Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Nyt fra Turistforeningen

Jørgen Lindholm aflagde referat fra seneste møde i Turistforeningen (se dette beskrevet under punkt 6: Projekt ”Skuret på Hjul”).

b)      Referat fra ”Fornyelsesselskabet”

Per Yde og Jørgen Lindholm deltog i deres seneste møde. Fornyelsesskabet har fået penge fra en nedrivningspulje til at fjerne 4 bygninger i Hvidbjerg og 1 bygning i Uglev.

c)       Alkoholbevilling

Bevillingen er nu endelig gået i orden, og den er tildelt bestyrer Lissy Hansen og gælder for bygningerne Sortevej nr. 16 (Garnhuset) og Sortevej nr. 23 (Havnehuset) for en periode på 8 år.

d)      Afregning med Venøsund

De såkaldte feltrationer som de med Venøsund til sejlende turister har nydt at indtage i Garnhuset i løbet af sommeren, blev i første omgang betalt af Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug, men vi har nu fået pengene retur fra Venøsund Færgelaug, da dette beløb var indeholdt i billetprisen.

e)      Afregning med Regelbau

Betalt elforbrug og indkøb af beslag til ophæng i Kunsthal Regelbau411 er nu også afregnet, så beboerforeningen har fået tilbagebetalt disse udlæg.

 

 1. 3.     Programmet for resten af året 2020

Hvis det havde været et ”normalt år” havde vi haft et punkt mere på programmet for i år nemlig Julehygge, som var planlagt til den 25. november. Dette arrangement er jo desværre også aflyst på grund af forsamlingsforbudet på max 10 personer.

 

 1. 4.     Status på ”Garnhuset” Per’s sidste bedrift efter fællesmødet i Struer

Vinterklargøring?

Der opstod her tidligere i efteråret mellem Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug og arkitektfirmaet Labland nogle divergerende meninger om, hvorledes en del af renoveringen af Garnhuset burde udføres. Derfor var bestyrelsen og Labland indkaldt til møde på Struer Rådhus med Jakob Bisgård og Claus Falk. Her blev det bestemt at Real Dania og Underværker, hvorfra pengene til renoveringen er bevilget skulle inddrages i den endelige beslutning med hensyn til hvilket resultat, man havde forestillet sig.

Efterfølgende blev der så afholdt et online møde, hvor Per Yde, og en repræsentant fra Labland, Real Dania, Underværker og Struer Kommune deltog.

 

 

Her lykkedes det Per Yde at overbevise de andre deltagere om, at den måde, beboerforeningen ønskede renoveringen udført på, ikke blot var realiserbart, men også tog hensyn til husets sjældne bevaringsværdige områder, bl.a. det indvendige spåntag, som er en sjældenhed.

Derfor er tegninger og anlægsbudget blevet ændret og sendt til godkendelse. Så forhåbentlig bliver der snart givet grønt lys for, at alt er ok, og håndværkerne kan komme i gang.

Inden da skal vi have vinterklargjort Garnhuset og skabt plads dernede, så håndværkerne kan komme til at udføre deres arbejde.

 

 1. 5.     Tårnet

a)      Infoskærmen

Reklameskærmen i tårnet virker p.t. ikke, men inden den gik i udu viste den også bare gamle nyheder, så nu vil Jørgen Lindholm lave en film, som kan blive vist på skærmen.

b)      Tanktømning

Flydealarmen er blevet skiftet, og indtil videre virker det.

c)       Toiletlåget

Den er kun til besvær, så den bliver ikke sat på igen.

 

 1. 6.     Projekt ”Skuret på Hjul”

Som nævnt under punkt 2 har Jørgen Lindholm været til møde i turistforeningen.

Her fremlagde han en PowerPoint med visioner for Kulturlandskab Oddesund. Ligeledes foreslog han et bemandet info- og forskningscenter, som kan virkeliggøres ved hjælp af Per Ydes skurvogn.

Her er håbet at kunne engagere frivillige, der forsker i et eller andet emne, og som gerne vil videre formidle deres opdagelser og resultater for forbipasserende. Ligeledes prøve at få samlet historierne fra området.

