Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, PC, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2022 blev godkendt.

 

2. Siden sidst


a) Standerstrygningen 30/10-2022 – evaluering

      Kun få personer deltog, og sådan har det været de seneste år. Vi vil senere – måske på næste      Generalforsamling tage emnet op og beslutte, om begivenheden skal fortsætte  


b) Bestilling af ”TAK” skilt – samme format som Friluftsrådets skilt

Bestillingen er under udarbejdelse


c) Artikel til Museetsårsskrift

Lone Børsting har skrevet en artikel, som er med i årsskriftet fra Struer Museum.


d) Referat fra mødet med NVFK 27. oktober 2022

Nordvestjysk Fjordkultur havde inviteret beboerforeningens bestyrelse til et møde, hvor vi kunne få en snak om fortsat fremtidigt samarbejde.

Lone, Jørgen, Per, Lissy og undertegnede deltog fra vores forening og Asger, Bent og Erik fra NVFK.

Vi kom frem til, at Kulturlandskabets historiefortællinger hænger godt sammen med NVFK’s interessesfærer. Derfor må vi huske at medtænke hinanden i vores bestræbelser på at skaffe midler til en udvikling af de mange interessante perspektiver.

Sammenhængskraften mellem færgeriet i Oddesund, havnebad, sjægter, slæbested, lystfiskeri og dykning sammen med sejlads med historiske skibstyper – med en Unesco model og en gammel klinkbygget rofærge er til stede.

Bjørn Barfoed som også har tilknytning til NVFK vil bygge en model af den rofærge, vi har en tegning hængende af i Garnhuset.


e) Evaluering af Førjulehygge

Vi var enige om, at det var en god aften. Det fungerede fint med at afholde det i Garnhuset.

Mange tak til alle jer der var med og gjorde aftenen til en hyggelig oplevelse.


f) Turistforeningsmorgenkaffe og fondraising møde 13/10 2022

Jørgen Lindholm, Per Yde og PC deltog fra vores bestyrelse, og fra Struer Kommune var Claus Falk og Claus Pedersen med. Helle Sigh fra Struer Museum og Kristina fra Tambohus deltog også.

De fik istandsat et nyt møde med Destination Limfjord og Geoparken den 12. december 2022.

 

g) Møde i sammenlægningsudvalget – Et samlet Thyholm 26. oktober og 28. november 2022

Der har gennem nogen tid fra forskellige borgerforeninger på Thyholm været ønsker fremme om et tættere samarbejde foreningerne imellem.

Det var Hvidbjerg Borger og Håndværkerforening, der havde taget initiativet og indbudt de øvrige foreninger på Thyholm.

Ud over 3 foreninger tilknyttet Hvidbjerg var det kun Oddesund Beboerforening og Per Yde fra Kontaktudvalget, der var med.

Begge aftener var det en ekstern konsulent, Jeanette Lund fra Struer, der var mødeleder og forsøgte at samle trådene på det, der blev diskuteret.

Det foreningerne måske gerne vil have et samarbejde om, er f.eks.: Fælles bestyrelser, fælles digital platform, fondsansøgninger, bosætning, markedsføring og samarbejde om større arrangementer.

Der er bevilget 25000 kr. af Kontaktudvalget og Jeanette Lund arbejder derfor videre med konceptet. Nyt møde er aftalt til den 17. januar 2023 kl. 16.

Vi stiller os i Oddesund Nord Beboerforenings bestyrelse åbne for et eventuelt videre samarbejde og deltager selvfølgelig i det kommende møde i januar.


h) Invitation til nytårskuren og indstillingsret til evt. kandidater til priser

Struer Kommune forventer at afholde nytårskur for frivillige den 24. januar 2023, hvor kulturprisen for frivillige i 9 kategorier bliver uddelt.

Vi har i bestyrelsen besluttet at indstille Malene Nedergaard fra Hvidbjerg til Struer Kommunes Frivillighedspris (socialområdet) for det store arbejde, hun har udført med hensyn til koordinering af indsamlinger til de ukrainske flygtninge, der i løbet af 2022 er kommet til Thyholm og Struer Kommune.

Alle kan i øvrigt gå ind på Struer Kommunes hjemmeside og indstille en kandidat.

 

3. Kulturlandskabet


a) Fortællinger er fremsendt til turistbrochuren 2023

Jørgen Lindholm har afleveret et skriv til Destination Limfjorden, hvor der gøres opmærksom på nogle af de mange oplevelser Kulturlandskab Oddesund byder på.

Interesserede opfordres også til at gå ind på hjemmesiden www.oddesund.com hvor rundvisninger i området kan bestilles. Her kan fortællingerne også målrettes gruppens interesseområde. Forplejning i form af ”feltrationer” kan tilkøbes og nydes i Garnhuset.

Inden nytår afleveres der en tekst til Struer Guidens 2023 udgave, så vi også her får gjort Kulturlandskab Oddesund synlig for turister og andre interesserede.


b) Svar fra forvaltningen vedrørende tilskud

For et par uger siden kom der svar med hensyn til Struer Kommunes driftstilskud til Kulturlandskabet for 2023. Det lyder på 60.000 kr. Aftalen er gældende indtil videre, og beløbet er knap halvdelen af, hvad vi har søgt om.

 

c) Drøftelse af den fremtidige drift i 2023 – bl.a. driften af Garnhuset – el udgifter – m.v.

Efter nytår skal vi sammen med Struer Kommune, som ejer Garnhuset have fundet ud af husets fremtidige åbningstider for besøgende.

Vi skal i det hele taget have diskuteret og finde løsninger på, hvordan vi i fremtiden drifter Kulturlandskabet med hensyn til faste udgifter, rengøring og vedligeholdelse.

Hvordan skaffer vi flere midler??

Det spørgsmål arbejdes der på. Nogle idéer er i støbeskeen, og de vil bl.a. blive diskuteret med Destination Limfjorden og Geoparken på mødet den 12. december.

 

I. Tårnet


a) Trappen – Loft på toilet

Flere trappetrin i tårnet er revnet i betonen. Det forlød tidligere på året, at det skulle udbedres i uge 43, men det er det ikke blevet.

Hvornår det så sker vides ikke, men nok først til foråret, når vi igen har stabile plus temperaturer.

Loftet på toilettet er blevet skiftet. Problemet her var, at der kom vand ned flere steder derinde, når vinden var i en bestemt retning og det samtidig regnede.

Smeden håber, de foranstaltninger, de nu har lavet, løser problemet.

Tiden må vise det.


II. Infobunkeren

Jørgen Lindholm får lavet nye skilte/bannere med ”Hvad vej vinden blæser” og ”Poesi i Skydeskåret”, da de nuværende er meget falmede.

Som strømbesparende foranstaltning er skærmene i infobunkeren indstillet til kun at være tændt i bunkerens åbningstid.


III. Lyskasterbunkeren

Jørgen Lindholm har sat juletema op i lyskasterbunkeren både i form af udsmykning og musik. Det er meget fint og stemningsfuldt.


IV. Regelbau 411

Udstillingen Terrapolis af den amerikanske kunstner og performer Jessica Segall kan ses frem til den 29. januar 2023, så man kan stadig få en VILD oplevelse ved et besøg her.


V. Garnhuset

a) Regnskab til Realdania

Til nytår afslutter vi regnskabet med Real Dania med hensyn til renoveringstilskuddet, vi modtog fra dem for ca. 3 år siden.

b) Hvad er på vores rest-to-do-liste

Vi mangler at få rengjort og behandlet det nye trægulv i Garnhuset. Det vil vi gøre til foråret, når det bliver varmere i vejret.

 

VI. Gammelhavn

Udgravningen har, som de fleste nok har bemærket taget sin begyndelse.

Nu kan der igen sejles ind i Gammelhavn i små både.

Det opdagede COWI dagen efter udgravningen.

De genindviede havnen.

Satte deres båd i vandet, og sejlede ud og tilså broen. SÅDAN

 

4. Regnskab

Når regnskabet med Realdania er færdigt, kan vi nøjes med at være moms registreringspligtige hvert halve år på grund af den lave omsætning i foreningen.

 

5. Hjemmesiden

One.com har overtaget hjemmesidesystemet fra 1.2.3. hjemmesiden.

Det er ifølge PC noget træls, men han arbejder videre med udfordringerne.

 

6. Eventuelt

Der er kommet nye medlemmer i beboerforeningen.

Vi siger velkommen til:

Lea Nielsen, John Kristensen, Charlotte Iversen, Preben Flæng og Tommy Bach.

 

7. Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til fredag den 13. januar 2023 kl. 10

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, PC Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Invitation til fondraising 13. oktober 16.45-21.30 i NUPARK

Vi har tilmeldt 2 personer fra bestyrelsen til at deltage i mødet. Der kommer bl.a. også en konsulent fra LAG.

b)      Invitation til fællesmøde med lokaludvalgsmedlemmer 26. oktober.

Fællesmødet bliver afholdt med henblik på etablering af en paraplyorganisation, der i fremtiden kan hjælpe med at formidle og støtte samarbejdet mellem de lokale borger – og beboerforeninger i Struer Kommune. Vi regner med, at 2 bestyrelsesmedlemmer fra vores beboerforening deltager i mødet.

c)       Nye medlemmer

Inger Okkels og Hans Åge Uhd Christensen fra Sunddraget har meldt sig ind i beboerforeningen. Et stort velkommen til jer og vi håber I bliver tilfredse med medlemskabet. 

