Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, P.C. og Oda Ulrich
Afbud: Jørgen Lindholm


1 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2022 blev godkendt.


2. Siden sidst
a) Møde med Destination Limfjorden, Geoparken og Struer Kommune
Destination Limfjordens direktør, Christina Skjøtt og Geoparkens leder Karen-Louise Smidth
var med til dette møde.
Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Per Yde repræsenterede Kulturlandskabet Oddesund og
fra Struer Kommune deltog Claus Falk og Claus Pedersen.
Hensigten med mødet var at få en snak om – og gode ideer til, hvordan Kulturlandskab
Oddesund i fremtiden kan drifte og selvfølgelig helst uden underskud.
Der kom nogle gode forslag frem, som der vil blive arbejdet videre på her i 2023.


b) Tilmelding til Nytårskuren – inden 15. januar

Lone Børsting, Per Yde, P.C. og Jørgen Lindholm deltog i arrangementet


c) Skiltet med tak til…… nyt banner
Jørgen Lindholm sørger for, at der kommer nyt banner op på Info bunkeren, da det gamle
banner er meget slidt af vejr og vind.
Det er banneret, der fortæller, at ”Her kan man se, hvad vej vinden blæser”.
Takkeskiltet til Garnhuset er endnu ikke færdigt.


d) Thyholmerforeningen – nyt møde 17. januar kl. 17.
Dette møde er udsat til senere.


3. Kulturlandskabet
a) Driften af Kulturlandskabet – delvis udsat fra sidste møde
Jørgen Lindholm har lavet et overordnet budget for Kulturlandskabet i 2023, som vi går efter.
Tilskuddet fra Struer Kommune er på 60.000 kr. i 2023. Derudover er der indtægter fra nogle af
infoskærmene i tårn og bunkere.


b) Indkøb af Støv/vandsuger
Per Yde og Jørgen Lindholm har fået demonstreret, hvad en sådan støv/vandsuger kan udrette i
en af bunkerne. De var tilfredse med, hvad den kunne, så det er bestemt, at vi køber den.


c) Film fra Forsamlingshuset
Der er lavet en lille film om tilblivelsen af Forsamlingshuset som p.t. og ca. halvanden år frem
kan opleves på Lone Børstings græsplæne overfor havnen på Sortevej.
Filmen kan ses i infobunkeren, hvor Jørgen Lindholm har sat den op.


I. Tårnet
a) Skærmen? Evt. henvendelse til Geoparken – Meterologskærmen
Skærmen lige indenfor døren i tårnet virker stadig ikke. Vi synes, det er lidt træls, at
det første folk ser, når de kommer ind i tårnet, er en sort skærm. Vi vil derfor
forsøge at finde nogen, der kan bruge skærmen – måske Geoparken.
Meterologskærmen virker heller ikke lige p.t.


II. Infobunkeren
Som ovenfor nævnt bliver der sat nyt banner op, og film om Forsamlingshuset kan ses
inde i bunkeren.


III. Lyskasterbunkeren
Juletemaet bliver i bunkeren indtil uge 7, hvorefter Jørgen Lindholm sætter noget
andet op.


IV. Regelbau 411
Lørdag den 11. februar 2023 åbner en ny udstilling, der hedder POIESIS.


V. Garnhuset
a) Åbningspolitik
Vi satser på at åbne døren for publikum den 1. marts.
Åbningstiden bliver formentlig daglig fra kl. 8-22 ligesom den er i tårnet og
infobunkeren.


b) To-do-liste
Vi skal have vasket det nye gulv i Garnhuset, og herefter skal det have en gang
bejse.


VI. Gammelhavn
Som nævnt i sidste referat er Gammelhavn nu udgravet så meget, at mindre både kan
sejle ind i havnen.
Vi er klar til at holde møde med Struer Kommune og andre interessenter med hensyn
til havnens videre renovering.
I bestyrelsen foreslår vi Jørgen Lindholm som projektleder i forbindelse med
Gammelhavns renovering


4. Regnskab

Regnskabet og evalueringsrapporten er sendt ind til Realdania. Er blevet godtaget, og er hermed
afsluttet. Kassekreditten i forbindelse med Garnhusets renovering er også opsagt.
Lone Børsting sender regnskabet videre til den købte revisorfunktion, som vi har besluttet fortsat at
benytte os af.