Kulturlandskab Oddesund besøges året igennem af mange personer, der spontant stopper op her for at opleve stedet. Ønsket er, at man med interessante tiltag kan få folk til at blive længere tid her i Limfjordsområdet.

Da det er et ”Skur på Hjul”, er tanken også, at den kan flyttes andre steder hen, hvis det er nødvendigt.

I turistforeningen var de meget begejstrede for Jørgen Lindholms forslag, og et par af medlemmerne er begyndt at undersøge mulighederne for økonomisk støtte til projektet.

Herudover skal også lige nævnes, hvad vi her i nærmeste fremtid kan forvente af oplevelser, hvis vi bevæger os rundt i Kulturlandskab Oddesund.

Der bliver juleudstilling i bunker 411 med engle og juletræer. De ”Røde” alias Kravlenisserne har igen meldt deres ankomst, da de også i år ønsker at besætte Bunker 409 og simpelthen blive hængende her til kalenderen siger 2021. Meget betænksomt af dem at melde deres ankomst, så brovagten også har en chance for, at klappen kan gå op.

I et par af skydeskårene vil sangduoen Dur og Mol underholde, den ene endda vist med en lille fjer på.

 

 

 

Udover dette har Jørgen Lindholm andre spændende projekter under udvikling bl.a. noget med en rokarl på Rofærgen Oddesund og en styrmand på Dampfærgen Oddesund (fortsættelse følger formentlig i næste referat).

Visionen er at gøre Oddesund kendt og fremme udviklingen i hele Struer kommune.

Vi strammer op på visionen ved næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 7.     Regnskab

Lone Børsting har lavet et posteringsark til regnskabet, så de forskellige posteringsområder Bunkere, Rundvisninger, Tårnet, Garnhuset og Borgerforeningen, kan holdes adskilt.

Hanne Rust er stadig beboerforeningens kasserer og laver regnskabet, selv om hun nu bor i Silkeborg. Derfor vil hun også gerne overlade kasserer jobbet til en anden, så er der nogen der har lyst til at overtage dette job, er I velkomne til at sige til.

 

 1. 8.     Logo – hvad synes vi? .... hvad gør vi?

Vi har fra kunstneren fået 2 meget fine forslag til et logo, der beskriver Kulturlandskab Oddesund.

Jørgen Lindholm vil kontakte kunstneren med henblik på, hvilket af de 2 forslag, vi vælger.

 

 1. 9.     Eventuelt: Vi savner skiltning af vandrerute nord for banen.

Dette overlades til arkitektfirmaet Labland, som har indtegnet vandreruterne i deres projekt udkast over området.

 

     10. Næste møde

Aftales senere.

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 28. juli blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Lokalområdeudvalgsvalg og (senere henvendelse fra Hvidbjerg Borgerforening og svar)

Som omtalt i sidste referat var vi som borgerforening inviteret til et møde i Hvidbjerg, hvor en lokal repræsentant for Thyholm skulle vælges til det nye lokalområdeudvalg i Struer Kommune.

De fire opstillede var: Per Yde fra vores egen forening, Victor Munch Nielsen fra Hvidbjerg Borgerforening, Lene Støttrup fra Thyholm Foreningen for Udvikling og Sammenhold og Per Linde Christensen fra Jegindø. Da de opstillede havde præsenteret sig, var der afstemning.

Per Yde blev valgt som repræsentant og Per Linde Christensen blev suppleant. Så det næste 1½ års tid er det Per Yde, der repræsenterer Thyholm i dette udvalg.

Nogle dage senere kom der en henvendelse til Lone Børsting fra Hvidbjerg Borgerforening.

Henvendelsen drejede sig om, Thyholm Foreningen for Udvikling og Sammenhold (i forkortet udgave Thyholmerforeningen). Hvidbjerg Borgerforening indkaldte alle formænd for Thyholms borgerforeninger til et møde, hvor det skulle afklares om, Thyholmerforeningen er en borgerforening eller en paraplyforening, der skal samle hele Thyholm.

