03.10.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 1. 1.       Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2016 blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

a)      Teaterturen - evaluering

11 personer deltog i arrangementet, og alle var enige om, at teaterforestillingen ”Dirch” var rigtig god oplevelse. Alle gjorde det godt på scenen både dem der talte, sang og dansede. Derfor stor tak til Jørgen Lindholm for at foreslå arrangementet og skaffe os billetter til en fordelagtig pris.

b)      Turistambassadører

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug har fået tilsendt en skrivelse, hvor der fortælles om en uddannelse af turistambassadører/guider arrangeret af bl.a. Struer Turistforening. Det er et kursusforløb, der kommer til at foregå over 6 gange i tidsrummet 1. november 2016 til 29. marts 2017. Hvis der er nogen af Jer i foreningen, der kunne tænke sig at deltage i dette forløb, eller I kender nogen, der kunne være interesserede, så er I meget velkomne til at melde Jer til kurset. Nærmere oplysninger kan ses på selve opslaget, som er medsendt som vedhæftet fil til dette referat.

 1. 3.     Standerstrygning

Der er Standerstrygning søndag den 30. oktober kl. 14 i Havnehuset. Lone Børstings fint   udformede indbydelse er medsendt referatet som vedhæftet fil.

 1. 4.     Før-julehygge

Beboerforeningen afholder før-julehygge fredag den 25. november 2016 kl. 17. (Se også dette omtalt på Lone Børstings indbydelse).

 1. 5.     Naturstierne og skiltetekster

Bestyrelsen i Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug tager ikke umiddelbart fat på at udforme skiltetekster til infotavlerne ved de primære adgange til de planlagte naturstier Oddesund. Vi mener, det kræver speciel ekspertise.

 1. 6.     Møde i Styregruppen for Oddesundprojektet

Der var møde i Styregruppen 13. oktober. Lone Børsting deltog. Nyt fra dette møde kommer i referatet fra vores næste bestyrelsesmøde.

 1. 7.     Eventuelt

Ved efter evaluering af Havnehyggedagen vil vi til næste år prøve at få det planlagt i så god tid, at det ikke falder sammen med andre større arrangementer, som vi kender til i området, såsom f.eks. Sansefestivalen i Struer. Vi vil også efter opfordring fra Oddesund Kiosk og Grill inddrage dem mere i planlægningen af Havnehyggedagen.

 1. 8.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 16. januar 2017 kl. 16 i Havnehuset.

05.09.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. september 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust og Oda Ulrich

Afbud: Jørgen Lindholm

 1. 1.       Referaterne fra bestyrelsesmøderne 21. juni og 28. juli 2016 blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

a)      Teatertur

Som I sikkert har set, er der sent indbydelse ud til en aften i Musikteatret i Holstebro til teaterforestillingen ”Dirch” med spisning inden forestillingen onsdag den 28. september. Hvis I gerne vil med og endnu ikke har tilmeldt Jer, er der stadig ledige billetter. Tilmelding senest 21. september til Lone Børsting eller en af os andre i bestyrelsen.

Det koster 355 kr. for medlemmer af beboerforeningen og 535 kr. for ikke medlemmer. Beløbet kan betales ved tilmelding eller på aftenen ved spisningen før forestillingen.

b)      Evaluering af Havnehyggedagen

Havnehyggedagen var i år temmelig påvirket af vejret, hvad angår antallet af fremmødte, men dertil skal dog siges, at det er vores indtryk, at de, der var med, hyggede sig.

Vi kan være glade for Lone og Jacobs store carport, da det var i og omkring denne, at det hele kom til at foregå.

Vi vil gerne takke Oddesund kiosk og grill for godt samarbejde på dagen. De havde indkøbt blåmuslinger, serverede grillmad, kaffe og kage, hvilket var populært på denne råkolde regnvejrssommerdag.

En stor tak skal også lyde til Jørgen Bach, der havde skaffet is til afkøling af drikkevarerne, og stod for tilberedningen af blåmuslingerne, hvorefter disse blev serveret til folk fra carportens trappe.

Med hensyn til musikken blev det ikke til frokostjazz i år, da ensemblet havde meldt afbud.

I stedet for spillede Kaj og kompagni, og det faldt rigtig godt i folks smag, da der var mange af sangene, der kunne synges med på.

Det dårlige vejr afholdt heldigvis heller ikke kræmmerne fra at møde op. De var der også, så der kunne gøres nogle ”gode handler”.

Bestyrelsen takker alle, der hjalp til med at rigge til, rydde op og i det hele taget mødte op for at støtte initiativet. Nu har vi prøvet en havnehyggedag med godt vejr og en med dårligt vejr og begge versioner kan lade sig gøre, så vi er absolut positiv stemte for at medvirke til, at der også til næste år bliver en havnehyggedag.

c)       Naturstierne i Oddesund og skilteholdertekster

Dette punkt blev udsat til næste møde

 1. 3.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 3. oktober kl. 16 i Havnehuset.

28.07.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. juli 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet 21. juni 2016 blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

a)      Oprydning og forskønnelse på Gl. Havn

Lørdag den 2. juli mødte en flok gæve medlemmer af beboerforeningen (nogle med familie) op på havnen til denne arbejdslørdag. Der blev ryddet op, og det lille hus på havnen fik påmalet ”Gl. Havn”, hvilket fortæller alle, der passerer forbi på hovedvejen, at det var her, den gamle færgehavn i Oddesund Nord lå. De nyindkøbte bundgarnspæle er stillet op i to flotte pyramider, ja faktisk tre, da den ene pyramide åbenbart ”er med barn”. Desuden er der lavet et par bænke, der passer godt til at stå ved det lille, gamle ”Havne hus”. Det ser rigtig godt ud alt sammen. Derfor stor ros og tak for indsatsen til de fremmødte.

b)      Oddesundbogen ”Det farlige sund mellem odderne”

Lone Børsting har indkøbt en kasse af disse bøger, så hvis nogle af medlemmerne har lyst til at købe en eller flere eksemplarer af bogen kan de erhverves for 60 kr. pr. styk.

 1. 3.     Planlægning af Havnehyggedagen.

Dagen, som jo er lørdag den 13. august er planlagt med frokostjazz og bagagerumsmarked i tidsrummet kl. 11-16, og der er lagt op til en hyggelig dag på havnen i stil med sidste år.

Frokostjazz ’en er med de samme to musikere som sidste år + en tredje (en trommeslager).

Der er gratis stadeplads for kræmmere. Hvis man gerne vil have en stadeplads kan man reservere en på mail: jl@oddesund.eu eller henvende sig til en fra beboerforeningens bestyrelse.

Oddesund kiosk og grill sælger blåmuslinger og lækkerier fra grillen

Beboerforeningen står for salg af øl, vand og vin.

Vi håber på en dejlig dag med godt vejr.

VELKOMMEN TIL J

 1. 4.     Eventuelt.

Som ud af byen arrangement planlægger beboerforeningen en tur til Musikteatret i Holstebro onsdag den 28. september for at se teaterstykket Dirch med spisning inden forestillingen.

Indbydelse kommer senere.

 1. 5.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår mandag den 5. september kl. 16 i Havnehuset.

21.06.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet 19. maj 2016 blev godkendt
 2. 2.     Siden sidst

a)      Invitation til oprydning på gl. Havn

Oprydningen og ”forskønnelsen” foregår som bekendt lørdag den 2. juli og Jakob Madsen vil være ”Primus motor” for aktiviteterne. Havnefoged, Ken Jensen sørger for, at der er en container til rådighed på pladsen. Da der bl.a. er forslag om, at der bliver opført et par ”pyramider” af bundgarnspæle, som et slags vartegn for den gamle havn har bestyrelsen indkøbt nogle bundgarnspæle til dette formål. De bundgarnspæle, der allerede ligger nede på havnen er for en stor dels vedkommende i en så dårlig forfatning, at de ikke kan anvendes til ”pyramiderne”. Bestyrelsen foreslår dog, at disse pæle bare kan blive liggende, da de ligesom er en del af havnens miljø. Der er også forslag om at opsætte et par træbænke dernede og rette lidt på taget af det eksisterende hus.

Så ”VEL MØDT” til alle der har lyst til at være med til ovenstående.

b)      Sct. Hans orientering

Hvis vejret tillader det vil Oddesund Kiosk og Grill være tilstede på bålpladsen og sælge pølser og drikkevarer og bålet tændes kl. 20.

c)       Skrivelse fra ikke-medlem

Bestyrelsen blev orienteret om en skrivelse fra et ikke-medlem af beboerforeningen.