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Evaluering af 10. september 2022

I)                    Forsamlingshuset

Lydkunstværket, der er skabt af Lars Bech Pilgaard, Mathias Winther Kjeldsen og Johannes Björkman, blev indviet med taler og snoreklip af borgmester Mads Jakobsen og forfatter Isa Paludan Asboe. Desuden underholdt seniorkoret ”Syng dig glad” med sange under ledelse af korleder Per Odgaard.

Udover her i Oddesund har kunstnerne opstillet Forsamlingshuse 3 andre steder i Jylland i henholdsvis Hvide Sande, Skarrild og Varde.

Til dette referat er vedhæftet en side, hvor kunstnerne fortæller om deres ideer og hensigter med lydkunstværket (se venligst Forsamlingshuset). Fotografiet nederst på bilaget viser, hvor Forsamlingshuset er placeret her i Oddesund. Det er på Lone Børstings græsplæne lige overfor Havnen, og her skal det stå i 2 år. Lone holder opsyn med kunstværket, og lyden slukker om natten.

150-200 personer deltog i indvielsen.

II)                  Garnhuset

Efter indvielsen af Forsamlingshuset fortsatte de fremmødte ned til Garnhuset, som efter endt renovering også blev indviet denne dag.

Her blev der holdt taler af borgmester Mads Jakobsen og Struer Museums leder Helle Sigh. Mogens Tind Kristensen holdt også en kort tale på vegne af Torben Møller Nielsen, som var forhindret i at være til stede ved indvielsen.

Torben Møller Nielsens far, bedstefar og oldefar har siden begyndelsen af 1900-tallet alle været ejere og brugere af Garnhuset og det tilhørende værksted.

Torben Møller Nielsen har glædet sig over, at stedet er blevet bevaret og istandsat.  Han ville derfor gerne støtte op om projektet med en donation på 10.000 kr.

Beboerforeningens bestyrelse siger tusind tak for donationen.

Efter talerne klippede Mads Jakobsen og Helle Sigh snorene ind til Garnhuset og værkstedet.

Herefter kunne der købes skipperlabskovs og muslinger fra Tambohus Kro og efterfølgende kaffe og kage til rimelige priser.

Christen Birkebæk sørgede for hyggelig baggrundsmusik til arrangementet.

b)      Fremsendt kommentar til budgettet

Vi erfarede i bestyrelsen, at Struer Kommune på grund af besparelser ikke har sat Kulturlandskab Oddesund på det kommunale budget i 2023. Det er vi selvfølgelig kede af og derfor har Lone Børsting skrevet – og sendt et høringssvar til kommunen. Det er lagt op til økonomiudvalget, men vi har endnu ikke hørt tilbage på henvendelsen.

c)       Administration af Garnhuset – Museumsdelen

Turister og forbi passerende har sommeren igennem vist stor interesse for at komme indenfor og se Garnhuset og Finns værksted.

Det er dog problematisk bare at lade døren være ulåst, når ingen af os er dernede. Der er jo mange løse effekter, som kan forsvinde.

Vi regner med at der skal sættes et gitter op inde i værkstedet, så man ikke kan gå rundt over det hele, men stille sig bag gitteret og tage et overblik over, hvad der er derinde.

Med hensyn til åbningstider dernede, så er det stadig under overvejelse.

d)      Ud af byen arrangement

Dette forventes afholdt i begyndelsen af 2023. Hvis nogen af jer i foreningen har en god ide’ til Hvad-Hvor-Hvem, vi kan opleve, er I velkomne til at kontakte en af os i bestyrelsen.

e)      Standerstrygning

Der er Standerstrygning søndag den 30. oktober kl. 14 ved Havnehuset i Oddesund Nord.

Der bliver sendt en indbydelse rundt en af de nærmeste dage.

 

 1. I.                   Tårnet

a)      Infoskærmen

Er stadig ude af drift.

b)      Tårntoilettet

Radiatoren på toilettet er udskiftet og temperaturen er sat til 17 grader.

 

 1. II.                 Infobunkeren

Der mangler brochurer om Struer Kommune og Geoparken. Vi forsøger at få fat på nogle flere.

Firmaet Outschale planlægger forsøgsmæssigt at opsætte en lade stander til elbiler ved Infobunkeren.

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Her kan p.t. opleves ”Stemmer fra Oddesund”, men fra midten af november er det et juletema opsat af Jørgen Lindholm, man møder nede i denne bunker.

 1. IV.              Regelbau 411

Den 2. oktober åbnede udstillingen Terrapolis af den amerikanske kunstner og performer Jessica Segall, og den kan ses frem til 29. januar 2023.

Det er efter sigende en VILD udstilling, da der ved besøg i de 2 bunkere kan opleves bisværme, krokodiller og løver, så kom selv og tag et kig. Som Jørgen Lindholm siger: ”Entreen er gratis - men på eget ansvar” Indtil videre forlyder det dog, at alle besøgende er sluppet levende ud igen 😊

 1. V.                Garnhuset

a)      Plan for den næste tid

Et par gamle skabe som har stået i Info bunkeren siden 2. Verdenskrig skal repareres og sættes op nede i Garnhuset. Her kan de bruges til opbevaring af porcelæn, bestik og lignende.

Vi satser på at få vasket og behandlet gulvet i Garnhuset i begyndelsen af november.

b)      Løse ender

Vi planlægger, at Før-jule-hygge arrangementet fredag den 25. november for medlemmer af beboerforeningen kan afholdes i Garnhuset.

Der kommer en invitation til arrangementet engang i løbet af november.

c)       Bidragyderopslag

Lone Børsting har lavet et udkast til et opslag, hvor beboerforeningen får rettet en tak til alle bidragydere, der har været involveret i renoveringen af Garnhuset og retableringen af Finns værksted.

Det er meningen, at opslaget skal sættes op i Garnhuset.

 1. VI.              Gammelhavn

a)      Vores skrivelse fra august

Denne henvendelse til Struer Kommune har endnu ikke affødt nogle reaktioner

b)      Helhedsplanen er ikke frigivet endnu

Der er stadig intet nyt i forhold til Helhedsplanen for Oddesund området.

 

 1. 4.     Regnskab

Intet nyt her. Det kører planmæssigt

 

 1. 5.     Hjemmesiden

P.C. Jensen opdaterer løbende hjemmesiden.

 

 1. 6.     Eventuelt

Lissy Hansen har fået tilbudt, at vi kan købe en stor kaffemaskine til en favorabel pris.

Dette tilbud har vi besluttet at sige ja tak til, da der ofte ved arrangementer kan være brug for en kaffemaskine i Garnhuset.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Aftales senere

 Bilag: Forsamlingshuset.

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset er et kunstværk, hvor folkelighed, kunst og natur forenes. I ånden af den oprindelige forsamlingshustanke inviterer værket mennesker til at samles – ikke bag aflukkede vægge, men i skov, hede og klit. Den åbne konstruktion fortolker fysiske elementer fra de traditionelle forsamlingshuse: et håndtryk ved trappen, en flagstang, en talerstol og tilhørende bænke. Du kan betræde skulpturen, mærke gulvet vibrere og lytte til lydcollagen, der trækker på inspiration fra de traditionelle forsamlingshuses historie.

I lydcollagen optræder en række sange skrevet til værket, hvis form er inspireret af Højskolesangbogen og salmetraditionen. Nogle rummer brede motiver om frihed, samfund og kultur, mens andre afspilles ved eksempelvis solopgang og solnedgang. Sangene og melodierne optræder i mange former og farver, og de iscenesætter værkets konstante vekslen mellem det ekstremt konkrete, nærmest genkendelige og det ukendte, men alligevel sært dragende. Det rummer et højtideligt kirkeorgel og politiske ny-salmer, trombonefanfarer og fællessang samt fjerne stemmer fra årene der gik

Kunstnerne håber, at lydkunstoplevelsen vil trække mennesker ud i naturen og at naturoplevelsen vil introducere flere for lydkunsten. Alle kan bruge kunstværket, som et mødested, en scene, en talerstol, et udflugtsmål eller noget helt andet og fylde det med egne aktiviteter, minder og oplevelser – præcis som de traditionelle forsamlingshuse. Lyden fra værket kan nemlig slukkes under dit arrangement, så kunstværket kan bruges som et forsamlingshus i naturen.   

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. august 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, PC, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Per Yde

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 2. august 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Oprydning søndag den 14. august med godt resultat

Vi er næsten færdige med oprydningen i Garnhuset og Karin Elkjær er så godt som færdig med reetableringen af Fins værksted.

b)      Levering af møbler

De nye borde og stole som er bestilt til Garnhuset bliver leveret omkring den 1. september. Stolehynderne er ankommet. 

 

 1. 3.     Kulturlandskabet
 1. I.                   Tårnet

a)      Drøftelser med servicemedarbejderen

Vi har flere gange haft en snak med Erik Nielsen om det løbende vand i toilettet i tårnet.