5. Hjemmesiden
P.C. fortæller, at meterologstationen er lagt ind ved webkameraet på www.oddesund.eu

6. Forskergruppemøde 5. juledag
Jørgen Lindholm havde indkaldt til dette møde, hvor det specielt var Gammelhavn, der blev
debatteret.
Jørgen har sammen med andre lokale beboere i både Syd og Nord de sidste måneder forsket meget
i Gammelhavns historie, og på mødet her kom der også mange nye spændende ting frem.
Bl.a. så vi en masse luftfotos af Gammelhavn, som Jørgen havde skaffet via Struer Kommune. Her
kunne man år for år se, hvordan bl.a. tilsandingen af havnen var kommet snigende.
Lone Børsting og Jørgen Lindholm har i øvrigt fået den gode ide’, at vi fremover måske 3 gange om
året kunne holde nogle uformelle klubaktivitets møder for beboerforeningens medlemmer.
Her kunne man f.eks. diskutere nogle interessante aktuelle eller historiske lokale emner.


7. Eventuelt
Kim Høffler og Claus Pedersen fra Struer Kommune har henvendt sig til Lissy Hansen og Jørgen
Lindholm, da de gerne vil have arrangeret et madmøde i Lyskasterbunkeren i uge 21.
De sidste 2 år har et sådant madmøde været afholdt i et samarbejde mellem Tambohus Kro, Struer
Kommune og Kulturlandskab Oddesund, og det har været et eftertragtet arrangement at deltage i.


8. Næste bestyrelsesmøde
Er aftalt til fredag den 24. februar kl. 10.


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P.C Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich
Afbud:


1 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2023 blev godkendt.


2. Siden sidst
a) Nytårskuren
Den 24. januar blev Struer Kommunes nytårskur for frivillige afholdt i Struer Energipark,
hvor frivillige i 9 kategorier blev valgt.
I vores bestyrelse havde vi indstillet Malene Nedergaard fra Hvidbjerg til Struer Kommunes
Frivillighedspris på socialområdet.
Hun blev også valgt sammen med Lone Berg Jensen fra Humlum og Viktoria Pasichenko fra
Struer.
De har alle 3 gjort en særlig stor indsats for de ukrainske flygtninge, der er kommet til
Struer Kommune siden Ruslands invasion af Ukraine.
Lone Børsting, P.C. Jensen, Jørgen Lindholm og Per Yde deltog fra vores forening i
festlighederne.


b) Skilte/Bannere
Jørgen Lindholm har sørget for, der er kommet endnu et nyt banner op på Info bunkeren.
Banneret viser, at man i bunkeren kan opleve ”Lyrik i Skydeskåret” med bl.a. digtet ”Hvad
nu hvis solen vælger side”. De 3 andre digte man kan opleve hedder: ”Soldat”, ”Byen” og
”Naturen”.
Alle 4 digte bliver oplæst af deres respektive forfattere på skærme i 2 af bunkerens
skydehuller.
Takkeskiltet til Garnhuset lader åbenbart vente på sig, da vi endnu ikke har fået det.


c) Et samlet Thyholm, møde 22. februar – Oda deltog
Målet med mødet var en videre drøftelse af et større samarbejde mellem borgerforeninger
mm. på Thyholm og Jegindø.
Jens Johnsen, Kontaktudvalget for Lokalområder (Thyholm) bød velkommen og gav
herefter ordet til konsulent, Jeanette Lund Houe fra Struer, der var mødeleder.
Status med hensyn til samarbejdet mellem borgerforeningerne på Thyholm er på
nuværende tidspunkt, at ingen af foreningerne er klar til at indgå i fælles bestyrelser.
Der er dog stadig et ønske om at bevare kontakten foreningerne imellem, så vi kan, hvis det
er nødvendigt støtte op om hinanden og danne fælles front.
For at dette kan lade sig gøre, er repræsentanter fra foreningerne nødt til at mødes en
gang imellem. Kontaktudvalget for Thyholm vil være behjælpeligt med at invitere til et
sådant fælles møde et par gange om året.
Henrik Kastoft, indehaver af Kastoft Kommunikation på Jegindø kom med forslag til en
digital medieplatform, hvor Thyholm og Jegindø vil kunne præsentere sig for omverdenen.
Det kan være en god branding for evt. tilflyttere og turister.
En sådan medieplatform er ikke gratis at oprette og vedligeholde, men det er meningen,
der skal være plads til alle. Virksomheder, forretninger og foreninger – også dem som ikke
har så mange penge.
På mødet var der opbakning til at gå videre med projektet, og der blev nedsat en gruppe på
4-5 personer, der snakker sammen om en forretningsplan.