Personen er bl.a. utilfreds med, at der skal ske en oprydning og ”forskønnelse” af gl. Havn og generelt utilfreds med beboerforeningens bestyrelse.

d)      Møde vedr. Geoparken

Den 2. juni var bestyrelsen i beboerforeningen inviteret til et møde om Geopark Vestjylland og dennes samarbejde med Struer Kommune om Oddesundprojektet. Fra beboerforeningen deltog Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich i mødet.

Fra Struer Kommune deltog Lotte Juul, og hun fortalte, at det foreslåede Fyrtårn på stranden er godtaget af de forskellige instanser, og når finansieringen er i orden påbegyndes byggeriet.

Struer kommune har sat penge af til Stisystemet. Der mangler blot de sidste godkendelser fra Naturstyrelsen til Stisystemets forløb og opmærkning.

Vi diskuterede på mødet, hvad vi kunne gøre her og nu, for at der ligesom kom lidt gang i projektet.

Her havde Jørgen Lindholm nogle forslag.

Han foreslog, at der blev ryddet rundt om nogle af bunkerne, så de blev mere synlige for offentligheden og evt. lede vand væk på de meget våde steder.

Desuden er det Jørgens forslag, at der kan opsættes en projektor, så der kan forevises forskelligt i en af bunkerne.

Struer Museum har også nogle plancher, som efter et genoptryk er klar til at blive hængt op i en bunker.

Kristina, der deltog i mødet som repræsentant fra Geoparken fortalte, at vi i beboerforeningen evt. kunne ansøge Geoparken om mindre beløb til opstart af ovennævnte aktiviteter. Lone og Jørgen vil derfor sende en ansøgning til Geoparken om et mindre beløb, og så må vi se, hvad der sker.

Jørgen Lindholm og Per Yde Kristensen har planer om engang i løbet af juli måned at foretage en rydning af krat og buske omkring de bunkere, der ligger på Pers jord.

Vi vender evt. tilbage med en dato, når denne kendes til beboerforeningens medlemmer ifald, der skulle være nogen, der har lyst til at være med til denne rydning.

 1. 3.     Skal vi gøre noget for at gøre gl. Havn kønnere??-evt. en træbænk – nye bundgarnspæle til wigwamopstilling.

Se under punkt 2.a

 1. 4.     Planlægning af havnehyggedag

Havnehyggedagen foregår lørdag den 13. august i tidsrummet kl. 11-16

Jørgen Lindholm har bestilt musikken (i år også med trommeslager). Oddesund kiosk og grill vil sælge mad. Drikkevarer står beboerforeningen for.

Med hensyn til kræmmere vil Lissy Hansen tage kontakt til Lis Toudal for at høre, om hun kan ”tromme” nogle kræmmere sammen, der har lyst til at stille Deres forretning op på havnen denne dag. Ellers håber vi bare på fantastisk godt vejr ligesom sidste år.

Vi vender senere tilbage med flere oplysninger angående dagen.

 1. 5.     Eventuelt
 • Øl/sodavandsautomaten er blevet solgt for 2500 kr. til Nykøbing Falster Politihundeforening efter et fortrinligt forarbejde af Havnefoged Ken Jensen og Lissy Hansen.

Havnefogeden havde sat en annonce i gul og gratis og på denne måde formidlet kontakten til køber. Lissy Hansen sørgede herefter for at få automaten ”skibbet” afsted den dag 2 mænd kom for at hente den. Det var en større opgave, da automaten var meget tung og uhåndterlig at få igennem døren, men ved fælles hjælp og lidt hjælp fra kommunens folk, der tilfældigt var til stede, blev den læsset på varevognen.

Flot klaret og stor ros til Jer alle for indsatsen.

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Foregår torsdag den 28. juli kl. 16 i Havnehuset.

19.05.2016

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 19. maj 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

 1. 1.       Referater fra bestyrelsesmødet 14. marts og generalforsamlingen den 17. april 2016 blev godkendt. Stor tak til Karin Elkjær, fordi hun skrev og udsendte referatet fra standerhejsningen og generalforsamlingen
 1. 2.     Konstituering efter generalforsamlingen og evaluering

Formand: Lone Børsting blev genvalgt på generalforsamlingen

Næstformand: Jørgen Lindholm blev genvalgt på generalforsamlingen

Kasserer: Hanne Rust

Automatbestyrer: Lissy Hansen står for afhændelse/salg af øl/sodavandsautomaten

Sekretær: Oda Ulrich

I bestyrelsen synes vi, at generalforsamlingen forløb godt. Der var en god stemning og mange gode input og kommentarer fra de fremmødte.

3.    

Siden sidst

 1. Øl-automatens endeligt

Lissy har kontaktet firmaet, hvor vi købte automaten. De vil give 500 kr. for den, og så skal vi selv fragte den hen til firmaet. Havnefoged Ken Enggård, har haft en annonce i gul og gratis, og fik respons fra en, der ville give 1500 kr. for den, men vi har ikke rigtig hørt mere om dette tilbud. Lissy fortsætter forsøget med at få den solgt.

 1. Thyholms foreningsprogram

Dette er en brochure, som bliver udgivet og omdelt til samtlige husstande på Thyholm hvert år.

Heri er der en oversigt over, hvilke forestående aktiviteter der er i de forskellige foreninger på Thyholm i det kommende år. Lone sørger for, at Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug kommer med i brochuren.

 1. Geoparkens seneste invitation

Geoparken har udsendt en ny invitation, da det ikke lykkedes at få nok tilmeldinger til det sidste foreslåede møde om samarbejdet mellem den kommende Geopark og Oddesundprojektet. I skrivende stund er der meldt tilbage, at mødet bliver afholdt den 2. juni i Struer. Fra beboerforeningen deltager Jørgen Lindholm og Oda Ulrich, (og måske også Lone Børsting).

 1. Køb af Oddesundbøger

Der har været forslag om, at beboerforeningen køber en kasse af bogen ”Det farlige sund” til salg til medlemmer til en favorabel pris. Ønsker man at købe en eller flere bøger kan man bare kontakte en fra bestyrelsen.

 1. 4.     Gamle Havns foreslåede oprydning

Jacob Madsen foreslog på generalforsamlingen, at der blev ryddet op ved Finns gamle havn. Struer kommune blev derfor kontaktet og de henviste til Havnefogeden. Ken Enggård vil derfor skaffe en container til formålet, når vi har fundet ud af, hvornår oprydningen skal ske. Det skal ligesom også koordineres med de personer, som til daglig eller af og til bruger stedet og har deres grej her. Vi forsøger at få samling på folk, der kunne være interesserede i at deltage i denne oprydning.

5.    

Årsplanlægning

 1. Havnehyggedag

Det er bestemt, at Havnehyggedagen bliver lørdag den 13. august 2016 i tidsrummet kl. 11-16 og Jørgen Lindholm er formand for projektet.

 1. Ud af byen arrangement

Lissy undersøger mulighederne for at besøge Hanstholm museum og Stenbjerg kro. Vi har ikke fastsat nogen dato endnu, da vi først skal have undersøgt åbningstiderne på museet.

Jørgen Lindholm vil også undersøge, om der evt. er en forestilling på Musikteatret i Holstebro, som kunne være af interesse for os. Evt. kan vi jo gøre begge dele, hvis der er stemning for det.

 1. Standerstrygning

Foregår i år søndag den 30. oktober.

 1. Julehygge

Er fastlagt til at foregå fredag den 25. november 2016 kl. 17. Det bliver med tilmelding, og vi forestiller os, at traktementet skal bestå af smørrebrød og gløgg.

 1. Standerhejsning og Generalforsamling

Bliver søndag den 23. april 2017

 1. 6.     Havnehyggedagens plan…?? Indhold og uddelegering

Se ovenfor i punkt 5.a. Vi vender tilbage med flere oplysninger efter næste bestyrelsesmøde.

 1. 7.     ”Udafbyen-arrangement” - forslag (se generalforsamlingsreferat)

Dette punkt vender vi også tilbage med nyt om efter næste møde, når vi har undersøgt mulighederne. Se ovenfor i punkt 5.b

 1. 8.     Regnskabsnyt

Hanne Rust præsenterede på generalforsamlingen et fint regnskab, og siden da er der ikke noget nyt at berette.