Han erkender problemet og forsøger at få det udbedret, så vi kan undgå dette vandspild.

 1. II.                 Infobunkeren

Her er blevet opsat nye turistbrochurer.

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Intet nyt her

 1. IV.              Regelbau 411

Ny udstilling starter torsdag den 1. september.

 1. V.                Garnhuset

a)      Orientering om følgende beslutninger/forslag på oprydningsdagen

Vi har placeret køleskabet på syd væggen. På nord væggen monterer Jørgen Lindholm en skærm i en fiskekasse ramme. Her vil man kunne vælge at se - og høre forskellige beretninger om Garnhus/Tjærested og Gammelhavn.

       Rofærgetegningen bliver indrammet og hængt op, og det gør ligeledes et

       opslagsboard til hensigtserklæringer, to-do-ting, huskesedler o.s.v.

       Gulvet nøjes vi med at vaske. Vi venter med bejse behandlingen til efter indvielsen,

       hvor de nye stolper også skal males.

       Opsætning af skabe til bestik, glas o.s.v. udsættes også til efter indvielsen, da det er         

       gamle skabe, der først skal istandsættes.

b)      Plan for 10. september 2022

Planen for fernisering af lydkunstværket ”Forsamlingshuset” og indvielsen af Garnhuset er ved at være på plads, og der bliver sendt indbydelser ud her en af dagene.

Arrangementet annonceres også på facebook.

c)       Det lette traktement

Traktementet, som kan købes, bliver formentlig blåmuslinger eller skipperlabskovs. Vi satser også på, at der er kaffe og kage.

d)      Hvad mangler vi

Vi mangler en stumtjener til folks overtøj. Vi skal også have anskaffet nogle højtalere, en forstærker og en mixerpult

 1. VI.              Gammelhavn – Sammenfatning fra sidste møde

Her vil jeg blot nævne overskrifterne i denne sammenfatning.

 1. Naturen – Geografien – Diversiteten
 2. Infrastrukturen – Færdselskultur – Havets Gennembrud i 1825
 3. Limfjordsfiskeri – Bundgarnsfiskeri – Ålegårde – Fiskeindustri – Skaldyr
 4. Den strategiske beliggenhed – i forhold til krigene
 5. De fysiske rammer
 6. Slæbested – for hvem?
 7. Hvem kan høste glæde, gevinst og forståelse for en sammenhæng med det øvrige Kulturlandskab og de andre stop-op-steder af en funktionsdygtig gammel Rofærgehavn
 8. Ishuset

Der arbejdes videre ud fra disse punkter sammen med Struer Kommune og øvrige Interessenter.

 1. 4.     Regnskab

Der er betalt for hynderne, vi har modtaget til de stole, som kommer omkring den 1. september.

 1. 5.     Hjemmesiden

Intet nyt

 1. 6.     Eventuelt

Ikke noget her

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til tirsdag den 6. september kl. 9 i Garnhuset

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. august 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, PC, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud:

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

Intet nyt under dette punkt siden sidste bestyrelsesmøde

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)       Der er indkøbt bord/bænkesæt for nogle af de penge, vi har fået bevilget af Friluftsrådet.

De skal samles og sættes op rundt omkring i Kulturlandskabet. 3 af sættene er handikap venlige.

 

 1. I.                   Tårnet

a)      Meteorologstationen

Denne virker ikke p.t. Vi får kigget på det.

 1. II.                 Infobunkeren

Intet nyt

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Intet nyt

 1. IV.              Regelbau 411

Ice Edge udstillingen vises frem til den 21. august.

 1. V.                Garnhuset

a)      Hvor langt er vi?

De sidste par uger har vi været i gang med at genetablere Finns værksted forstået på den måde, at alle de ting der var i værkstedet, som Karin Elkjær pakkede ned for 2 år siden, nu bliver pakket ud igen og sat, hvor Finn i sin tid havde placeret dem.

Godt vi har Karin til at stå i spidsen for denne opgave, ellers ville vi have været på dybere vand end der p.t. er i Gammelhavn. Mange tak til Karin og Struer Museum.

Vi har også bestilt nye borde og stole til Garnhuset, som bliver betalt ud af de 48000 kr. fra Friluftsrådet.

b)      Indvielse

Det er stadig planen, at Garnhuset skal genindvies lørdag den 10. september i øvrigt samme dag som lydkunstværket ”Forsamlingshuset” bliver indviet.

Indbydelse til begivenheden kommer senere på måneden.

 

 1. VI.              Gammelhavn – Forberedelse af plan for Rofærgehavnen

Som nævnt i sidste referat skal vi inden længe have et møde med Struer Kommune og Interessenter i Gammelhavn (den oprindelige Rofærgehavn) og Ishuset.

Vi ved følgende:

 1. 1.       Projektet har første prioritet i rækken af nedslagspunkter i Helhedsplanen.
 2. 2.       Teknisk Drift og Anlæg, Struer Kommune arbejder med en lovlig uddybning af indsejlingen via Kystdirektoratet.
 3. 3.       Teknisk Drift og Anlæg ser på sikkerheden vedr. færdsel på havnen.
 4. 4.       Ishusets brug og placering skal drøftes.

Vi forsøgte derfor at nå frem til en beskrivelse af, hvordan vi ser fremtiden for Rofærgehavnen og Ishuset ud fra følgende kriterier:

Brug, behov, benyttelse, sammenhæng med øvrige stop- ops’, turistdækning og historiefortællingsemne.

Vi ser for os havnen blive benyttet af sjægter, kajakker, dykkere og på længere sigt gerne en rofærge. Beredskabet har også brug for et sted, hvor de hurtigt kan få en båd i vandet. For Nordvestjysk Fjordkultur vil det også være ideelt at kunne bruge Gammelhavn.

For at ovenstående kan blive til virkelighed er der dog lige nogle forhold, der skal bringes i orden.

Med hensyn til Gammelhavn er det en oprensning af havnen til ca. 1½ meters dybde. Etablering af et slæbested så mindre både kan isættes og tages op.

Istandsættelse af molerne rundt om havnen, så man kan færdes sikkert her.

Ishuset ønsker vi bevaret på dets nuværende plads og tag og døre bør repareres.

 

 1. 4.     Regnskab

Regninger på foreningens tilgodehavender er udsendt, og betalingerne er indløbet.

 1. 5.     Hjemmesiden

Intet nyt her.

 1. 6.     Eventuelt

Ikke noget her.

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til fredag den 19. august kl. 9.30

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, P.C. Jensen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2022 blev godkendt. Der er dog en rettelse til punktet.

Siden sidst a) Evaluering af Madmødet.

Her havde jeg skrevet, det var Jens Hedevang, der introducerede gæsterne for østers og champagne. Dette er ikke korrekt. Det var Jens Hedevangs assistent, som jeg desværre ikke kan huske navnet på.

 2.     Siden sidst

a)      Referat fra møde på Rådhuset 23. juni 2022

Mødet drejede sig om udviklingsplanen for Rofærge havnen, og formålet var at afstemme den videre proces.

Status lige nu er, at Struer Kommune har indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til oprensning af havnen, så den bliver sejlbar for mindre både.

Der er enighed om, at Rofærge havnen prioriteres som næste delprojekt i helhedsplanen for Oddesund. Det skal derfor undersøges nærmere, hvad en renovering i tråd med helhedsplanen vil koste.

Foreløbig plan er:

 1. Snarest efter sommerferien indkalder Kulturlandskab Oddesund til et møde for brugere, interessenter og Struer Kommune, hvor planen og diverse funktioner for særligt Ishuset konkretiseres.
 2. Plan & Miljø, Struer Kommune afklarer mulighederne for at flytte Ishuset uden for kystbeskyttelseslinjen som administreres af Kystdirektoratet
 3. Teknisk Drift og Anlæg (TDA) laver en vurdering af, hvad der skal laves for, at det er sikkert at færdes i - og på Rofærge havnens område herunder også etablering af slæbested. TDA vil også undersøge om det oprensede sand eventuelt må benyttes til kystbeskyttelse ved sommerhusområdet Sunddraget. Der blev i den forbindelse orienteret om, at der for nylig er kommet afslag fra DTU Aqua på ansøgning om etablering af stenrev ved Sunddraget.

TDA vil ligeledes vurdere opgavernes omfang og prissætte delopgaverne, som efterfølgende kan benyttes som grundlag til at søge midler hjem fra fonde o.l.

b)      Svar fra Friluftsrådet, se punkt 3.a.

Der er kommet et positivt svar tilbage på den ansøgning Jørgen Lindholm tidligere på året sendte til Friluftsrådet.

Tilskuddet på 48.000 kr. er bevilget til indkøb af borde-/bænkesæt i Kulturlandskabet og Garnhuset og digital formidling om stedets natur og kulturhistorie.

 c)       Mail fra LAG er besvaret med, at vi stadig er i venteposition

Alex fra LAG har tidligere opfordret beboerforeningen til at ansøge om midler til renovering af Rofærge havnen, men da vi ligesom er i venteposition med hensyn til, hvordan projektet skal udføres, venter vi med at sende en ansøgning.

d)      ”Udklædningstøjet” er leveret

Per Ydes beklædningsaftale med tøjbutikken Arthur i Struer har nu resulteret i, at vi har modtaget, det tøj med logo og navn, vi har bestilt. Nu kan det ses, hvor vi kommer fra, og det giver de besøgende mulighed for at kontakte os med eventuelle spørgsmål, når de ser os nede i området.

e)      Nyt webkamera og 220 volts installation i 409

Nu kan man igen, hvis man går ind på www.oddesund.eu se, hvad der sker i en del af Kulturlandskabets område lige nu. 220 volts installationen sikrer en mere stabil strømforsyning i bunkeren.

f)        Vedr. underføringen fra Pers eng til Odby bugt – møde 4. juli.