d) Forsamlingshuset – manglende lyd – nyt banner
Lyden fra kunstværket Forsamlingshuset har været væk i nogen tid, men en opdatering her
i skrivende stund fortæller, at lyden nu er genetableret.
Der er desuden også blevet hejst et nyt flag med Struer Kommunes logo ved kunstværket.


e) Samarbejdet med Venøsund – Verdensarkitektseminar først i juli.
Den 1. uge i juli afholdes der Verdenskongres for arkitekter her i Danmark.
De har ytret ønske om at komme her til Oddesund for at opleve og bese den særprægede
og spændende arkitektur, som Kulturlandskab Oddesund råder over.
Det sker i et samarbejde med Bjarne Tingkær, formand for Venøsund Færgelaug.
Forventningen er, at arkitekterne kommer sejlende hertil med Venøsundfærgen.


3. Kulturlandskabet
a) Nyt møde om Pakketering 1/3 kl. 10
Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm skal denne dato til et opfølgende planlægningsmøde
med Destination Limfjorden og Struer Kommune.
Deltagere fra Destination Limfjorden har forslag til, hvordan Kulturlandskab Oddesund i
fremtiden kan få økonomien til at balancere.
De vil præsentere en forretningsudvikling som kaldes pakketering.
Det går i al sin enkelhed ud på at udvikle pakker.
Et eksempel:
Når der i dag stopper en bus med turister i Kulturlandskabet, så går de selv rundt og orienterer
sig. Fortællingerne er gratis.
Her foreslår Destination Limfjorden, at man tilbyder en pakke, som bus turisterne på forhånd
kan have tilkøbt f.eks. nogle af fortællingerne, som før var gratis.
Mere information om ovenstående efter næste bestyrelsesmøde.


b) ”Skriv” om skrald ved Høllet, strand og Tårn til Teknisk Drift og Anlæg i Struer
I nogen tid har Struer Kommune ikke fjernet affald ved Høllet, som de ellers plejer at gøre.
Derfor har Jørgen Lindholm fjernet skraldespanden, da den kun blev tømt, hvis Lone eller
Jørgen gjorde det.
Lone Børsting har derfor sendt en forespørgsel til Teknisk Drift og Anlæg i Struer, om hvilke
planer de har videre frem med hensyn til affaldsbeholder her.

I. Tårnet
a) Skærmen
Skærmen lige inden for døren i tårnet er stadig ikke i brug. Lone Børsting har
kontaktet Geoparken for at høre om det er dem, der p.t. har ansvaret for skærmen.
Det er det, oplyser Geoparkens leder Karen Louise Smidth. De forventer også at få
den taget i brug.
Lysspots, der ikke virkede, er blevet udskiftet, så der nu er lys hele vejen op ad
trappen i tårnet.
Vi har i bestyrelsen flere gange gjort Struer Kommune opmærksom på
vandforbruget på tårntoilettet, da vi ofte oplever, at vandet står og løber i toilettet.
Kommunen mener dog ikke, at vandforbruget er alarmerende højt.


II. Infobunkeren
Der er blevet indkøbt en ny støv/vandsuger til bunkerne, så det nu er nemt at opsuge
vandet, der jævnligt samler sig her.
Per Yde oplyser, at den er ret effektiv.


III. Lyskasterbunkeren
Næste planlagte arrangement i Lyskasterbunkeren er Madmødet, som i år afholdes
fredag den 26. maj.
Lissy Hansen og Jørgen Lindholm er i fuld gang med at planlægge dette event sammen
med Kim Høffler og Claus Pedersen fra Struer Kommune og Tambohus Kro, hvorfra
maden vil blive leveret.