 1. 9.     Webmasternyt

Leif har haft pladsproblemer på hjemmesiden www.oddesund-nord.dk

Problemet er løst ved, at beboerforeningen har tilkøbt noget mere plads, så Leif fortsat har mulighed for at gemme og lægge ting ind på siden.

10. Eventuelt

Sankt Hans – Spontan happening

Som de fleste måske har set, er der samlet grene til, hvad der kan blive et stort Sankt Hans bål. Vi opfordrer derfor medlemmerne til at holde øje med vejr og vind. Bliver disse forhold egnede til at tænde bål den 23. juni, ja så dukker der nok folk op ved bålpladsen. Hvis man har lyst kan man jo evt. tage en kurv med kaffe, øl eller vin med.

 1. 11.   Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 21. juni kl. 16 i Havnehuset

14.03.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust og Oda Ulrich

Afbud: Jørgen Lindholm

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet 19. januar 2016 blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst

a)      Ny telefonbog

Lone Børsting har haft ringet til de ansvarlige, der udgiver den lokale telefonbog om forskellige mangler ved den. Det er blevet lovet, at der rettes op på disse mangler i næste udgivelse.

b)      Indkøb af den nye Oddesundbog

Der er indkøbt et antal eksemplarer af den nye Oddesundbog, som udkom sidste efterår. Bestyrelsen har besluttet, at der uddeles et gratis eksemplar af bogen pr. husstand til de medlemmer af beboerforeningen, der deltager i generalforsamlingen søndag den 17. april.

c)       Skrivelse til Teknisk direktør vedr. strøm til øl automat – og svar

Lone Børsting rettede henvendelse til Teknisk direktør, Jørgen Jensen ved Struer kommune for at høre om kommunen ville være interesseret i at bidrage økonomisk til elregningen for øl automaten i Havnehuset. Bestyrelsens begrundelse for henvendelsen var, at øl automaten er en service overfor bl.a. turister, som besøger havnen og Havnehuset i Oddesund Nord, hvilket også kunne være i Struer kommunes interesse. Svaret på henvendelsen er, at kommunen ikke ønsker at bidrage økonomisk til automatens drift. Derfor indstiller bestyrelsen til at automaten bliver solgt. Punktet tages op på generalforsamlingen, hvor endelig beslutning tages.

d)      Henvendelse fra Geopark Vestjylland

Geoparken har rettet henvendelse til Lone for at høre, om nogle lokale borgere, der kender området her i Oddesund historisk og kulturelt ville være med til et møde den 8. april. Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Karin Elkjær deltager i mødet. Om der er kommet flere deltagere til vides i skrivende stund ikke.

e)      Hjemmesiden www.oddesund-nord.dk

På grund af pladsmangel på hjemmesiden er Leif Christensen, som står for siden blevet enig med Jens Ulrich om, at ældre referater, dokumenter og billeder kan gemmes på Jens’ clouddrev. Leif er koblet på dette drev. Hvis nogen andre gerne vil kobles på drevet, kan I sende Jeres email adresse til Jens jens.ulrich@wartsila.com, og han kan give Jer adgang til drevet. 

 1. 3.     Regnskabsafslutning

Hanne Rust har afsluttet regnskabet.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for medlemskab af beboerforeningen på 250 kr. pr. husstand. Der er omdelt girokort, som kan benyttes til indbetaling. Der kan også betales på generalforsamlingen enten kontant eller pr. mobil pay. For at have stemmeret på generalforsamlingen skal ens indbetaling være registreret.

 1. 4.     Generalforsamling og Standerhejsning

a)       Som før nævnt i dette referat er der generalforsamling i beboerforeningen søndag den 17. april 2016 på Sundgården, Hovedvejen 3 hos Per Yde kl. 14.  Der startes dog med Standerhejsning ved Havnehuset kl. 13.

HUSK: At der bliver uddelt et gratis eksemplar pr. husstand af den nye Oddesundbog til de fremmødte på generalforsamlingen.

Følgende punkter tages op på generalforsamlingen.

b)      Valg af repræsentant til bestyrelsen

Jørgen Lindholm er på valg. (Modtager genvalg).

c)       Orientering om Sct. Hansbål m.v.

d)      Interesse for Før julehygge

e)      Interesse for Havnehyggedag

f)        Salg af øl automat

Indbydelse til Standerhejsning og generalforsamling kommer senere.

 1. 5.     Næste bestyrelsesmøde

Foreslås fastlagt til tirsdag den 17. maj 2016 kl. 17 i Havnehuset.

19.01.2016

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2016

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm, Hanne Rust og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

 1. 1.       Lone Børsting startede med at ønske godt nytår til bestyrelsen
 1. 2.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 17. november 2015 blev godkendt.
 1. 3.     Siden sidst

a)      Evaluering af før-julehygge

Julehyggen foregik hos Lone og Jacob Børsting, som havde været så gæstfrie at stille hus til rådighed for arrangementet. Der mødte 4 fra beboerforeningen op, og de havde alle en rigtig hyggelig eftermiddag.

Grundet det lave fremmøde talte vi om, at folk måske har for travlt med juleforberedelser til at få tid til dette arrangement. Bestyrelsen besluttede, at vi tager emnet op på generalforsamlingen for at høre, om folk synes vi skal fortsætte med denne tradition, eller vi skal droppe den.

b)      Øl/sodavandsautomaten

El forbruget på automaten er aflæst, og vi afventer regnskabet. Når dette foreligger, tager vi en beslutning om, vi skal beholde automaten.

c)       Hjemmesiden www.oddesund-nord.dk

Leif meddeler, at der ikke er ret meget gemme plads tilbage på hjemmesiden. Det er en gratis hjemmeside, så der er kun begrænset plads. Vi vil helst undgå, at skulle betale for at have den, så forslaget er, at vi tager det ældste og gemmer et andet sted, så der kan blive plads til at gemme nye informationer.

Hvor de ældre informationer skal gemmes henne, finder vi ud af sammen med Leif, og vi tager punktet op igen på næste bestyrelsesmøde.

 1. 4.     Sct. Hans bålet

Flemming Jørgensen fra Struer Kommune har ringet til Hanne Rust, fordi kommunen har observeret, at der er henkastet bygningsaffald på det sted, hvor vi plejer at have Sct. Hans bål.

Det ser dog ud til, at bygningsaffaldet er blevet fjernet igen, og det er jo meget heldigt, da det ikke er tilladt at afbrænde bygningsaffald privat i forbindelse med et bål. Vi har lovet kommunen, at gøre opmærksom på dette. Så for eftertiden er det kun tilladt at bygge bålet op af naturaffald, f.eks. træ og grene fra haverne.

 1. 5.     Den nye Oddesundbog

Bogen er udkommet.

Bestyrelsen påtænker at indkøbe et antal af bøgerne og forære et eksemplar pr. husstand til de fremmødte på generalforsamlingen søndag den 17. april 2016.

 1. 6.     Regnskabets stilling

Ingen ændringer

 1. 7.     Foreningens E-boks

E-boksen er jo som bekendt tilknyttet en nem konto, men Hanne og Lone har haft problemer med at logge på denne. Det viser sig så, at da vi er en forening, er det en erhvervs E-boks, vi har. Derfor skal der bruges et bestemt nøglekort. Vi kan ikke bruge det samme kort som til bank kontoen. Nøglekortet er bestilt

 1. 8.     Tøsekomsammen

Der var Tøsekomsammen den 2. februar. Det blev afholdt på cafeteriaet her i Oddesund og alle beboerforeningens kvindelig medlemmer var inviteret.

 1. 9.     Næste bestyrelsesmøde

Afholdes tirsdag den 8. marts kl. 17 i Havnehuset.

17.11.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 2015

              Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

              Afbud: Hanne Rust

 1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 29. september blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)       Beboerforeningen havde fået en invitation til at deltage i et fællesmøde på Hindsels den 12. november. Mødet var arrangeret af Thyholmerforeningen, som har søgt økonomisk støtte til projekt ”Baby boom”. Støtten skal gå til at gøre en indsats for at øge børnetallet på Thyholm.

Endvidere ville Henrik Wohlfarht på mødet fortælle om et nyt projekt, der skal tiltrække flere turister til området. Projektet hedder: ”Oplev Thyholm på den aktive måde”

Desværre var der ikke nogen af os i beboerforeningen, der havde mulighed for at deltage i mødet, men vi får tilsendt et referat.