Per Yde og Lone Børsting havde et møde med Banedanmark angående denne underføring med udløb vest for Rofærge havnen.

Banedanmark vedkender sig ansvaret for ovenstående og vil stå for renovering af afløbet, så det igen fungerer.

g)       Klage over svellestakken ved Garnhuset

Lone Børsting kontaktede Banedanmark, da hun skønnede, det var uforsvarligt, at den høje svellestak lå frit tilgængelig uden afskærmning.

Det var der fuld forståelse for hos Banedanmark. 2 dage senere var alle svellerne fjernet og det, der stadig ligger tilbage dernede, er der nu sat hegn omkring.

h)      Geoparken

Per Yde deltog her i foråret i Geoparkens Generalforsamling, hvor en ny bestyrelse skulle vælges.

P.C. Jensen webmaster og bestyrelsesmedlem i vores beboerforening stillede op som kandidat til Geoparkens bestyrelse, men blev dog ikke valgt.

Der var kampvalg om den sidste plads i bestyrelsen mellem John Clausen og Jens Kaasgaard.

John Clausen vandt duellen, men de enedes om at tage 2 år hver på posten, hvor John Clausen tager de første 2 år og Jens Kaasgaard de sidste 2 år.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Indkøb i relation til midler fra Friluftsrådet – husk handikapvenligheden

Indkøbene er blevet fordelt så Per Yde kigger efter bord/bænkesæt til brug udendørs i Kulturlandskabet. P.C. Jensen søger efter borde og stole til Garnhuset og Jørgen Lindholm det digitale udstyr.

 I.                   Tårnet

a)      Skærmen inden for døren til venstre i udu’. (hvem?)

Skærmen virker igen. Hvis den går i udu’ skal der slukkes for strømmen i 15 sek. så skulle problemet være klaret.

b)      Låsen og kontakten er udbedret

Kontakten der fungerer som låsemekanisme til toiletdøren i tårnet har været i stykker, men skaden er udbedret, så nu virker den igen.

c)       Toilettet…… Magnus’ rapport

Magnus Schødt har været så venlig at inspicere wc skyllet på toilettet i tårnet, da vi gennem længere tid har haft problemer med, at vandet bliver ved at løbe i wc’et. Vi har bare ikke kunnet overbevise pedellen om, at der er noget galt, da han ikke selv har observeret noget.

Magnus har i en udførlig rapport beskrevet de problemer, han observerede ved undersøgelsen af wc’et, og den rapport har Lone sendt videre til Frank, Struer Kommune. Nu forventer vi, der snart sker noget, så vi kan få stoppet dette vandspild.

Mange tak til Magnus Schødt for hjælpen.

d)      Skilt på flugtlugen og tryktangenterne

Vi oplever ofte, at lugen på 1. etage i tårnet står åben og den er meget vanskelig at få lukket igen. Det er træls – især, hvis det stormer og regnen pisker ind i tårnet.

Lone Børsting har derfor sat et skilt på lugen med, at den ikke må åbnes.

Ligeledes har Lone skrevet på tryktangenterne (døråbnerne) til tårn og toilet, at det er her døren skal åbnes.

Vi oplever hver gang, vi er dernede, at folk står og hiver i dørhåndtagene for at komme ind.

e)      Skiltning ang. Tårnet

Lone har sendt en ansøgning til Claus Falk Petersen, Struer Kommune med henblik på at få lavet et skilt til opsætning inde i tårnet eller udenfor med information om, hvem der er arkitekter på Oddesundtårnet og hvem der har stået for opførelsen af det.

Claus Falk sender ansøgningen videre til drifts -og miljøafdelingen.

 1. II.                 Infobunkeren

Der er bestilt flere Geopark brochurer

a)      Reklameopslag

Vi ser af og til reklameopslag sat op enten i eller udenfor tårnet eller i Infobunkeren. I bestyrelsen synes vi ikke, det er pænt med alle disse løse opslag og det kan hurtigt blive ret uoverskueligt at kigge på. Derfor bliver de pillet ned igen. Jørgen Lindholm vil finde ud af, hvordan vi gør, hvis nogen gerne vil reklamere for et eller andet.

 

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Regnskabet fra Madmødet er opgjort og afsluttet.

Kulturrevolutionsfilmen er under udarbejdelse. Det forlyder, at hovedrolleindehaverne er Per Yde og Jørgen Lindholm.

 1. IV.              Regelbau 411

Regelbau 411 har fået bevilget nye fondsmidler fra forskellige fonde.

Den nuværende udstilling Ice Edge kører indtil slutningen af august og en ny udstilling begynder i starten af september.

 1. V.                Garnhuset

a)      Plan for den næste måned - Finns værksted

Vi skylder en stor tak til Michael Hornstrup for at have pudset væggene i værkstedet og til Magnus Schødt for at have kittet alle vinduerne.

Vores plan er nu at få kalket og ryddet op i Værkstedet, så Karin Elkjær når hun har tiden til det, kan få plads til at sætte Finns ting op derinde igen.

b)      Indretningsplan?? Belysning??

Planlægningen af indretningen fortsætter

c)       Rofærge tegningen – plakatstørrelse? – antal? Bygning af model?

Vi har besluttet at få Rofærge tegningen i størrelsen: 0,50 m høj og 1 meter lang og vi bestiller nok 2 eksemplarer.

Lone har desuden haft kontakt til Jørgen Barfod, som bygger modelskibe.

Han vil gerne bygge en model af Rofærgen i størrelsesforholdet 1:33=36,3 cm, og han foreslår, den bliver placeret i en montre.

Jørgen Lindholm har desuden planer om at lave en planche med informationer om Rofærge tiden.

 1. VI.              Gammelhavn

Som det blev nævnt i punkt 2a skal vi i Beboerforeningens/Kulturlandskabets bestyrelse indkalde til et møde efter sommerferien med Struer Kommune og andre interessenter i Gammelhavn og Ishuset.

Vores næste bestyrelsesmøde 2. august vil derfor være koncentreret om beskrivelser, ønsker og funktioner for Gammelhavn og Ishuset i forlængelse af ny Helhedsplan for Oddesund.

 

 1. 4.     Regnskab

Lone Børsting (kasserer indtil vi finder en ny) fortæller, at alle regninger er betalt, og der er stadig penge på kontoen, så det ser fornuftigt ud.

 1. 5.     Hjemmesiden

Webmaster P.C. Jensen meddeler, at hjemmesiden kører fint. P.C. svarer også, hvis det er muligt på de forespørgsler, der kommer på siden, og ellers sender han dem videre til rette vedkommende.

P.C. tilretter også de på hjemmesiden annoncerede priser på øl/vand/vin o.s.v ved rundvisninger.

 

 1. 6.     Indvielse af Garnhuset og Forsamlingshuset 10-11 sept. (Torvet i Hvidbjerg)

Vi arbejder på, at indvielserne skal foregå lørdag den 10. september. Vi ved, at der samme dag er indvielse af det nye torv i Hvidbjerg fra kl. 15, hvilket vi vil prøve at tage hensyn til, så det hele ikke sker på en gang.

I hører nærmere, når vi ved lidt mere.

 

 1. 7.     Eventuelt

Intet under dette punkt

 

 1. 8.     Næste Bestyrelsesmøde

Er aftalt til tirsdag den 2. august kl. 9.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juni 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm, P.C Jensen og Oda Ulrich

Afbud: Ingen

1        Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Evaluering af Madmødet

Dette arrangement var igen i år en stor succes. 30 personer deltog, og de blev budt velkommen af Lone Børsting.

Herefter var der østers og champagne introduceret af Jens Hedevang. Alle var friske på at smage østers, også dem som ikke havde prøvet det før.

Efter østersspisningen stod 4 personer klar med stedsspecifikke fortællinger.

Kurator Simon Thykjær fortalte om Kunsthallen Regelbau411 og den aktuelle udstilling.

Geopark Vestjyllands nye leder Karen-Louise Smidth og en medarbejder derfra (som jeg desværre ikke har navnet på) berettede om områdets spændende geologiske historie.

Per Yde fortalte om 2. Verdenskrig og alle bunkerne i området, og hvilken funktion, de hver især havde.

Efter fortællingerne var der middag i Lyskasterbunkeren. Her blev gæsterne modtaget til tonerne af klassisk musik leveret af violinist Birgitte H. Langiuss, cellist Finn Nikolai Østergaard og en klaver keyboard spiller, som jeg desværre ikke har navnet på. De spillede for gæsterne under hele middagen, som bestod af en luksus feltration fra Tambohus Kro.