IV. Regelbau 411
Den 11. februar åbnede en ny udstilling af den norske kunstner, Anne Katrine Senstad.
Udstillingen hedder Poesis, og den ledsages med lyd af komponisten, JG Thirlwell.
Poesis er en meditation over lysets, lydens og farvernes transformerende kraft.
Udstillingen kan ses til midten af maj måned.


V. Garnhuset
a) Plan for den næste måned
Vi skal have vasket det nye trægulv grundigt, og herefter skal det bejdse behandles,
så det får samme udseende, som gulvet i Finn’s værksted.
Der skal desuden sættes et gelænder op inde i Finn’s værksted, så man som
besøgende kun kan træde nogle skridt ind i rummet og herfra stå og kigge rundt på
alle de mange ting, der findes derinde.
Lås og tilgængelighed for besøgende i Garnhuset, arbejder vi også videre med.


b) Pris for udlejning af lokale
Der har allerede været efterspørgsel fra personer, som gerne vil leje Garnhuset til
forskellige arrangementer, og derfor skal vi have udformet en lejekontrakt.

c) Lås på køleskab
Vi skal have en eller anden låsemekanisme sat på køleskabet, inden der bliver
offentlig adgang.
Måske skal vi have sat et ekstra køleskab derned til dem, der ønsker at leje
Garnhuset.


VI. Gammelhavn
Vi mangler p.t. lidt handlingsplaner fra Struer Kommune med hensyn til Gammelhavn.
Jørgen Lindholm vil kontakte dem og afsøge mulighederne for at komme videre med
projektet.


4. Regnskab
Lone Børsting har færdiggjort regnskabet for 2022. Det er sendt til revisoren, og vil herefter være
klar til at fremlægge på Generalforsamlingen søndag den 30. april 2023.


5. Hjemmesiden – fornemt nyt forskerbiblioteksarkiv
P.C. Jensen har lavet et flot stykke arbejde.
En website til de kildesamlinger og produkter, vi finder og har fundet om Oddesundområdet.
Ved at få artikler og billeder samlet her, bliver det hele meget mere overskueligt for os.
Nu skal vi bare lige vænne os til at få det lagt herind i stedet for at sende det rundt på Messenger
og mails.
Alle har mulighed for at gå ind på websitet ”Oddesund historie” og se, hvad der allerede ligger her.
Der er både artikler og billeder.
Adressen er: http://oddesund.site/kilder.php.
Hvis nogen har gode historier eller billeder fra Oddesund Syd eller Nord, I gerne vil dele med
omverdenen, så kontakt gerne en af os fra bestyrelsen, så vil vi være behjælpelige med at få det på
websitet.


6. Beboerforeningens 25-års jubilæum
Den 8. august 1998 blev Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug stiftet.
Altså er der 25-års jubilæum i år.
Det synes vi der skal fejres. Endnu ved vi ikke hvordan, men vi satser på at afholde det enten den
11. 18. eller 26. august.
Vi vender tilbage med mere information senere.

7. Klub?? Navn – fællesskabspleje – indhold – antal
Dette emne blev kort omtalt i sidste referat.
Ideen med, at vi fremover kunne holde nogle uformelle klubaktivitets møder for beboerforeningens
medlemmer nogle gange i løbet af året. Her kunne vi f.eks. diskutere nogle interessante aktuelle
eller historiske lokale emner.
Vi har bestemt, at vi tager emnet op på Generalforsamlingen for at høre, om det er noget
foreningens medlemmer kunne være interesserede i.


8. Eventuelt
Intet her


9. Næste bestyrelsesmøde
Aftales senere


Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2023

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P C Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

 

 • Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2023 blev godkendt.

Der afholdtes også møde den 17. marts 2023 kun omhandlende pakketering og uden referat.