Lone Børsting svarer tilbage, at vi i Oddesund Nord hele tiden har anset Thyholmerforeningen for at være en paraply – organisation – en slags koordinator mellem Thyholms borgerforeninger. Lone tilføjer desuden, at efter vores opfattelse er det Hvidbjerg Borgerforening og Thyholmerforeningen der må finde ud af at samarbejde og fordele opgaverne imellem sig. Vi mener, begge foreninger har deres berettigelse.

Lone slutter af med at sige, hun ikke deltager i mødet men, at hun håber på et fortsat fornuftigt og solidt samarbejde borgerforeningerne imellem.

b)      Nyt fra Turistforeningen

Jørgen Lindholm blev tidligere på året valgt ind i foreningen som bestyrelsesmedlem, og han aflagde referat fra deres sidste møde.

c)       Indvielse af INFO-bunker

Indvielsen foregik i samarbejde med Geopark Vestjylland, og der kom pænt mange forbi, som overværede indvielsen. Til etablering af en lille scene foran Bunker 409 havde Jørgen Lindholm fået hjælp af stilladsarbejderne på Oddesundbroen. De lånte lidt af deres stillads ud til formålet. Der var taler af Lone Børsting, Jørgen Lindholm og Steffen Damsgaard fra Geopark Vestjylland. Tage Kristensen klippede båndet over, som markerede indvielsen. Herefter læste de fire unge digtere, som p.t. kan opleves i ”Lyrik i Skydeskåret” sammen op af deres digte. Efter et glas vin var der musikunderholdning af J.S. Bach på cello og violin udført af Finn Nikolaj Østergaard og Birgitte Langius udenfor Bunker 411.

 

 

d)      Referat fra Fornyelsesselskabet

I Hvidbjerg på Thyholm er der dannet et nyt selskab ”Fornyelsesselskabet”. Initiativtagerne havde indkaldt til et møde i Midtpunktet, hvor de fortalte om deres planer. Jørgen Lindholm deltog i dette møde. Ønsket er, at der skal ske noget fornyelse, forandring og forbedring, måske specielt i Hvidbjerg by. Her vil de i hvert fald gerne starte med at nedrive nogle tomme bygninger, hvori der tidligere har været forretninger for at skabe mere rum og luft midt i byen.

Det nye selskab har Jens Sund som direktør.

e)      Foreningsprogram

Tina Kjær har igen i år taget initiativ til og udført det store arbejde med at udgive det lille hæfte ”Foreningsprogram for Thyholm”, hvori man som frivillig forening kan præsentere sig og fortælle lidt om, hvem man er, hvad man laver og evt., hvad man har planlagt at foretage sig det kommende år. Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug er også nævnt i hæftet, som er husstandsomdelt på hele Thyholm.

f)        Invitation til konference: Friluftsliv på landet

Foreningen har modtaget en invitation til at deltage i denne konference og Lone Børsting, Per Yde og Oda Ulrich har tilmeldt sig.

Det er Center for Landdistriktsforskning, der inviterer, og det handler i store træk om at:

Det er vigtigt for den mentale og fysiske sundhed at komme ud i naturen og have et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet har iværksat en undersøgelse af, hvordan folk på landet bruger naturen og danner fællesskaber om friluftsliv. Målet er at få flere ud i naturen.

Center for Landdistriktsforskning står for undersøgelsen og har nu en række interessante resultater. Aktører hos kommuner, friluftsorganisationer og lokalsamfund inviteres til at bidrage med deres specifikke viden og input til at bringe resultaterne ud i praksis.

På konferencen bliver der et par oplæg og ud fra dette skal vi deltage i et par workshops.

g)      Drøftelse af Struer Kommunes fremtidige kultur og fritidspolitik

Lone Børsting havde netop modtaget indbydelse til at deltage i dette møde. Vi kan evt. fortælle mere om mødet efter vores næste bestyrelsesmøde.

 

 1. 3.     Indbydelse til ”Tur ud af byen” 2020

Der er for få dage siden rundsendt en indbydelse til arrangementet, som i år foregår på Struer Museum onsdag den 30. december, hvor vi spiser kl. 18 og hører foredrag fra 19.30.

Der er lige en tilføjelse til indbydelsen, og det er, at der serveres kaffe og kage under foredraget.