Under middagen sendte TV2 et kort live indslag fra begivenheden. Gæsterne hyggede sig gevaldigt, og de ville såmænd gerne være blevet der lidt længere, hvis de ellers havde kunnet få aftenkaffen med, men det havde vi ikke lige tænkt på.

Fra bestyrelsen vil vi gerne sige tak til Kim Høfler og Claus Pedersen fra Struer Kommune og Kristina fra Tambohus for godt samarbejde.

En speciel stor tak skal Mogens Tind Kristensen have, fordi han om formiddagen kom og reddede vores presenning, da den havde revet sig løs og var gået i stykker et par steder.

Vi gamle damer er meget taknemmelige 😊

b)      Bestyrelsesansvarsforsikring

Det er endnu ikke lykkedes at få tegnet en forsikring. Vi undersøger videre.

 

 

c)      Møde i Hvidbjerg med Handelsstandsforeningen den 23. maj 2022

Alle formænd for borgerforeninger på Thyholm var indkaldt til dette møde af Thyholm Handelsstandsforening.

Der blev på mødet enighed om, at det er væsentligt, man holder hinanden orienteret.

Lone Børsting og Per Yde deltog, og de afventer at modtage et referat fra mødet.

d)      Invitation til Midtpunktets årsmøde den 7. juni kl. 19.

På mødet er der orientering om Midtpunktets drift, og vi har i bestyrelsen fået en invitation til at deltage i mødet.

e)      Invitation til Geoparkens generalforsamling den 7. juni kl. 19 i Langhøj.

Vores beboerforening er samarbejdspartnere med Geoparken, og derfor er vi inviteret med til generalforsamlingen.

Som samarbejdspartner har vi nogle fordele, bl.a. gratis foredrag til arrangementer om emner i Geoparkens regi, hvis vi på et tidspunkt måtte ønske dette.

Geoparken skal have valgt en ny bestyrelse, og de har spurgt, om en fra vores forening har lyst at opstille. Det vil P.C Jensen som er vores webmaster og med i beboerforeningens bestyrelse gerne. P.C. har ikke selv mulighed for at være med til mødet den 7. juni, men Jørgen Lindholm og Per Yde deltager og sørger for, at P.C bliver præsenteret som kandidat til deres ny bestyrelse.

f)       Geoparken

Geoparken har som bekendt en stor skærm i infobunkeren. Den kommer de og laver ændringer på, så oplysningerne her bliver mere stedsspecifikke.

Skurvognen, Per Yde i sin tid købte, og som Jørgen Lindholm nu har overtaget, har Geoparken også fået øje på. Deres intension med vognen er at indrette den som pop-up informationscenter for Geoparken.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Ansøgningen behandlet i Kultur - Fritids - og Lokalområdeudvalget

Kulturlandskabet er kommet på budgettet for 2023 med det beløb, der blev ansøgt om.

b)      Samarbejdsaftale med Geoparken

Er beskrevet under Siden Sidst, punkt e) og f)

c)      Årsplan – Tinas program

Tina Kjær sørger hvert år for, at dette program bliver udgivet og post omdelt til alle husstande på Thyholm. Her kan foreningerne give oplysninger om deres årsprogrammer, og hvad der ellers sker i foreningerne. Lone Børsting har sendt oplysninger til Tina om, hvad der sker i vores forening og hvilke oplevelser Kulturlandskabet byder på.

Programmet udkommer senere på sommeren.

 

Jeg vil her lige nævne datoerne for de fastlagte arrangementer i Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug 2022/2023.

 

10.-11. september: Indvielse af Garnhuset og det nye lydkunstværk Forsamlingshuset. (se under punkt d)

30. oktober: Standerstrygning

25. november: Julehygge for medlemmer af foreningen

30. april 2023: Standerhejsning og Generalforsamling

d)      Forsamlingshuset – henvendelse til Struer Musikskole

Weekenden den 10-11. september er det planen, at denne lydinstallation skal indvies.

Der er skrevet om Forsamlingshuset i et tidligere referat (september 2021), men da vi har fået en del nye medlemmer i foreningen, gentager jeg her, hvad der blev skrevet dengang.

Forsamlingshuset er et resonerende kulturelt vartegn i naturen, skabt af kunstnerne Lars Bech Pilgaard, Mathias Kjeldsen og Johannes Björkman. Det er en skulptur, som ikke er et fysisk hus, men en lydinstallation, der fortolker naturens og kulturens lydlige bevægelser manipuleret og filtreret gennem temperatur, lufttryk m.v. Forsamlingshusets abstrakte lydflade styres af årets gang og foranderlighed. Naturens lyde høres gennem højtalere integreret i skulpturen, så de opleves i konstant samspil med omgivelser, årstid, vind og vejr.

Det har været svært at finde en placering, hvor skulpturen må opstilles her i Oddesund, da man flere steder kom for tæt på strandbeskyttelseslinjer o.s.v.

Derfor har Lone Børsting tilbudt, at skulpturen må opstilles på hendes grund, det trekantede græsareal overfor havn og Havnehus.

Skulpturen skal efter planen stå der i 2 år.

N.F.S. Grundtvig, som døde for 150 år siden, var en ”forsamlingshusguru”, og han inddrages i fejringen af installationen.

Lone Børsting har haft kontakt med Per Odgaard, tidligere leder af Struer Musikskole. Han har tilkendegivet, at han gerne deltager i indvielsen med musikalske indslag.

Vi vil samme weekend den 10-11. september forsøge at få planlagt en indvielse af Garnhuset, da renoveringen af denne jo er ved at være til ende bragt.

Derfor vil vi også gerne have Nordvestjysk Fjordkultur og Shantykoret inddraget i arrangementet.

Vi kommer med mere information efter næste bestyrelsesmøde, men nu kender man datoerne, hvis man har lyst til at deltage.

 1. I.                    Tårnet

Vi får toiletkummen repareret, da der hele tiden er lidt sivende vand her.

Til efteråret skal de revnede trappetrin inde i tårnet repareres, men det kræver, at tårnet bliver lukket nogle dage.

Vi skal have snakket med Struer Kommune om, det ikke er en god ide’, de åbne skraldespande bliver udskiftet med lukkede i området mellem bunkerne. Ræve og andre dyr roder i skraldespandene om natten, så affaldet ofte ligger og flyder rundt omkring.

 1. II.                  Infobunkeren

Der er kommet nye brochurer fra Geoparken.

Webcam bliver lavet senere på måneden.

 1. III.                Lyskasterbunkeren

Her spiste gæsterne, der deltog i Madmødet.

Jørgen Lindholm har skiftet Bach musikken ud med udstillingen ”Stemmer fra Oddesund” og der er sat nyt banner op på rækværket ved bunkeren.

Per Yde og Jørgen Lindholm vil lave en billedserie, som fortæller om Kulturrevolutionens start i Oddesund anno 2017, hvor man netop genfandt Lyskasterbunkeren i buskadset.

 1. IV.               Regelbau 411

Kunsthallen har ansøgt Struer Kommune om 350.000 kr. og det er på dagsordenen ved Fritids – og Kulturudvalgets næste møde.

Der starter en ny udstilling, som har fernisering lørdag den 18. juni.

 1. V.                 Garnhuset

Her havde vi arbejdsdag for ca. 14 dage siden og fik ryddet en del op udenfor.

Jørgen Lindholm og Magnus Schødt kørte i fast rutefart til lossepladsen med eternittagplader og gammelt byggeaffald.

En stor TAK til Magnus fordi du har hjulpet os så meget dernede og ligeledes mange tak for, at du har repareret døren ind til Finns værksted og også vil kitte vinduerne.

a)      Plan for den næste måned.

Vi skal have en ny arbejdsdag i Garnhuset i nærmeste fremtid

b)      Indretningsplan?? Belysning?? Skibstegning??

Snakker vi om på næste møde

c)      Afrapportering

Den endelige afrapportering med Real Dania om projektet er den 31. december 2022

 1. VI.               Gammelhavn – Afbrænding – Presseomtale

Da vi havde arbejdsdag samlede Per Yde med sin ”gravko” alle granrafter, der lå og flød i området sammen i en stor dynge, som blev afbrændt. Vi havde på forhånd fået tilladelse til dette.

Den 19. maj var der en artikel i Dagbladet om Gammelhavn.

En journalist havde henvendt sig til Lone Børsting for at høre, hvordan det går med projektet: Renovering og uddybning af Gammelhavn, så den igen kan blive sejlbar for sjægter og lignende fartøjer. Som det også fremgår af artiklen, er der ikke rigtig skred i foretagendet endnu, men Lone har efterfølgende mødt stor opbakning.

Alle er simpelthen klar til at møde op ved Gammelhavn med hver deres skovl.

 

 1. 4.     Regnskab

Regningen til skadedyrsbekæmperen for behandling af det indendørs træværk i Garnhuset er sendt til Struer Kommune, som vil stå for betaling af denne.

Lone har sendt halvårsregnskabet til revisoren, og vi har fået momsbeløb tilbage fra forrige.

 1. 5.     Hjemmesiden

De 2 hjemmesider www.oddesund-nord.dk og www.oddesund.com kører videre med P.C. Jensen som webmaster.