 

 1. 3.     Referat af Ud-af-byen arrangement

Der var 11 personer, der deltog, og der har efterfølgende kun været positive tilbagemeldinger om turen. Deltagerne blev på Sea War museet vist rundt af en velforberedt guide, der fortalte levende om tingene. Alt var meget illustrativt, og der var mange effekter fra de sænkede skibe også skrevne ting. Der var også mulighed for at gå ind og se Jyllandsakvariet.

Efter rundvisningen kørte deltagerne til Struer for at spise aftensmad på restaurant Orient, da der ikke rigtig var nogen spisesteder i Thyborøn, der stadig var åbne.

I bestyrelsen er vi så småt begyndt at tænke over, hvor næste års ”ud af byen tur” skal gå hen, og vi modtager gerne forslag fra medlemmerne.

 

 1. 4.     Drøftelse af møde på Sundgården den 23. november 2015

Struer Kommune havde sendt en indbydelse til et orienteringsmøde om en kommende Geopark Vestjylland og en status orientering på Oddesund projektet til styregruppen og arbejdsgrupperne tilknyttet Oddesund projektet.

P.t. hvor dette referat bliver skrevet har dette møde fundet sted, og vi var nogle stykker her fra Oddesund Nord, der deltog, herunder undertegnede.

Jeg vil derfor give et kort referat af, hvad vi hørte på mødet.

John Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening i Lemvig fortalte om, hvad en geopark er, hvem der står bag, hvilken betydning den kan få for lokalområdet, og hvad der er sket indtil nu.

På verdensplan er det startet for 15 år siden. Det er Global Geoparks Network, der står bag, og det er støttet af UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).  Indtil videre er der kun 1 geopark i Danmark og det er Geopark Odsherred.

Geopark Vestjylland blev startet i 2011 på initiativ af John Clausen fra Lemvig kommune. I 2012 og 2013 fik man også Struer og Holstebro kommuner til at indgå i projektet. Med etablering af en Geopark forventes det, at der kan blive sat øget fokus på området med hensyn til bæredygtighed, turisme, undervisning og kulinariske oplevelser.

Søren Raarup fra Danmarks naturfredningsforening i Struer fortalte, at en Geopark kan kendes på et område med en stærk geologisk arv, og det mener han, at der netop er her i Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden. Her er landskabet rigt varieret og repræsentativt for det danske landskabs tilblivelseshistorie, nemlig det landskab som istiderne efterlod. Noget af det specielle i landskabet er hovedopholdslinjen, den ”grænselinje” der blev trukket i sidste istid for, hvor langt gletsjerne nåede på den lange vej fra Norge og Mellem Sverige, før de smeltede.

Da området her omkring Oddesund tættere på vores nutid har givet beboerne i området meget forskellige udfordringer, alt efter om der har været lukket eller åbent ud til det store Vesterhav, krig eller fred, bro eller ingen bro, så er her jo en masse kulturhistorie at fortælle.

Da alt dette også er noget Oddesundprojektet gerne vil formidle i deres kommende formidlingsfyrtårn er det jo oplagt, at Geopark Vestjylland og Oddesundprojektet går sammen om at få udarbejdet formidlingsmaterialer, som netop kan understøtte begge projekter.

Thomas Holst Christensen, projektleder Geopark Vestjylland, fortalte om, hvilke krav vi skal leve op til for at blive Geopark Vestjylland og om processen videre frem.

Man forventer, at ville indsende ansøgningen i oktober kvartal 2016 med klare definitioner på, hvordan man vil organisere sig med en styregruppe med tilknyttet sekretariat. Herunder skal der så være formidlernetværker, partnerskaber og frivillige.

Det er tænkt, at der rundt om i de tre kommuner, som er med i Geopark Vestjylland skal være forskellige formidlingsindgange til Geoparken og her bliver Formidlingsfyrtårnet i Oddesund Nord en af disse indgange.

Lotte Juul, Struer Kommune gav herefter en status over Oddesundprojektet.

Kommunen har ansøgt Real Dania om det manglende beløb i, at Formidlingsfyrtårnet kan realiseres. Der forventes svar angående dette i januar 2016. Desuden afventer kommunen også endelig tilbagemelding fra Naturstyrelsen vedr. dispensation, fordi Formidlingsfyrtårnet kommer til at fylde lidt mere i landskabet, end det gamle transformatortårn.

Hvis finansieringen kommer på plads og Naturstyrelsen siger O.K., forventer man at kunne foretage først spadestik i juli 2016, hvorefter anlægsarbejdet gennemføres i perioden juli-oktober 2016.

Man har et ønske om, at tårnet kan indvies i uge 42 (skolernes efterårsferieuge) 2016.

Med hensyn til anlæggelse af stisystemet, som skal binde de kulturhistoriske områder i Oddesund Nord bedre sammen, så afventer kommunen stadig tilsagn fra et par lodsejere.

Hele oplægget om Geopark Vestjylland og Lotte Juuls status på formidlingsfyrtårnet bliver sendt

Til alle medlemmer.

 1. 5.     Nye medlemmer

Oddesund Nord Beboerforening og Bådelag har fået nye medlemmer i løbet af sommeren/efteråret 2015.

 

 

 1. 6.     Regnskabets stilling

Da kasserer Hanne Rust ikke deltog i mødet er dette punkt udskudt til næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 7.     Juleafslutningen

Beboerforeningen holder juleafslutning søndag den 13. december, men da vi ikke mere har hverken komfur eller kogeplade i Havnehuset til tilberedning af gløgg og æbleskiver, har Lone og Jacob Børsting været så venlige at stille deres hus til rådighed, så det kan blive afholdt hos dem, faktisk ligesom det endte med at blive sidste år.

Indbydelse til arrangementet kommer senere.

 

 1. 8.     Eventuelt
 • Øl og sodavandsautomaten er slukket for vinteren. På næste generalforsamling tager vi stilling til om den skal tændes igen, eller vi skal have den afhændet.

 

 1. 9.     Næste bestyrelsesmøde

Afholdes tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17 i Havnehuset

29.09.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. september 2015

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Hanne Rust, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

 1. Referaterne fra bestyrelsesmøderne den 25. juni og 16. juli blev godkendt.
 1. 2.     Siden sidst

Alt i Box er i fuld gang med at nedgrave og installere den nye fibernet forbindelse til de brugere, der har ønsket det her i området.

 1. 3.     Evaluering af Havnehyggedagen

I det store og hele er der enighed om, at dagen var en succes. Vejret var fint, og der var pænt mange besøgende der fandt vej hertil.

Der var kræmmere (omkring 15 havde en stadeplads), og der var frokostjazz, Oddesund kiosk og grill solgte lækkerier og Lissy solgte kolde øl, vin og vand, som blev transporteret fra kølecontainer til is balje af Jørgen på stationens Long John.

Familien Bach her fra Oddesund Nord havde været så venlige og gavmilde at sponsorere en Europa palle med is, og det var en stor succes blandt de besøgende, at de kunne købe dejlig kolde drikkevarer direkte fra is baljerne.

Bestyrelsen vil hermed gerne takke Familien Bach for denne gestus, og fordi de også havde ulejligheden med at transportere isen herned til os.

Ligeledes takker vi ejeren af hallen nede på havnen for, at vi måtte benytte denne og for den el, vi forbrugte, som han også har betalt for.

Bestyrelsen er enig om, at vi også til næste år vil afholde en havnehyggedag, og det bliver nok også i slutningen af august enten den 20 eller den 27.

Der er dog også ting, vi vil prøve at forbedre til næste år.

Nogle af kræmmerne udtrykte ønske om mere annoncering f.eks. i aviserne, og det vil vi måske gøre til næste år mod at opkræve et lille stadegebyr fra de kræmmere, som ønsker at deltage.

Vi vil også forsøge at få et bedre samarbejde med Venøfærgen, hvis de også ønsker at deltage til næste år.

Vi synes det er en super god ide´, at folk kan sejle med færgen fra Stuer herop og ligeledes sejle hjem med den igen, men det kræver, at man får annonceret tydeligt hvorfra og hvornår færgen sejler.

Vi vil også forsøge at gøre folk opmærksomme på, at toget standser her i Oddesund Nord, hvilket betyder, at man kan tage toget hertil og hjem igen både fra Nord og Syd.

Den officielle åbningstid vil nok også til næste år blive udvidet fra måske 11-15.

Vi er også opmærksomme på, at der skal være en øget skiltning og annoncering på selve festpladsen, så folk bliver bedre informeret om, hvilke muligheder, der er til stede på pladsen.