Tilmeldingsfristen er onsdag den 23. september og det eneste der er for egen regning, er drikkevarer til maden.

 

 1. 4.     Status på ”Garnhuset” Drøftelse af evt. ændringer.

De færdige tilbud på det arbejde, der skal udføres dernede, kommer midt i september. Der har været sygdom hos nogle af håndværkerne, derfor er det hele lidt forsinket, men vi forventer, at renoveringen kommer i gang i løbet af oktober måned.

 

 

 

 1. 5.     Tårnet – Tanktømning – Toiletlåget

Der har på det seneste været problemer med den automatiske SMS-besked Per, Lone og Jørgen burde få, når toilettanken ved Oddesundtårnet er fuldt. Derfor er der nu bestilt tømning 1 gang ugentlig, indtil funktionen igen er i orden.

Toiletlåget har vi fjernet, da det blev ved med at falde af.

 

 1. 6.     Lovliggørelse af 409 INFO-bunker – Brug af film fra Ålborg

Bunker 409 er nu lovliggjort med hensyn til el.

Vi er kommet i besiddelse af nogle gamle billeder, der befandt sig på Stadsarkivet i Ålborg.

Billederne er her fra Oddesund området og optaget i 1938. Vi er ved at undersøge, hvem der har rettighederne til dem, og om vi evt. kan få lov at bruge dem.

 

 1. 7.     Regnskab

Lone gennemgik regnskabet.

Vi vil også lige gøre opmærksom på, at vi stadig søger en lokal kasserer til bestyrelsen.

 

 1. 8.     Skitse til logo

Som vi nævnte i sidste referat, vil vi gerne have lavet et logo, som kan beskrive Kulturlandskabet Oddesund. Lone Børsting havde henvendt sig til en lokal kunstner Gitte Klokker, som har lavet et forslag til en skitse. Vi synes måske ikke den helt er dækkende for det, vi gerne vil have med, så der arbejdes videre på sagen.

 

 1. 9.     Eventuelt

Intet her.

 

     10. Næste møde

Er fastlagt til mandag den 5. oktober kl. 8.30

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. juli 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Udpegning af repræsentant og suppleant til lokalrådet.

Vi havde dette punkt på dagsordenen ved mødet den 18. juni, og det er beskrevet i referatet fra denne dato. På daværende tidspunkt havde vi ikke nogen forslag til kandidater her fra området. Per Yde er i mellemtiden blevet opfordret til at stille op, og dette har han indvilget i. Det samme har Victor Munch Nielsen fra Hvidbjerg. Den 13. august er der møde hos Lotte Pedersen, formand for Hvidbjerg og Omegns Borgerforening. Her vælges så henholdsvis repræsentant og suppleant, der skal repræsentere Thyholm i lokalområdeudvalget i Struer Kommune. 

b)      Bevillingsansøgningen

Denne er stadig under behandling, men forventes snarligt afsluttet.

c)       Venøsund – rundvisninger – hvordan går det.

De 2 første gange blev sejladsen aflyst på grund af vejret, så indtil videre har der været 3 tirsdage med rundvisninger for til sejlende gæster med det gode skib, Venøsund. Fra gæsternes side er der udtrykt tilfredshed med arrangementet i form af sejlads, fortællinger, rundvisninger og maden, som har bestået af feltrationer leveret af Oddesund Kiosk & Bistro.

I bestyrelsen synes vi også, det fungerer fint med den checkliste, der er udarbejdet. Ved hjælp af den kan vi hurtigt få overblik over, hvad der bliver brugt fra gang til gang.

 

 1. 3.     Politik for plakatophæng/reklamer

På det seneste har vi oplevet en plakat, som reklamerer for et aktuelt arrangement blive ophængt i Oddesundtårnet. Struer Kommune vil dog ikke have, at plakater hænges op her. De henviser til, at der nu er en infobunker (409), hvor der på infoskærmene kan reklameres for begivenheder både kommercielle og nonkommercielle.

Vi er i bestyrelsen i gang med at finde ud af, om der skal være et sted i forbindelse med Bunker 409, hvor fysiske plakater kan ophænges, og hvordan det hele nemmest administreres.

Derfor tages problematikken op igen på næste møde.