 1. 6.     Eventuelt

a)      Kontaktudvalgsmøde

Per Yde har været til kontaktudvalgsmøde, hvor der bl.a. blev informeret om, at der kommer skilte med lyd op i Struer, men hvis lignende skilte, skal op i landområder kræver det en byggetilladelse.

b)      Beklædning

Per Yde har lavet en beklædningsaftale med tøjbutikken Arthur i Struer til de frivillige hjælpere i Kulturlandskabet.

Vi går hver især ind til Arthur – op på 1. sal, hvor de har arbejdstøj og bestiller 2 t-shirts og en vest i en blå farve.

Vi siger, det er ifølge aftale med Per Yde. Arthur sørger så for, at Kulturlandskabets logo bliver trykt på tøjet.

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Aftales senere

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Per Yde, Jørgen Lindholm, P.C. Jensen og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust og Lissy Hansen

1        Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Generalforsamling – valgresultat m.v.

P.C. Jensen som også er vores webmaster, blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Hanne Rust, som er fratrådt.

Michael Hornstrup og Mogens Tind Kristensen er valgt som suppleanter, og Per Jespersen fortsætter som revisor.

Den øvrige bestyrelse blev genvalgt.

b)      Konstituering

Beboerforeningens bestyrelse har nu følgende konstituering:

Lone Børsting – Formand

Jørgen Lindholm – Næstformand

Per Yde – Menigt medlem - Projektchef på Garnhus renoveringen

Lissy Hansen – Menigt medlem - Bestyrer for mad og drikke

P.C. Jensen – Menigt medlem - Webmaster

Oda Ulrich – Sekretær

Michael Hornstrup – Suppleant

Mogens Tind Kristensen – Suppleant

Per Jespersen – Revisor

Vi fortsætter uden en valgt kasserer indtil videre. Lone Børsting har påtaget sig dette hverv, indtil der er fundet en ny.

c)      Madmødeplanlægning

Struer Kommune, Tambohus Kro og Kulturlandskab Oddesund er sammen om dette arrangement, som foregår den 20. maj 2022. Planlægningen skrider stille og roligt frem.

Se evt. mere om arrangementet på

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/ac2hpcdz7w hvor man også kan tilmelde sig, hvis man har lyst til at deltage.

d)      Nyt Banner

Jørgen Lindholm har opsat et nyt banner foran Lyskasterbunkeren, da det gamle var slidt i stykker af blæsten.

e)      Beklædning

Vi afventer stadig svar fra Jysk Energi med hensyn til sponsorstøtte til indkøb af veste, som vi fra beboerforeningens bestyrelse kan iføre os, når vi færdes i Kulturlandskabet.

Vi har dog bestemt, at vi hver især bestiller en vest i blå farve med navn og Kulturlandskabets logo på hos XL i Struer.

f)       Webkameraet

Kameraet har været ude af drift i nogen tid.

Det er nu konstateret, at der er kommet vand ind i systemet. Kameraet bliver derfor udskiftet i nærmeste fremtid.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Besøg af Destination Limfjorden 3/5 2022

Destination Limfjorden er på tur rundt til de forskellige turistattraktioner i området og besøger derfor også Kulturlandskab Oddesund.

Lone og Jørgen tager imod i Garnhuset og fortæller om området, hvorefter deltagerne selv går rundt og kigger, inden de med bus kører videre til næste destination.

b)      Visions – og strategiplan

Planen blev godkendt på Generalforsamlingen og er sendt rundt til alle beboerforeningens medlemmer.

 

 1. I.                   Tårnet

a)      Skærmen

Skærmen til venstre lige indenfor døren i Oddesundtårnet er blevet repareret.

Her er 3 faneblade, hvor man kan gå ind og se oplysninger og nyheder.

 1. Struer Kommune: Her er siden opdateret
 2. Kunsthal Regelbau 411: Det er Kunsthallens 2 kuratorer, der står for opdatering af denne side.
 3. Geopark Vestjylland: Geoparken står for denne side.

b)      Radiator

Radiatoren på tårntoilettet har været i uorden, men er nu udskiftet med en ny.

 1. II.                 Infobunkeren

Bord/bænkesættet, som Jørgen og Per har sat op i infobunkeren, er en succes. Det bliver flittigt benyttet.

 

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Her har Tambohus Kro for et par uger siden afholdt gourmetmiddag for et firma.

Det var en succes, og kroen vil gerne holde flere af den slags arrangementer i bunkeren.

Vi skal have lavet en afdækning af bunkerens ventilationsrist, så det ikke trækker så meget ind.

I god tid før ovenstående arrangement begyndte, havde Per Yde sat dieselvarmeren i gang dernede, og i en pause under middagen fortalte han de tilstedeværende om Kulturlandskabet.

 1. IV.              Regelbau 411

Den nuværende udstilling slutter efter pinse. Der starter en ny udstilling op den 18. juni 2022.

 1. V.                Garnhuset

a)      Belysning

En elektriker har sørget for, at belysningen i Garnhuset nu er i orden.

Tømrerne er p.t. i gang med at lægge nyt tag på huset.

b)      Indretningsplan.

Tager vi op på næste møde.

Vi er enige om, at vi starter med de møbler (langborde, bænke o.s.v), vi har.

 1. VI.              Gammelhavn

Vi afventer stadig tilladelse til uddybning af Gammelhavn.

Plan og miljøafdelingen ved Struer Kommune afventer svar fra Miljøstyrelsen med hensyn til, hvor det materiale der bliver frigjort ved uddybningen kan placeres.

Helhedsplanen for Oddesund er færdig og skal forelægges de kommunale politikere.

Tirsdag er Lone og Jørgen til møde med Struer Kommune vedrørende ansøgning til budget 2023.

 

 1. 4.     Regnskab

Resultatopgørelsen blev forelagt på Generalforsamlingen og godkendt.

Bestyrelsen har ved det konstituerende møde skrevet under på regnskabet.

På næste bestyrelsesmøde afgør vi, om vi skal have en Bestyrelsesansvarsforsikring.

Vi indhenter forinden et uforpligtende tilbud fra 2 forsikringsselskaber.

 

 1. 5.     Hjemmesiden

Vi fornyer vores nuværende abonnement med SimpleSite *123hjemmeside udbyderen.

 

 1. 6.     Eventuelt

a)      Skibstegneren

Vi er af Nordvestjysk Fjordkultur blevet anbefalet at kontakte Skibstegneren på Kronborg, da de mente, de her kunne være behjælpelige med tegninger af en rofærge.

Vi kontaktede derfor Skibstegner Kasper Lyneborg, og han ville gerne lave et tegningssæt til en rofærge for os.

Helt ekstraordinært vedtog vi derfor under punktet eventuelt at sige ja tak til dette tilbud, og Kasper er nu i gang med tegningerne.

På længere sigt håber vi at kunne søge nogle fonde, der vil sponsorere rofærgen – og, at Nordvestjysk Fjordkultur vil stå for bygningen af den.

b)      Forslag fra Lars Landbo

Lars Landbo som er medlem af beboerforeningen er kommet med forslag til vandreruter og opførelse af shelters i området.

I helhedsplanen som vi venter på, er der planlagt nogle vandreruter, men shelters er vist ikke med i planen på nuværende tidspunkt.

Ligeledes foreslår Lars Landbo øgede muligheder for at fiske og dykke i området.

Her har Jysk Fritidsdykkerklub allerede vist stor interesse for at benytte Gammelhavn og Ishuset, som udgangspunkt for dykning.

Så der er gang i flere tiltag, men vi venter bl.a. på, at Helhedsplanen bliver godkendt og Miljøstyrelsen svarer tilbage med hensyn til uddybningen af Gammelhavn.

Vi siger tak til Lars Landbo for forslagene. Det er altid godt med nye input.

 

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Aftales senere.

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2022

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Gammel Havn

Vi afventer svar fra Struer Kommune om den videre udvikling med hensyn til Helhedsplanen og Gammel Havn. Lone Børsting har rykket Claus Falk for svar.

Både Dykkerklubben og Østerssafari står på spring og vil gerne benytte Havnen og Ishuset.

b)      Madmødet

Struer Kommune står for dette arrangement, og det kommer til at foregå på samme måde som sidste år. Klaus Pedersen og Kim Høffler kommer og hjælper til. Tambohus Kro leverer maden og hjælper til med servering.

Kl. 17 er der velkomst, hvorefter deltagerne deler sig i 3 hold, der cirkulerer, så de alle for mulighed for at deltage i oplevelserne.

Herefter er der koncert og spisning i Lyskasterbunkeren.

c)       Ny jolle til Gammel Havn

Nordvestjysk Fjordkultur har været så venlige at udlåne sjægten Frieg til os, og hun har taget ophold nede ved Gammel Havn. Vi håber, hun en dag for mulighed for at komme i vandet og sejle ud af Havnen. 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Der er blevet trimmet her og der!

Vi siger mange tak til Per Yde, som har trimmet omgivelserne i Kulturlandskabet på begge sider af Hovedvejen. Det har pyntet gevaldigt.

b)      Webkameraet

Kameraet fungerer ikke lige p.t. Firmaet Outschale vil reparere det i løbet af april måned.

c)       Beklædningssituationen?