Bestyrelsen planlægger på et tidspunkt at holde et møde i Oddesund kiosk for at Jytte og Lorens også kan være med i planlægningen.

 1. 4.     Planlægning af vores fælles tur til Thyborøn

Denne tur foregår samme dag, som der er Standerstrygning. Det er søndag den 25. oktober, så hvis man gerne vil med, så reserver endelig dagen. Der kommer indbydelse med tidspunkter ud senere.

Det er meningen, at vi efter Standerstrygningen kører sammen i private biler derop. Foreningen vil betale entrebilletten for de medlemmer, som ønsker at deltage. Billetten gælder både til Jyllandsakvariet og det nye Sea War Museum.

Lissy og Lone vil finde ud af, hvor vi kan spise bagefter, men alt dette vil fremgå af indbydelsen.

 1. 5.     Eventuelt

På dagen her, hvor vi afholdt dette bestyrelsesmøde var de i fuld gang med at få den store bølgebryder på plads, som skal mindske de bølger, som plejer at stå ind i havnen for fuld kraft, når der er østenvind.

Bølgebryderen, som bliver forankret udenfor havneindsejlingen skulle kunne mindske bølgehøjen med 50-70%.

Så nu afventer vi ”næsten” spændt den første kraftige storm med østenvind.

 1. 6.     Næste møde

Er fastlagt til tirsdag den 17. november kl. 17 i Havnehuset

16.07.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juli 2015

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Lissy Hansen og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

Vi har kun et punkt på dette møde, og det er Havnehyggedag/bagagerumsmarked

Havnehyggedagen bliver den 22. august. Jørgen Lindholm har snakket med Jørgen Jensen fra Struer Kommune, og der er givet tilladelse til, at vi må anvende kommunens arealer på havnen til formålet. De der har lyst kan evt. fylde bilens bagagerum med ting, de gerne vil sælge eller bytte, tage bilen med ned på havnen, åbne bagagerumsklappen og vupti, så er butikken åben.

Det skal dog siges, at alle er velkomne både med og uden bil med tilhørende butik.

Jørgen Lindholm har aftalt med Oddesund kiosk og grill, at de gerne vil stå for salg af noget mad på havnen.

Der vil også blive musikalsk underholdning.

Vi blev ikke færdige med at planlægge dagen på dette møde, så vi mødes igen i bestyrelsen onsdag den 29. juli kl. 14.

25.06.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2015.

Tilstede var: Lone Børsting, Hanne Rust, Lissy Hansen og Oda Ulrich.

Afbud: Jørgen Lindholm

 1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. maj blev godkendt.
 1. 2.     Siden sidst

Her talte vi om det opsatte broværn på Oddesundbroen, hvilket vi alle var meget utilfredse med. Lone fortalte, om den Facebook gruppe, der var blevet oprettet af to kvinder fra Thyholm, som en protest mod det skæmmende broværn, der frarøver de vejfarende, den unikke udsigtsoplevelse når de passerer Oddesundbroen. Heldigvis besindede Vejdirektoratet sig som bekendt, og den proklamerede protestdemonstration blev til en glædesgåtur over broen med Dannebrogsflag.

3.    

Hvor langt er vi med

 1. a.       Næringsdatabasen CVR nr. 32481841

Næringsdatabasen har tilbagebetalt et overskud til os. Det har ikke været muligt for dem, at gøre det før nu, fordi vi ikke har haft en elektronisk postkasse.

 1. b.      Alkoholbevillingen

Alle tidligere dokumenter og for nuværende påkrævende papirer har Lone samlet og sendt til politiet, som skal sende det videre til bevillingsnævnet.

 1. c.       Den elektroniske postkasse – e-boks

Denne er nu blevet oprettet, men skat havde nået at sende en rykker til os, fordi vores elregning på øl/sodavandsautomaten ikke var blevet betalt til tiden.

 1. 4.     Havnehyggedagen

Dette punkt blev udsat til et ekstra bestyrelsesmøde, hvor Jørgen Lindholm, der er ankermand i dette projekt, har mulighed for at være med.

 1. 5.     Eventuelt

Der er kommet en status fra Lotte Juul angående Oddesund-projektet. Kommunen har været i gang med fondsansøgninger, så projektet har været sat lidt på stand-by indtil, der forhåbentlig kommer nok penge i hus til at igangsætte realiseringen af formidlingsfyrtårnet. Etablering af stierne, som efter planen allerede burde have været i gang, er blevet forsinket af, at der mangler en afklaring af det præcise forløb med enkelte grundejere. Kommunen håber dog, at etableringen kan igangsættes i løbet af vinterperioden, så stierne står klar i foråret 2016. Se i øvrigt hele Lotte Juuls statusopdatering på www.oddesund-nord.dk

 1. 6.     Næste møde

Bliver en opfølgning med nærmere planlægning af Havnehyggedagen

26.05.2015

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde den 26. maj 2015.

Tilstede var: Lone Børsting, Hanne Rust, Jørgen Lindholm, Lissy Hansen og Oda Ulrich.

Afbud: Ingen

 1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. april blev godkendt.
 1. 2.     Evaluering af standerhejsning og generalforsamling den 19. april 2015

Standerhejsning og generalforsamling forløb planmæssigt. Der deltog ca. 20-22 personer i generalforsamlingen. Dette antal har været nogenlunde stabilt de sidste år. I år fik vi dejlig smørrebrød fra Oddesund Nord cafeteria og grill, og vi er i bestyrelsen enige om, at vi skiftes til at købe smørrebrødet her og hos Struer smørrebrød.

 1. 3.     Godkendelse af referat fra generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen den 19. april blev godkendt.

 1. 4.     Konstituering

Formand: Lone Børsting blev valgt på generalforsamlingen

Kasserer: Hanne Rust er valgt som ny kasserer.

Sekretær: Oda Ulrich fortsætter som sekretær

Evt. udvalgsformand: Jørgen Lindholm er valgt som formand for aktivitetsudvalget.

 1. 5.     Administration af øl/sodavandsautomaten i Havnehuset.

Lone Børsting har passet øl automaten siden Michael stoppede, men fremover vil Lissy Hansen gerne påtage sig jobbet som automat bestyrer. Lone Børsting ansøger om en ny bevilling til Lissy.

Beboerforeningen skal også have oprettet en E-boks, hvor betalinger til det offentlige fremover skal foretages, bl.a. afgift til næringsdatabasen og el regning for øl automaten.

 1. 6.     Siden sidst

Intet nyt

 1. 7.     Planlægning af mødedatoer. (Der foreslås bestyrelsesmøde ca. hver anden måned)

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 25. juni 2015 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 11.august 2015 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 29. september 2015 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 17. november 2015 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. marts 2016 kl. 17

Bestyrelsesmøde: Torsdag den 19. maj 2016 kl. 17

 1. 8.     Fastsættelse af aktiviteter

a)      Havnehyggekomsammen/bagagerumsmarked: Dette planlægges til at skulle foregå i uge 33 eller 34, men nærmere herom senere.

b)      Standerstrygning og tur ud af byen: Søndag den 25. oktober 2015. Vi satser på at kunne arrangere en tur til det nye Sea War museum i Thyborøn.

c)       Julehyggekomsammen: Søndag den 13. december 2015

d)      Standerhejsning og generalforsamling: Søndag den 17. april 2016

 1. 9.     Eventuelt

Intet under dette punkt

 1. 10.   Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 25. juni kl. 17 i Havnehuset

07.04.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2015

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Leo Toudal og Oda Ulrich

Fraværende: Michael Pedersen

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. marts blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst.

Ikke noget at berette.

 

 1. 3.     Drøftelse af regnskab/status ved kassereren – indbetalingskort

Regnskabet er ikke p.t. færdigt, da Leo mangler en opgørelse over, hvor meget el øl/vand automaten i Havnehuset har brugt. Indbetalingskort til kontingent bliver omdelt, og kontingentet kan evt. betales på generalforsamlingen.

 

 1. 4.     Oprettelse af forenings e-boks v. Michael Pedersen

Er endnu ikke oprettet, da Michael angiveligt afventer en kode til den.

 

 1. 5.     Sponsorering af Havnestander – ved Oda Ulrich

Jens Ulrich vil gerne sponsorere en vimpel til flagstangen på havnen, og undertegnede har indkøbt 3 stk., så der er lidt at skifte med efterhånden, som de bliver slidt af vind og vejr.