 

 1. 4.     Vedr. Kulturlandskabet: Logo til veste m.v. – Gitte Klokker er via Inga Larsen kontaktet.

Ovenstående beskrivelse af punkt 4, dækker over, at Lone Børsting har kontakt til de to nævnte kvinder, som begge er lokale kunstnere. De vil forsøge at udarbejde et logo til eventuelle veste, vi kan iføre os, når vi fra bestyrelsen i praktiske anliggender færdes i området.

 

 

 1. 5.     Planlægning af INFO-bunkerindvielse 2. august 2020 og orientering om udviklingen i 409

Der er udsendt indbydelse til beboerforeningens medlemmer angående denne begivenhed, som finder sted på søndag den 2. august kl. 14. Invitationen ligger også på facebook og alle, er velkomne.

Indvielsen foregår i samarbejde med Geopark Vestjylland, som har fået etableret en infovæg i Bunker 409 som en markering af, at Oddesund er en af ”indgangsportene” til Geoparken.

Der vil være flere taler, bl.a. af en fra Geoparken og af Lone Børsting. Tage Kristensen som ejer Bunker 409 og 411 vil klippe snoren, for at markere indvielsen af infobunkeren. Tage Kristensen har i øvrigt gennem mange år arbejdet på at formidle Oddesunds historie gennem bl.a. kutter og bunkermuseum i Oddesund. Senere tog han også initiativ til, at bogen ”Det farlige sund mellem odderne” skrevet af Jørgen Hansen, blev udgivet.

Efter talerne kan der opleves indslag af de unge digtere fra ”Lyrik i Skydeskåret” og musisk af violinist Birgitte H. Langiuss og cellist Finn Nikolai Østergaard fra Jegindø, som p.t. kan opleves med Chambre’ Séparée i Bunker 411.

 

 1. 6.     Oddesundtårnet

a)      Spritsituationen

Der er opsat en udendørs ”spritstation” ved Oddesundtårnet. Den er placeret midt imellem døren til toilettet og indgangsdøren til tårnet. Herved har de besøgende nem adgang til at spritte hænder før og efter besøg i tårnet og ligeledes før og efter toiletbesøg.

Håndspritten leveres af Struer Kommune og os som har opsyn med tårnet, spritter ugentligt gelænder og håndtag af dernede.

b)      Spildevandsproblemerne

I forrige uge var der problemer med funktionen, der automatisk giver besked, når spildevandstanken ved tårnet skal tømmes, hvilket bevirkede at vandet stod højt op i toilettet.

Den automatiske funktion fungerer dog igen.

 

 1. 7.     Eventuelt

Vi oplever nogle gange at blive spurgt om. Hvor var det præcist, at Æ skaw mand boede?

Stedet er i dag markeret med en informationstavle i udkanten af skoven nede ved stranden.

I Oddesundtårnet kan man også finde stedet på lystavlen lige indenfor døren.

Vi vil undersøge om der kan gøres mere for at synliggøre stedet.

 

 1. 8.     Næste møde

Er fastlagt til onsdag den 2. september kl. 8.30

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Sct. Hans – Stor tak til Per for hans YDE-lse (vits fra Jørgen Lindholm)

I år var det perfekt vejr til bål Sct. Hans aften, så den store dynge grene og havekvas som var blevet samlet på bålpladsen ved Høllet blev brændt af. Forinden havde Per Yde rodet op i dyngen, så eventuelle dyr blev skræmt væk. Herefter samlede han dyngen, så resultatet blev et meget flot Sct. Hans bål for de knap 30 fremmødte personer.

Da bålet var brændt ned sørgede Per også for, at gløderne blev skubbet pænt sammen. Her glødede de så ud i løbet af de følgende dage. Vi siger mange TAK til Per, for den store hjælp med bålet.

b)      Nyt skilt på 409

Jørgen Lindholm har sat et infoskilt op på bunker 409, så forbipasserende der er interesserede kan finde nyttige informationer om Thyholm og området heromkring.

Ifølge Jørgen Lindholm og Per Yde er dette infocenter under stadig udvikling. P.t. er der i bunkeren 7 infoskærme, plancher og brochurer.