Per Yde har ansøgt Jysk Energi om et sponsorat, som vi gerne vil bruge til indkøb af vatterede veste med Kulturlandskabets logo på. Disse veste vil vi fra bestyrelsen tage på, når vi færdes i Kulturlandskabet. Dette er tænkt som en hjælp til besøgende, som måske har nogle spørgsmål, vi kan være dem behjælpelige med at svare på.

d)      Borde og bænke

Jørgen Lindholm har ligeledes søgt om et sponsorat hos Friluftsrådet til indkøb af flere bord/bænke sæt, som vi påtænker at placere rundt i området.

e)      Visitkort

Lone Børsting har lavet nogle visitkort med Kulturlandskabets logo på forsiden og lidt om, hvad der findes – og kan opleves i området på bagsiden af kortet.

Lone arbejder også på en folder, hvori det beskrives mere detaljeret, hvilke oplevelser Kulturlandskab Oddesund byder på.

 1. I.                   Tårnet

a)      Skærmen

Skærmen, lige indenfor døren i Oddesundtårnet har været ude af drift i lang tid, og er p.t. til reparation hos Medie Connect.

Radiatoren på toilettet er også i uorden. Dette er fejlmeldt, så forhåbentlig er den snart repareret.

 1. II.                 Infobunkeren

Bord/bænkesættet, som Jørgen og Per har sat op i infobunkeren, bliver flittigt benyttet af besøgende, der har kaffe og mad med. Rart at sidde i tørvejr og læ.

I sidste kvartal er der indbetalt ca. 1000 kr. via mobilPay til Kulturlandskabet fra besøgende i området. Det synes vi er rigtig flot.

 1. III.              Lyskasterbunkeren

Her kan der stadig høres Bach musik.

Der bliver sat et nyt banner op, der informerer om dette på hegnet udenfor bunkeren. Det gamle banner var slidt op.

Hjerm FDF har været på uhyggetur i Lyskasterbunkeren. Det forlyder, at de mødte et par lokale spøgelser.

 1. IV.              Regelbau 411

Den 26. marts åbnede der en ny udstilling ”Haul” af Sophia Ioannou Gjerding og Nina Møller i de 2 kunstbunkere.

 1. V.                Garnhuset

a)      Plan for den næste måned

Containeren med indholdet fra Finn’s værksted er blevet tømt, og sat ind i Garnhuset.

Næste skridt er, at det igen skal sættes ind i værkstedet. I denne proces er det Karin Elkjær fra Struer Museum, der styrer slagets gang. Det var også Karin, der for 2 år siden katalogiserede og stod for nedpakningen af det hele i containeren.

Lejen af containeren blev opsagt til 1. april, og den er blevet afhentet.

b)      Indretningsplan?? Belysning??

Vi er enige om, at vi starter med de møbler (langborde, bænke o.s.v), vi har.

Med hensyn til belysningen får vi en elektriker til at kigge på, hvad der kan anbefales.

 1. 4.     Regnskab

a)      Momsregnskab

Lone Børsting har indsendt Beboerforeningens og Kulturlandskabets regnskab til revisoren, som foretager revisionen.

Regnskabet bliver gennemgået og forelagt på Generalforsamlingen.

 1. 5.     Standerhejsning og Generalforsamling

a)      Invitation

Der afholdes Standerhejsning og Generalforsamling søndag de 24. april.

Standerhejsning starter kl. 13 ved Havnehuset og ca. kl. 13.30 er der Generalforsamling på Oddesund Bistro.

Der er rundsendt en invitation med dagsordenen til beboerforeningens medlemmer.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.

b)      Standerindkøb

Tak til Havnefoged Ken Jensen som står for indkøb af de nye logoflag, der bliver hejst den 24. april.

 1. 6.     Eventuelt

De 3 guider i Kulturlandskabet (Lone børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm) blev enige om, at de i år skal have nogle fortællinger med om Grisetå Odde Fyrtårnet og lodsbåden, og de hører gerne fra nogen, som har oplysninger eller gode historier at fortælle.

 1. 7.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 2. maj kl. 13

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. februar 2022

 Tilstede var: Lone Børsting, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: LissyHansen ogHanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Evaluering af Byrådsbesøg

Byrådsbesøget i Garnhuset den 8. februar gik rigtig godt. Vi havde i bestyrelsen forberedt besøget, som varede ca. ½ time. Lone Børsting gav en hurtig præsentation af Oddesund Kulturlandskab og Jørgen Lindholm stod for det illustrative indslag til Lones fortælling med billeder på storskærmen. Herefter fortalte kurator Simon Thykjær de fremmødte om Kunsthal Regelbau 411.

b)      Madmøde/resultat

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm har deltaget i dette møde angående arrangementet Madmødet, som afholdes den 20. maj 2022. Struer Kommune står som arrangør. Begivenheden er endnu ikke planlagt i detaljer, men det bliver formentlig noget med rundvisning i området med efterfølgende spisning i Lyskasterbunkeren.

”Madmødet” (Struer Kommune) har i øvrigt doneret penge til 50 tæpper, som Lissy Hansen har indkøbt. Tæpperne tænkes anvendt ved arrangementer i Kulturlandskabet, hvor det kan tænkes at blive lidt køligt vejrmæssigt, f.eks. ved foredrag og spisning.

c)       Kontaktudvalgsvalget

Den 2. februar 2022 var der møde med henblik på at få valgt de 2 personer, som skal repræsentere Thyholm og Jegindø området i dette udvalg de næste 4 år. Jens Johnsen fra Hvidbjerg blev valgt og Per Yde blev genvalgt. Lene Støttrup fra Hvidbjerg blev valgt som suppleant.

Det er håbet, at det lokale kontaktudvalg fremadrettet kan medvirke til, at foreninger mere aktivt får udbredt informationer om, hvad der sker i området.

d)      Deltagelse i Fjordens Dag hos Nordvestjysk Fjordkultur i Struer

Lissy Hansen og Per Yde deltog i dette arrangement, og de beretter, at det var en rigtig god og spændende dag, hvor de fik masser af nye kontakter.

e)      Møde på Struer Kommune vedr. Gammel Havn-Rofærgehavnen

(Hvad skal vi kalde den?)

Vi blev på bestyrelsesmødet enige om, at navnet Gammel Havn er det bedste navn i daglig tale. Dog med det forbehold, at navnet Rofærgehavnen også skal benyttes ved fremtidige støtte – og fondsansøgninger.

Ifølge helhedsplanen for Oddesund området er det nu planen, at Gammel Havn skal have et slæbested og gøres sejlbar for mindre både.

Det kommer måske til at ske i 3 etaper alt efter, hvilke støttemidler der bliver til rådighed.

 

 

Vi undersøger p.t. gamle kilder for at finde ud af Gammel Havns oprindelig vanddybde og hvordan den i øvrigt blev etableret.

Gregers fra Jysk Fritidsdykkerklub, der er interesserede i at bruge havnen som udgangspunkt for deres dykning, vil tage kontakt til Kystdirektoratet

f)        Afregning fra museet

Per Yde har afregnet med museet for ”Turen ud af byen”.

Det blev en god og spændende aften. Dejlig mad - og kaffe og kage i pausen.

Før spisningen var der tid til at kigge lidt på museets udstillinger og her er virkelig meget at opleve, så det kræver bestemt et ekstra besøg, hvis man skal opleve det hele.

Foredraget med Morten Søllegård Jensen fra Esbjerg var spændende, og folk lyttede opmærksomt til hans fortællinger om bunkernes opførelse her i Oddesund under 2. Verdenskrig, og det arbejde registreringsholdet fra Foreningen Esbjerg i Atlantvolden udførte i Oddesund 7-10 oktober 2019 i samarbejde med Per Yde og hans gravemaskine.

Hvad de her fandt frem til kan læses i ”Registreringsrapport Oddesund 2019”, som webmaster P.C har lagt ind på Kulturlandskab Oddesunds hjemmeside www.oddesund.com, hvorfra den også kan downloades.

g)       Forsamlingshuset

De 3 kunstnere der står bag det lyd kulturelle vartegn ”Forsamlingshuset” (omtalt i referat fra 13. september 2021) meddeler, at de stiller skulpturen op i september 2022. Det bliver placeret på Lone Børstings græsplæne overfor Havn og Havnehus og forventes at skulle stå der i 2 år.

h)      Udtalelse vedrørende Stenrev

Struer Kommune har takket for Lone Børstings fremsendte skrivelse, hvor vi som beboerforening udtrykker støtte til aktiviteter (herunder et eventuelt stenrev), der kan være til gavn for naturmiljøet og forbedre forholdene for eftertiden.

i)        Festivaltilbud

Dette tilbud har vi sagt nej tak til, da vi ikke mener, det kan arrangeres her.

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

       I. Tårnet

Der har været problemer med at toiletdøren og elevatoren ikke virkede, men det skulle vist p.t. være kommet i orden. Toiletdøren kan altid åbnes manuelt med håndtaget indefra, hvis låse op knappen på væggen ikke virker. Der er sat en seddel på døren inde på toilettet, som informerer om dette.