 

 1. 6.     Drøftelse af evt. ud-af-byen arrangement

Vi tager dette punkt op på generalforsamlingen, for her at høre, hvad der er mest stemning for.

 

 1. 7.     Planlægning af generalforsamling 2015

Der er standerhejsning kl. 14 ved Havnehuset, og herefter afholdes ordinær generalforsamling kl. 15 på Sundgården, Hovedvejen 3 hos Per Yde

 

 1. 8.     Evt. indlæg fra Havnefogeden på generalforsamlingen

Lone Børsting har forespurgt Havnefogeden om han vil komme og fortælle lidt om, hvad der er sket på havnen, det sidste års tid, og det vil han gerne såfremt, han ikke skal på arbejde.

 

 1. 9.     Næste bestyrelsesmøde

Dato er endnu ikke fastlagt.

 

03.03.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2015

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Leo Toudal, Ken Jensen og Oda Ulrich

Fraværende: Michael Pedersen

 1. 1.     Velkomst og godt nytår

Lone Børsting startede med at byde velkommen og ønske godt nytår, da det jo var første gang bestyrelsen var samlet i 2015

 1. 2.     Besøg af Havnefogeden

Havnefoged Ken Jensen var med til mødet, da han gerne ville orientere os lidt om sit arbejde.

Han fortæller, at 2014 har været et år, hvor havnen i Oddesund Nord har været hårdt ramt af østenvind, og flere både er blevet beskadiget.

Ken har derfor taget kontakt til Struer Kommune, og er kommet i dialog med direktøren i teknisk forvaltning, Jørgen Jensen.

Sagen har været drøftet, og det fremgår, at kommunen har en pulje, hvorfra man evt. ville kunne få nogle midler til et projekt, der kunne modvirke, at havnen i Oddesund Nord bliver så hårdt ramt, hver gang, der er kraftig østenvind.

Sagen skal op i teknikudvalget den 4. marts 2015.

Ken Jensen siger, at den ideelle løsning er et stort projekt, der vil koste ca. 3 millioner kroner og han tror ikke det er realistisk, at vi vil få pengene til det.

Derfor har han udarbejdet et andet projekt, som teknikudvalget så vil tage stilling til på mødet.

Forslaget går ud på, at der skal lægges et par bølgebrydere inde i havnen. Disse vil bestå af betonbroer (flydebroer), som har en dybde på 1 meter og vejer 52 tons.

Ken Jensens forslag går ud på at lægge en bølgebryder rimelig tæt på indsejlingen og supplere med yderligere en, som skal placeres længere inde i havnen. Her kalkulerer han med, at vi evt. kan overtage en, som på nuværende tidspunkt ligger ubenyttet hen i Struer havn.

Overslagsregning på dette projekt er godt en halv million kroner.

Havnen i Oddesund Nord havde et pænt antal gæstesejlere sidste år, 120 overnatninger mod kun 27 registrerede i 2013, så konklusionen er, at det fungerer rigtig godt med betaling via kuvertsystemet.

Med hensyn til Havnehuset, så er det gamle komfur smidt ud. Havnefogeden vil skaffe et par nye kogeplader og evt. en lille ovn. Ligeledes vil han købe en ny vimpel og evt. en vindpose.

 

 1. 3.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2014.

Referatet blev godkendt.

4.    

Siden sidst

 1. a.       Møde i Hvidbjerg Borgerforening

Lone Børsting var i november sidste år inviteret til et møde i Hvidbjerg Borgerforening.

Til dette møde var de forskellige borgerforeninger på Thyholm inviteret for herved at kunne få information om, hvad der skete de forskellige steder.

Bl.a. er det nok de fleste bekendt, at Bruno Nordestgård, der er formand i foreningen Thyholm i bevægelse, har åbnet et galleri, ”Mississippi”, m.m. i det gamle rådhus i Hvidbjerg.

I Søndbjerg planlægger man at indrette et erindringshus, der kan fortælle lidt om, hvordan livet blev levet på denne egn i gamle dage. Man påtænker, at en egnet placering kan være overfor Søndbjerg egnsmuseum.

 1. b.      Før julehygge

Beboerforeningens før julehygge i december sidste år endte med at foregå hjemme hos Lone og Jacob Børsting. Det gamle komfur tilknyttet havnehuset var blevet smidt ud, så der var ikke rigtig nogen steder at varme æbleskiver og gløgg og desuden var der ikke mødt så mange op.

Det endte dog med, at blive en rigtig hyggelig eftermiddag for de, som deltog.

 1. 5.          Referat fra styregruppemøde i Oddesundprojektet.

     Lone Børsting har været til møde i styregruppen i Oddesundprojektet og her blev det bestemt,    

      at det skulle gøres synligt, at der er flow i projektet.

      Der er p.t. bevilget ca. 1 million kroner fra fonde til Fyrtårnet og Gl. Havn, og Fyrtårnet er det

      man vil starte med at etablere.

      Kommunens medfinansiering skal gøres synlig ved, at man straks går i gang med at få anlagt det

      planlagte stisystem. Udgifter til eventuelle forureningskilder skal også betales af kommunens

      finansiering, så det ikke er sponsor penge, der bruges til dette.

      Sidste sommer omtalte vi her i et referat, at en forfatter, Jørgen Hansen fra forlaget TexTour

      havde tilbudt at skrive en bog om Oddesunds historie. De 200.000 kr. det ville koste er nu

      bevilget af Struer Kommune, og bogen udkommer i et foreløbigt oplag på 200 eksemplarer.

 1. 6.          Medlemssituationen.

      På nuværende tidspunkt er 22 husstande medlemmer af Oddesund Nord Beboerforening og

      Bådelaug.

 1. 7.          Generalforsmling

      Der afholdes generalforsamling søndag den 19. april 2015 på Sundgården.

      Indbydelse til arrangementet kommer senere.

 1. 8.          Nye forslag til aktiviteter

      Dette punkt bliver taget op på næste møde

 1. 9.          Eventuelt

      Energinet havde 3. februar inviteret lodsejere, der vil blive berørt af, eller måske blive berørt af

      de nye højspændingskabler, som skal nedgraves og erstatte luftledningsforbindelsen til møde.

      Undertegnede, Oda Ulrich deltog i mødet og det blev oplyst, at arbejdet med at lægge kablerne

      er planlagt til at begynde i foråret 2016. Nedtagningen af luftledningerne forventes at skulle

      foregå i løbet af 2017.

 1. 10.     Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til tirsdag den 7. april kl. 17 i Havnehuset.

03.11.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2014

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Fraværende: Leo Toudal og Michael Pedersen

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. og 15. september blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst.

Lone Børsting har modtaget en indbydelse fra Struer kommune til Landsby træf i Hampen.

Her vil være foredrag om og standere med forslag til, hvordan man holder liv i landsbyerne.

 

 1. 3.     Evaluering af ud af byen arrangement.

Alle tilbagemeldinger om arrangementet har været enslydende. Alle har været begejstrede for oplevelserne hos Frede Jacobsen. Jeg tror nok, vi var en del, der blev temmelig overraskede over, at der bag facaden på denne villa i Struer, som vi er mange, der passerer forbi næsten daglig, gemmer sig dette eldorado med modelskibe, motorer, elektriske tog, der kører rundt i et stort jernbanenet, hvor de passerer forbi byer og landskaber med mange spændende effekter.

Efterfølgende var deltagerne også godt tilfredse med maden på restaurant Orient.

 

 1. 4.     Deltagelse i den overordnede forening på Thyholm

Beboerforeningen har modtaget en invitation til den 13. november at deltage i et møde i borgerforeningen for Hvidbjerg og omegn. Lone vil tage til dette møde.

 

 1. 5.     Eventuelt.

Såfremt intet nyt dukker op, afholder vi først bestyrelsesmøde igen i det nye år 2015.

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Dato er endnu ikke fastlagt.

 

 

 

 

 

 

22.09.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2014.

Vi var i første omgang indkaldt til bestyrelsesmøde den 8. september, men da vi denne dag var for få fremmødte til at være beslutnings dygtige, blev bestyrelsesmødet udsat til den 22. september.

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Conny Rosenvinge og Oda Ulrich

Afbud: Leo Toudal og Michael Pedersen

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni blev godkendt
 1. 2.     Siden sidst.
 1. a.      Nyhedsbrev fra Thyholm-foreningen for udvikling og sammenhold/medlemskab.

Først på sommeren blev dette nyhedsbrev vist nok husstandsomdelt og her fulgte der også en folder med der opridser nogen af alle de gode ting ved at bo på Thyholm.