 

 1. Siden sidst
 2. Pakketering – hvor langt er vi nu?

Destination Limfjorden er kommet med et oplæg, som Jørgen Lindholm har sendt videre til projektkoordinator Claus Pedersen i Struer Kommune. Han og en grafiker sørger for at få det sat op på en side, der med tekst og billeder kort fortæller, hvad man kan opleve ved et besøg i Kulturlandskab Oddesund. Når det færdige resultat foreligger, sendes det ud til f.eks. busselskaber som med deres passagerer kan gøre et stop her til fortællinger og rundvisning.

 1. Skraldesituationen ved ”Høllet” – Ingen svar fra Teknisk Drift og Anlæg (TDA)

Det er uholdbart, at der ikke er en skraldespand ved Høllet, da mange mennesker holder ind her og måske nyder deres medbragte mad, hvilket resulterer i affald, der ligger og flyder eller havner i Sankthansbålet.

Derfor har Per Yde igen sat en skraldespand op. Indtil vi får svar fra TDA, vil han sammen med Michael Hornstrup også sørge for at den bliver tømt.

 

 1. Kulturlandskabet
 2. Skrivelse til Claus Falk om en status – svar – og gensvar

Lone Børsting har sendt denne skrivelse til Claus Falk Petersen, Struer Kommune bl.a. for at orientere om vores samarbejde med Destination Limfjorden med henblik på hjælp til markedsføringsdelen, herunder Pakketering, (se punkt 2a).

Vi ønskede også en opdatering på, hvordan det går med Helhedsplanen for Oddesund.

Her er svaret, at der for nuværende arbejdes med to projekter i forhold til helhedsplanen.

Det er den gamle Rofærgehavn og Wayfinding delen, og det indebærer bl.a.

 1. Sikring af tilgængelighed og færdsel på havnen. Ifølge TDA skulle dette være udført.
 2. Oprensning af bassin og indsejling til 1,5 meters dybde. Ifølge TDA skulle dette være udført.
 3. Etablering af slæbested. TDA indhenter tilbud på slæbested.
 4. Renovering/standsning af forfaldet i det gamle ishus.
 5. Etablering af kajanlæg, mole m.v. og forskønnelse af området i overensstemmelse med helhedsplanen. TDA indhenter tilbud på opgaven.

Den videre proces er derfor følgende

 1. Estimering af pris på renovering og bud på etapeinddeling i forbindelse med renovering af Rofærgehavn jf. Helhedsplanen for Oddesund.

 

 1. Møde omkring videre proces og fundraising.
 2. Politisk orientering af den videre proces for den reviderede helhedsplan, og for det udvalgte projekt med den gamle Rofærgehavn.

 

Lone Børsting har i et svar tilbage til Claus Falk skrevet.

Vi synes nok ikke helt, vi kan genkende TDA’s beskrivelse af, hvad de har udført... - og vi har da haft et par forespørgsler på sandet, der ligger i en kæmpe stak. Der skal nok også snakkes om en dækmole til at regulere tilsandingen af indsejlingen, hvor der allerede nu ligger meget!

 

 1. Tårnet
 2. Skærmen? Meterologstationen? Rengøring i udstillingen?

Skærmen og meterologstationen har i nogen tid ikke fungeret efter hensigten. Geoparken og Medie Connect kontaktes angående disse problemer.

Med hensyn til rengøring i udstillingen. Dette aftaler vi med Erik (Pedel).

Opdatering fra Jørgen Lindholm: Skærmen og meterologstationen virker igen.

 1. Infobunkeren

Her mangler der igen brochurer bl.a. på Muslingeruten på Jegindø, som er en gåtur.

Turisterne er meget begejstrede for de forskellige brochurer. De forsvinder hurtigt.

Der er også stadig problemer med Geoparkens skærm.

Seneste opdatering fra Jørgen Lindholm: Geoparkens skærm virker igen.

 • Lyskasterbunkeren

Julemusikken ebbede ud i denne bunker her i løbet af påsken, og er nu erstattet af anden klassisk musik. I næste måned den 26. maj har Struer Kommune igen i år arrangeret Madmøde i samarbejde med Lissy Hansen og Jørgen Lindholm. Maden bliver leveret fra Tambohus Kro.

 1. Regelbau 411

Her kan udstillingen Poesis af den norske kunstner Anne Katrine Senstad og med lyd af komponisten JG Thirlwell ses og opleves frem til midten af maj.

