der på tiltag til et Bunker/Museums event til sommeren 2024.

 

 

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til onsdag den 1. november kl. 10