Foreningen vil gerne fremme aktiviteter på Thyholm og har p.t. nedsat 4 forskellige grupper. En kommunikationsgruppe, en eventgruppe, en vandturismegruppe og en forskønnelsesgruppe. Hvis man har lyst til at deltage i en af grupperne eller selv har ideer til tiltag er man velkommen til at kontakte en fra Thyholm foreningen. I nyhedsbrevet opfordres man også til at bakke op om foreningen ved at tegne et medlemskab, og det må jo helt være op til folk selv, om de har lyst til det.

 1. b.      Open afternoon.

Tidligere på sommeren var der inviteret til Open afternoon i Midtpunktet i Hvidbjerg.

Lone Børsting havde kontaktet Lotte Juhl med henblik på at få hende til at deltage og fortælle lidt om, hvordan det går med Oddesundprojektet. Vi ved dog ikke, om Lotte Juhl deltog.

 1. c.       Tilbud om førstehjælpskursus.

Beboerforeningen er blevet tilbudt førstehjælpskursus, men ingen har deltaget.

 1. d.      Telefonisk kontakt fra Hvidbjerg Borgerforening.

Lone Børsting er blevet kontaktet af Viktor – fra Hvidbjerg Borgerforening, som ville gøre opmærksom på, at foreningen igen er aktiv efter længere tids dvale.

 1. e.      Invitation til forskønnelsesmøde.

Thyholm foreningen for udvikling og sammenhold havde sendt en invitation til at deltage i et møde i deres forskønnelsesgruppe. Conny Rosenvinge deltog som repræsentant fra vores beboerforening.

Essensen fra dette møde er, at forskønnelsesgruppen gerne vil have lagt blomsterløg, plantet blomster og træer forskellige steder på Thyholm, f.eks. ved de forskellige indfaldsveje. Det er også meningen, at hver enkelt borgerforening finder ud af, hvor de kunne tænke sig at plante flere blomster og træer. Gruppen har sendt mail til Gasa for at høre, om de vil sponsorere nogle træer, og Conny vil spørge Struer kommune om det er muligt at overtage deres gamle blomsterløg.

 

 

 

 1. f.        Foreningsprogram for Thyholm

Dette er et lille hæfte, som er blevet husstandsomdelt og det dækker tidsrummet sidste halvdel af 2014 og første halvdel af 2015. Heri er beskrevet, hvad der sker i de forskellige foreninger, sport og musik o.s.v.

 1. g.      Henv. Vedr. Læserbrev om manglende kommuneatlasfærdiggørelse.

Lone Børsting blev kontaktet af Esther Jacobsen ang. et læserbrev hun ville sætte i Dagbladet om dette emne foranlediget af spørgsmålet om bevarelse af Hvidbjerg Missionshus. Esther ville høre om beboerforeningen ville være medunderskrivere på læserbrevet. Lone fik brevet til gennemlæsning, tilføjede nogle kommentarer og sagde, det ville vi godt. Efterfølgende har læserbrevet været trykt i Dagbladet den 12. september.

 1. h.      Energinets nye beslutning om fjernelse af højspændingsmaster-henv. Fra både radio og DR1 TV.

Lone Børsting blev interviewet til DR-morgenradio om dette emne og hvilken betydning, det får for området i direkte udsendelse onsdag den 3. september. (undertegnede hørte det desværre ikke).

 

 1. 3.     Turen ud af byen

Der er kommet forslag om et besøg hos Frede Jacobsen i Struer for at se hans samling af bl.a. gamle motorer og skibsmodeller.

Lone Børsting kontakter ham for at høre om vi evt. kan komme søndag den 26. oktober, samme dag som vi har standerstrygning, men dette arrangement kommer der indbydelse til, når det er endelig fastlagt.

 1. 4.     Nyt fra projektet

Struer Kommune er i fuld gang med fondsansøgninger til Oddesundprojektet, og har sendt ansøgning til ”Grønne Partnerskaber”, som er en støtteordning under miljøministeriet, som støtter projekter, der bygger på et bredt samarbejde. Struer Kommune søger støtte til de to projekter – Formidlingsfyrtårnet og Gl. Havn.

Ansøgningerne er sendt ud til de 3 frivillige arbejdsgrupper til gennemlæsning, og Lone Børsting har meldt tilbage, at hun også synes, det bør nævnes i ansøgningerne, at vi i 2015 får en cykelsti fra Humlum til Oddesund Nord. Det syntes kommunen var en god pointe, så det tager de nok med i ansøgningerne.

 1. 5.     Medlemssituationen

Da kassereren ikke var med til bestyrelsesmødet ved vi ikke, hvor mange medlemmer beboerforeningen har p.t.

 1. 6.     Eventuelt

Jørgen Lindholm havde et tilbud om, at vi kunne se Holstebro revyen til favorable priser, men det kunne vi desværre ikke nå at få arrangeret som en ”ud af byen tur”, - men måske til næste år.

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til mandag den 3. november 2014 kl. 17 i Havnehuset.

 

 

02.06.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juni 2014.

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Conny Rosenvinge og Oda Ulrich

Afbud: Leo Toudal og Michael Pedersen

 1. 1.       Referatet fra generalforsamlingen den 27. april blev godkendt
 1. 2.     Evaluering af generalforsamlingen

Generalforsamlingen forløb planmæssigt. Vi var ca. 20-22 personer til stede, nogenlunde samme antal som året før.

 1. a.      Bestyrelsens konstituering fremover

Da der ikke blev valgt nye personer ind i bestyrelsen fortsætter konstitueringen som følger.

Formand: Lone Børsting

Næstformand: Jørgen Lindholm

Kasserer: Leo Toudal

Driftsbestyrer: Michael Pedersen

Sekretær: Oda Ulrich

Suppleant: Conny Rosenvinge

3.    

Siden sidst.

 1. Lone Børsting har overrakt Havnefogeden ”velkomstbuketten” i form af et gavekort fra beboerforeningen. Havnefogeden befinder sig godt i det nye job, og er tilfreds med det antal både der indtil videre har besøgt havnen i år.
 2. Med hensyn til Oddesundprojektet erfarer vi, at Struer kommune har købt Finns matrikler på nær huset og tilhørende grund. Seneste nyt er, at kommunens arbejde med fondsansøgninger til projektet er i fuld gang, og de første ansøgninger skal sendes af sted inden sommerferien. Ansøgningerne er til Friluftsrådet, som Struer kommune har haft på besøg for at drøfte mulighederne for støtte. De anbefalede, at kommunen søgte på de to delprojekter – Formidlingsfyrtårnet og Gl. Havn. I den forbindelse er de 3 arbejdsgrupper indkaldt til møde, da der skal vedlægges interessetilkendegivelser fra de parter, der er involveret i projektet. Grupperne skal beskrive, hvilke muligheder de ser i projekterne og hvilke konkrete tiltag, de kan bidrage med fremadrettet (det kan være input til formidlingsdelen, guidede ture, praktisk arbejde el. lign.)
 3. Vi havde i beboerforeningen fået en indbydelse til at deltage i et møde i Thyholm-foreningen for udvikling og sammenhold den 15. maj, men der var desværre ikke nogen af os, der havde mulighed for at deltage. Emnet på mødet var information/gennemgang af Bruno Nordensgaards hjemmeside www.thyholm.dk  Hjemmesiden er for alle foreninger på Thyholm. Her kan der informeres om, hvilke aktiviteter der foregår rundt omkring på Thyholm.

4.    

Planlægning af årets aktiviteter

 1. a.       Standerstrygning

Afholdes søndag den 26. oktober 2014

 1. b.      Julehygge

Foregår søndag den 14. december 2014

 1. c.       Ud af byen arrangement

Er endnu ikke fastlagt, da vi afventer besked fra Lissy Hansen, der vil kontakte Gert Norman angående et besøg på det dykkermuseum, han er ved at etablere i Holstebro, men det er muligvis ikke færdig før end engang i 2015. Vi talte også om Strandingsmuseet i Thorsminde, som en mulighed, men vi giver besked, når vi har fundet ud af, hvad der kan lade sig gøre.

 1. d.      Standerhejsning/Generalforsamling

Er planlagt til afholdelse søndag den 19. april 2015

 1. 5.     Er der ideer til forlængelse af ide kataloget.

På nuværende tidspunkt ingen ideer, men bestyrelsen modtager gerne gode ideer.

 1. 6.     En bog om Oddesund.