II. Infobunkeren

Per Yde og Jørgen Lindholm har skruet et bord/bænkesæt sammen og sat det op i Infobunkeren. Vi kan se, at det bliver flittigt benyttet af folk, der har taget picnickurven med på tur. Vi har derfor planer om at sætte flere bord/bænkesæt op i området.

 

 

 

 

 

III. Kultur - / Underholdningsbunkeren

Vi diskuterede på mødet, hvilket navn denne bunker egentlig skal have.

Under 2. Verdenskrig var navnet Lyskasterbunkeren, og vi var alle enige om, at det navn skal den fortsat have. Det er den første bunker, man kommer forbi på højre side, når man drejer fra hovedvejen.

IV. Regelbau 411

Kunsthal Regelbau 411 har ændret på deres udstillingsplan, så der ikke bliver nogen udstilling at kigge på i pinsen, men først fra lørdag den 11. juni 2022.

V. Garnhuset

Vi har fået nr. 2 udbetaling fra Real Dania.

På tirsdag den 22. februar kl. 13 fortsætter vi arbejdet dernede. Vi skal have støvet alt af, inden skadedyrsbekæmperen kommer og behandler træværket. Man er velkommen til at kigge forbi – og også til at give en hånd med, hvis man skulle have lyst.

 

 1. 4.      Forberedelse af Generalforsamling

Der er Standerhejsning og Generalforsamling den 24. april 2022 fra kl. 13.

I næste referat kommer der oplysninger om, hvor det bliver afholdt.

Man er allerede nu velkommen til at indbetale kontingent på 250 kr. pr. husstand.

Der er 3 måder, der kan betales på:

 1. 1.       Kontant til en fra bestyrelsen
 2. 2.       På MobilePay nr.: 56375
 3. Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

 1. 5.     Ansøgning om driftstilskud til Struer Kommune

Vi har udarbejdet en ansøgning om driftstilskud til Kulturlandskabet for 2023 til Struer Kommune, og Lone Børsting har sendt den, da den skulle være Kommunen i hænde senest 1. marts 2022.

 

 1. 6.     Eventuelt

1)      Nye medlemmer i Beboerforeningen

I løbet af de seneste par måneder har vi fået 4 nye medlemmer i foreningen.

Vi siger velkommen til Tina og Lars Landbo og Dorthe og Torben Jørgensen.

2)      Logo til mulepose

Struer Kommune skal have lavet nyt design til de muleposer med indhold, som udleveres til nytilflyttede i kommunen. Derfor har de opfordret folk til at indsende design forslag.

Wita Bach har foreslået, at vi som forslag indsender vores logo for Kulturlandskab Oddesund. Logoet er tegnet af Gitte Klokker, og kan ses nederst i dette referat.

 

 

 

 

 

3)      Sponsorater

Der er forskellige steder, man som forening kan ansøge om et sponsorat.

Vi har snakket om, det kunne være godt, hvis vi i bestyrelsen havde en jakke eller vest med Kulturlandskab Oddesunds logo på, når vi færdes nede i området.

Så vil det være nemmere for de besøgende at henvende sig, hvis der er noget, de vil spørge om.

Per Yde vil forsøge at finde noget egnet tøj og ansøge Thy/Mors Energi om at sponsorere det.

Jørgen Lindholm har også sendt en ansøgning til Friluftsrådet om støtte til 10 stk. bord/bænkesæt og en infoskærm.

 

 

7)     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 28. marts kl. 13

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. januar 2022

 

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 2. december 2021 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Planlægning af tur ud af byen

Vi var ca. 14, der deltog fra beboerforeningen. I næste referat fortælles lidt om aftenens forløb.

b)      Hybridmøde med Labland og Struer kommune

På mødet blev helhedsplanen for Oddesund området gennemgået af Mads fra Labland.

Efterfølgende har Søren fra Labland overtaget projektet, og vi afventer nu det færdige udspil.

c)       Møde vedr. LAG-ansøgning m.v.

Gregers som er medlem af Jysk fritidsdykkerklub har i slutningen af 2021 rettet henvendelse til Lone Børsting med spørgsmål angående Gl. Havn.

Dykkerklubben er interesserede i at benytte Gl. Havn og Ishuset som udgangspunkt for deres dykning. Derfor vil de gerne støtte op om fondsansøgninger til reetablering og uddybning af havnen med slæbested til isætning af små både.

Claus Falk fra Struer kommune har indkaldt til et møde om det videre forløb.

Lone Børsting, Jørgen Lindholm, Per Yde og Gregers fra dykkerklubben planlægger i samarbejde at sende en ansøgning til LAG om evt. støtte til projektet.

d)      PC’s arbejde med hjemmesiderne

Vores webmaster P.C fra Oddesund syd har sat Kulturlandskab Oddesunds hjemmeside www.oddesund.com  op, og siden fremtræder rigtig flot med oplysninger om, hvordan Kulturlandskabet bliver præsenteret, hvis man som en gruppe eller enkelte personer bestiller en rundvisning.

På siden er der også links til Kulturlandskabets samarbejdspartnere, bl.a. beboerforeningens hjemmeside www.oddesund-nord.dk , Geopark Vestjylland, Venøsund Færgelaug, Nordvestjysk Fjordkultur, Regelbau411, Struer Kommune og flere andre. Man klikker bare på linket til den hjemmeside, man vil ind på - og vupti, så er man der, men gå endelig selv ind og udforsk mulighederne.

På beboerforeningens hjemmeside www.oddesund-nord.dk har P.C ryddet op så hjemmesiden nu er ajourført og mere overskuelig.

 

 

 

 

 

 

e)      Valg til Lokalområdeudvalget

Lokalområdeudvalget skifter navn til kontaktudvalget og fremover skal der vælges 2 personer fra hver af de fem områder (Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm). Der skal desuden kun sidde 2 kommunalpolitikere i udvalget i stedet for de 5, som er der i dag.

Per Yde har været Thyholms repræsentant i dette råd det seneste 1½ års tid.

Nu er der nyvalg til kontaktudvalget for en 4-årig periode, og som borgerforening indstiller vi igen Per Yde som den ene af kandidaterne, når der er møde om dette den 2. februar.

f)        Invitation til Fjordens dag

Nordvestjysk Fjordkultur afholder Fjordens dag lørdag den 5. februar fra kl. 10 og Lissy Hansen og Per Yde deltager i dette arrangement.

g)       Møde vedr. Ishuset med Struer Kommune.

Dette møde er omtalt under punkt C

h)      Plan for byrådsbesøg 8. februar 2022

Den 8. februar er Struers byrådspolitikere på rundtur i Struer Kommune og kl. 16.20 ankommer de med bus til Garnhuset. Her vil Lone Børsting give dem en hurtig præsentation af Oddesunds Kulturlandskab og herefter bliver de guided rundt i området.

i)        Tilsagn til støtte til stenrev

DTU-projektet Barreef, der er finansieret af VELUX FONDEN, har til formål at undersøge om et stenrev kan bidrage til kystbeskyttelse og samtidigt fremme marin biodiversitet og forekomster af fisk.

Derfor er de nu i gang med at finde den optimale kyststrækning til projektet, da der kun er finansiering til at etablere et stenrev på en kyststrækning.

Det lader til, at man fra Struer Kommune vil foreslå et stenrev i Nissum Bredning ud for bl.a. Sunddraget.

For at komme i betragtning skal der være fuld opbakning fra alle lokale aktører såsom grundejere og lokale foreninger.

Struer Kommune har forespurgt om vi i Oddesunds beboerforening kan støtte op om et sådant projekt. Hertil har Lone Børsting svaret, at vi som forening er parate til at yde fuld støtte til aktiviteter, der kan være til gavn for naturmiljøet og forbedre forholdene for eftertiden.

j)        Referat fra Det Rådgivende Forum.

Lyden By havde indkaldt til dette møde, der blev afholdt den 29. november 2021, og Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm deltog.

Formålet og hovedopgaven med mødet var at komme med input, så Lydens By bliver kendt og integreret i hele Struer Kommune.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.     Kulturlandskabet

a)      Tårnet

Vi har nu fået svar fra Frank Andersen fra Struer Kommune på vores ansøgning om forhøjelse af driftstilskuddet for at passe Oddesundtårnet i 2022.

Desværre kan der ikke ske nogen forhøjelse af tilskuddet i 2022, så vi fortsætter med samme beløb som i 2021 (knap 40.000 kr.).

b)      Garnhuset

Lone børsting har indsendt regninger til Real Dania, så vi nu får pengene for vores udlæg til tømrer og murer tilbage.

 

 1. 4.     Kulturlandskabet – vision-strategi-opgaver. Hvem og hvilke opgaver skal varetages og skønnet tidsforbrug/frivillighedsgrad?? Og grundlaget for budget/ansøgning til budget 2023??

Vi har besluttet, at vi i bestyrelsen yder frivillig arbejdsindsats i Kulturlandskabet her i 2022, indtil vi ser, hvordan økonomien ser ud til efteråret.

På næste bestyrelsesmøde udarbejder vi et forslag til 2023 budget.

 

 1. 5.     Eventuelt

Lissy Hansen og Jørgen Lindholm har været til møde om arrangementet ”Madmødet”, som forventes afholdt i Kulturlandskabet senere på året.

 

 1. 6.     Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til mandag den 14. februar kl. 10