Der har været problemer med, at nogle magneter, der holdt plexiglas beskyttelses plader på plads er forsvundet fra disse 2 bunkere. Jørgen Lindholm har dog fundet en anden løsning uden magneter.

 1. Garnhuset

I Lone Børstings skrivelse til Claus Falk (se punkt 3a) forespurgte hun, hvilke sikkerhedsmæssige forhold Struer Kommune mener der skal være til stede, når Garnhuset i fremtiden ønskes anvendt til foredrag og lignende.

Svaret var, at det var nødvendigt med en direkte dialog med Byggekontoret.

 

 

 

 

Her følger så en opdatering fra den 14. april.

Bestyrelsen erfarer efter et møde med byggesagsbehandler Henning Uth Sørensen, at vi skal søge en byggetilladelse, da det er ændret anvendelse af huset, der ifølge Henning Uth Sørensen i BBR står registreret som et udhus.

Per Yde og Lone Børsting sørger for, at ansøgningen om byggetilladelse bliver sendt.

Vi arbejder dog i bestyrelsen videre med, hvordan vi bedst og mest sikkert åbner Garnhuset og Finns værksted for publikum.

 1. Skal vi have overvågning og egen server? Se bilag fra Simon.

Vi har modtaget tilbud på ovenstående fra Simon Lindgaard fra firmaet Outscale, og vi har bestemt os for at tage imod dette tilbud.

 1. Lejekontrakten - priserne overvejes igen.

Vi vil forsøge at harmonere priserne med udlejningspriser andre steder på Thyholm.

Lejekontrakten er i øvrigt næsten færdig udarbejdet. Det er Tina Kjærgård, der har stået for dette arbejde.

 1. Åbningspolitik i Garnhuset.

Vi er stadig i gang med at planlægge, hvordan vi bedst, mest sikkert og nemmest giver interesserede adgang til besøg i Garnhuset.

P C Jensen arbejder på en elektronisk løsning, som kan bestilles via smartphone.

 1. Hjemmeside udbygning? – se bilag fra P C Jensen.

Webmaster P C Jensen opdaterer løbende hjemmesiderne www.oddesund-nord.dk og www.oddesund.com

Er der noget man gerne vil vide om borgerforeningen Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug eller Kulturlandskab Oddesund, så kan man sikkert finde det på et af de ovenstående link.

 1. Gulv er ”indfarvet”/patineret og der er afholdt arbejdsdag med påpladssætning.

Lissy Hansen og Magnus Schødt gav for nogle uger siden det nye gulv i Garnhuset en bejse behandling. Tusind tak til Magnus for din hjælp med behandling af gulvet. Det er blevet rigtig flot. For nylig var det meste af bestyrelsen så nede i huset for at sætte møbler og andet på plads igen. Der blev også gjort rent og pudset vinduer. Her skylder vi Tina Kjærgård en stor tak for hjælpen.

 1. Gammelhavn

Se venligst under punkt 3a.

 

 1. Regnskab

Vi har vedtaget budgettet for drift af Kulturlandskabet.

 

 

 

 

 

Vi fik også aftalt, hvem der er ansvarlig for hvad med hensyn til rengøring og oprydning i Kulturlandskabet.

Oddesundtårnet: Lissy Hansen og Oda Ulrich.

Regelbau 411, Infobunkeren og Lyskasterbunkeren: Per Yde – med hjælp fra os andre, når det skønnes nødvendig.

 

 1. Hjemmesiden

Se venligst punkt Vd.

 

 1. Forslag til endelig dagsorden til Generalforsamlingen
 2. Bestyrelsen foreslår Per Yde som dirigent
 3. Skal kontingentet hæves til næste år (2024)? Det har været 250 kr. siden 2011.
 4. Forslag til ”Tur ud af byen” fra Per Yde. Besøg på Tobaksfabrikken – altså der hvor man forarbejder tobak og laver smøger og ikke restauranten af samme navn.

 

 1. Eventuelt

Vi planlægger at afholde beboerforeningens 25-års jubilæum den 12. august 2023.

 

 1. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til onsdag den 31. maj kl. 10.