Struer Kommune og Tage Kristensen er blevet kontaktet af Jørgen Hansen fra et forlag, som hedder TexTour. Jørgen Hansen tilbyder at skrive en bog om Oddesunds historie og udgive den på sit forlag. Jørgen Hansen har været på besøg og sammen med Tage Kristensen og Henrik Sommer fra Struer kommune har de bl.a. besøgt bunkeren med plancherne om Oddesund. Efter dette besøg er Jørgen Hansen overbevist om, at der kan skrives en fantastisk god bog om Oddesunds historie med fokus på færgefarten gennem århundrederne, broen og tiden under 2. verdenskrig. I bestyrelsen betragter vi ovenstående som en orientering, da vi ikke økonomisk vil kunne finansiere en udgivelse, men ideen lyder da spændende, og måske der kan findes en sponsor??

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Dato endnu ikke fastlagt

31.03.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. marts 2014.

Tilstede var: Lone Børsting, Michael Pedersen, Conny Rosenvinge og Oda Ulrich

Afbud: Leo Toudal og Jørgen Lindholm

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. februar blev godkendt
 2. 2.    Siden sidst

a)      Elregning

Forbrug af el til øl og sodavandsautomaten i Havnehuset beløb sig i alt til 2719 kr. sidste år. Vi forventer dog, at dette års elforbrug bliver noget mindre, da der i slutningen af 2013 blev sat ”timer” på, så automaten slukker i aften og nattetimerne.

b)      Ang. evt. nedlæggelse af Oddesund station

Bestyrelsen besluttede, at Lone Børsting på beboerforeningens vegne sender en protestskrivelse til Banestyrelsen som modsvar på deres planer om at nedlægge Oddesund station.

c)      Ny havnefoged

Som bekendt er Ken Enggaard Jensen tiltrådt som ny havnefoged og i den anledning har Lone Børsting lavet et interview med ham. Interviewet kan læses på hjemmesiden www.oddesund-nord.dk

d)      Pulje til forbedring af boliger

Struer Kommune har modtaget ny forsyning af penge i deres pulje til forbedring - og eller nedrivning af boliger. De har sendt et brev til Lone med en forespørgsel om, vi i beboerforeningen har aktuelle forslag til, hvor nogen af pengene kunne anvendes.

 1. 3.    Nyt om projekt Oddesund Oplevelser

Lone Børsting og Karin Elkjær har været på studietur til Fur sammen med projektets styregruppe og repræsentanter fra de andre basisgrupper for at få inspiration til Oddesundprojektets formidlingsdel. På Fur har Skive Kommune netop gennemført et projekt med digital formidling, der skal tjene turismeudviklingen på øen. I kan læse mere om denne udflugt i det sidst udkomne nummer af ”Gang i Lokalområdet” Her har Søren Raarup, som er med i Naturgruppen givet en beskrivelse af, hvad deltagerne i udflugten blev præsenteret for på Fur. Der er desuden sendt materiale ud til de medlemmer af beboerforeningen, som vi har mailadresser på med nogle enkelte forslag til, hvordan denne digitale formidling ville kunne anvendes i vores Oddesund projekt. Herudover er der også en invitation til deltagelse i workshop på Sundgården torsdag den 10. april kl.18, hvor fundraising firmaet som er tilknyttet projektet også vil være til stede.

 1. 4.    Generalforsamling

Der bliver udsendt indbydelse til generalforsamling i næste uge. Standerhejsning og generalforsamling bliver afholdt søndag den 27. april på Sundgården. Vi starter med standerhejsning ved Havnehuset kl. 14.

 1. 5.    Evt.

a)      Møde i Thyholm-foreningen for udvikling og sammenhold

Undertegnede Oda Ulrich deltog i mødet, som blev afholdt på Uglev Station. Der deltog repræsentanter fra Thyholm foreningen, Thyholm Handelsstandsforening, Lyngs Mølle, Stationen Uglev, Oddesund Beboerforening og et par privat personer Pia Bentzen og Villy Storgaard. Desuden deltog Bjarke Danvig fra Struer Kommune og Karsten Blomberg Hansen fra Landdistrikternes Hus. Meningen med denne forening er, at den vil arbejde på at skabe et samarbejde mellem de forskellige foreninger, der i dag er på Thyholm, så vi evt. ad den vej bedre kan støtte op om hinandens forskellige projekter. Det er dog også meningen, at Thyholm foreningen skal have gang i nogle projekter til gavn for lokalbefolkning og turister. Således blev der nedsat 4 grupper, som blev navngivet: Vandturisme, Kommunikation, Forskønnelse og Events. Undertegnede meldte sig ikke til nogen af grupperne, da jeg ikke rigtig kunne se mig selv i nogen af dem. Vi må dog gerne oprette flere grupper, så hvis nogen har en ide´ til noget der kunne være godt at arbejde med og for her på Thyholm, så bare sig frem. Mantraet er: Find på noget nyt-Koordiner- Eller udbyg det, der allerede findes.

 1. 6.    Næste bestyrelsesmøde

Da vi ikke alle var til stede ved dette bestyrelsesmøde afholder vi et ekstra på mandag den 7. april kl. 17 for at få planlagt generalforsamlingen.

10.02.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014.

Tilstede var: Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Leo Toudal, Michael Pedersen og Conny Rosenvinge

 1. 1.       Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. november blev godkendt
 2. 2.    Siden sidst

a)      Nyt fra mødet i Lyngs mølle

Jørgen Lindholm og Oda Ulrich deltog i mødet, som var arrangeret af Thyholm-foreningen for udvikling og sammenhold. Der var et oplæg med direktøren i Landdistrikternes hus, Carsten Blomberg Hansen. Han fortalte, at ideen er at få skabt en forening som består af repræsentanter fra de enkelte borgerforeninger, forretninger, virksomheder og sociale organisationer (skoler, plejehjem o.s.v.) på Thyholm. Formålet i den nye forening er at få tænkt lidt større tanker og få skabt et projekt, som kan samle hele Thyholm. Der bliver nedsat en styregruppe med medlemmer fra de ovenfor nævnte borgerforeninger o.s.v. Herefter er det meningen at denne styregruppe skal sætte helt konkrete initiativer i gang. Initiativerne skulle helst på længere sigt munde ud i, at flere får lyst til at bosætte sig på Thyholm og skaffe flere turister hertil. Jørgen og Oda har indvilget i at deltage som repræsentanter i styregruppen fra vores beboerforening i Oddesund Nord.

b)      Nyt fra Oddesund projektet

Som følge af det nye byråd er nogle af byrådsrepræsentanterne skiftet ud i styregruppen for Oddesund projektet. Repræsentanterne fra byrådet er nu: Niels Viggo Lynghøj, Per Jacobsen og Keld Graversgård. Byrådet frigav kort før nytår 500.000 kroner til projektet, som nu er udførligt beskrevet i en helhedsplan for området. Projektets fokus er at give Oddesund området et løft og styregruppen har prioriteret de tre delprojekter, som før har været omtalt: Et formidlingsfyrtårn ved p-pladsen i Oddesund Nord, en omdannelse af den gamle havn til naturskoleprojekter og ”Vandposten”, som skal danne grundlag for flere dykker- og fiskeriaktiviteter ved Oddesund Syd. Der er i alt afsat 500.000 kroner pr. år i årene 2014-2017 på kommunens anlægsprojekt.

Lone Børsting er sammen med den øvrige styregruppe i projektet + 4 fra hver af basisgrupperne inviteret med på studietur til Fur for at få inspiration til Oddesundprojektets formidlingsdel.

c)      Øvrige hændelser

Som de fleste sikkert har lagt mærke til knækkede ”Bodil” flagstangen på havnen. Samme ”dame” har også været årsag til at havneområdet har været henlagt i total mørke i lang tid. Lone Børsting har flere gange rettet henvendelse til Struer kommune herom, og nu har de vist langt om længe fået etableret lys de steder, hvor det er påkrævet.

 1. 3.    Havnefogden er stoppet og en ny er tiltrådt

Olav Andersen er stoppet som havnefoged. Den nye havnefoged hedder Ken Enggaard Jensen. Han bor i Oddesund Nord, og Lone Børsting har aftalt at lave et lille interview med ham. Det kommer på hjemmesiden www.oddesund-nord.dk  Vi tager officiel afsked med Olaf og byder Ken velkommen på generalforsamlingen som afholdes søndag den 27. april 2014.

 1. 4.    Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til mandag den 31. marts kl. 17