Geopark Vestjylland får også en infoskærm færdig her den 10. juli.

 

 1. 3.     Færdiggørelse af årsplan ud fra forslaget

A)      30. september: Ud af byen

Det ligger nu fast, at turen ud af byen i år går til Struer Museum, hvor vi spiser og efterfølgende vil Morten Søllegård Jensen fortælle om Oddesunds historie fra år 800 og frem til nutiden. Der vil ligeledes blive mulighed for at kigge sig lidt omkring på museet.

Indbydelse med tidspunkter o.s.v. bliver sendt ud senere.

B)      25. oktober: Standerstrygning

Vi fastholder ovenstående dato til Standerstrygning.

C)      25. november: Julehygge

Julehygge bliver også i år afholdt efter samme koncept som de senere år.

Vi sender indbydelse rundt, når tiden nærmer sig.

D)     25. april 2021: Standerhejsning og Generalforsamling

Også her sender vi indbydelse senere med nærmere detaljer.

E)      Kontingentbetaling

Flere medlemmer har spurgt om de har betalt deres kontingent i år.

Lone Børsting har kigget efter i banken, og hun kan se, at rigtig mange har betalt. Hvis der er nogen, som ikke har og mangler oplysninger om betalingsmulighederne, så er de følgende:

 

 

 1. 1.       Kontant betaling til en fra bestyrelsen
 2. 2.       Netbank overførsel til Hvidbjerg Bank. Reg.nr.: 7500 Kontonr.:7008743 (Husk at angive navn)
 3. 3.       MobilePay nr.: 56375

 

 1. 4.     Planlægning af bestyrelsesmøder?

Vi blev enige om, det er bedst at planlægge disse møder fra gang til gang eller via Messenger.

Der sker så meget i vores område lige nu, så nogle gange skal vi være klar til hurtig udrykning.

 

 1. 5.     Tjeklisten – endelig udgave

I forbindelse med rundvisninger i Kulturlandskabet Oddesund har Lone Børsting udarbejdet en tjekliste hvorpå den ansvarlige og medhjælperen på rundvisningen kan notere alt ned, som er relevant i forbindelse med den enkelte rundvisning, så der er styr på indtægter og udgifter.

Jørgen Lindholm har lavet en prisliste, hvoraf det fremgår, hvad henholdsvis rundvisning, feltration og drikkevarer koster.

 

 1. 6.     Udskænkningsbevilling

Da der ved rundvisninger her i Oddesund er mulighed for at købe forplejning i form af feltration og drikkevarer, har Lone Børsting på bestyrelsens vegne indsendt en ny ansøgning til politiet, så vi har bevilling til at sælge drikkevarer. Den gamle bevilling vi havde fra øl- og sodavandsautomatens tid, udløb her i foråret. Bevillingen bliver ligesom den forrige udstedt til Lissy Hansen.

 

 1. 7.     Eventuelt

Per Yde oplyser, at Niels Borgholm er i fuld gang med at optegne Garnhus og Tjærested så renoveringen snart kan komme i gang.

Henning (arkitekten fra Labland) som er tilknyttet renoveringen efterlyser gamle fotografier, tegninger eller malerier fra området i og omkring Garnhus/tjærested og gl. Havn.

Har man – eller kender man til nogen, som har sådanne effekter, er vi meget interesserede i at høre om dette.

 

 1. 8.     Næste møde

Er fastlagt til tirsdag den 28. juli kl. 8

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust

 

A: Arbejde i Garnhuset

Vi mødtes kl. 10 ved Garnhuset, for at gøre huset klar til at modtage dette års første med Venøsund til sejlende turister på historie-natur og kultursejllads. Vi fik fejet, støvet af, støvsuget og Jørgen Lindholm fik fremstillet 2 ”nye” langborde af noget, der lignede og måske har været trægulv engang. Disse blev efterfølgende lagt på bukke og bænke og stole blev sat omkring, så bortset fra opdækning og mad er vi nu klar til at modtage turisterne. Vi har også indkøbt og opstillet et køleskab dernede, så der kan serveres kolde drikke til maden.

Efter denne støvede omgang bevægede vi os videre til næste punkt på dagsordenen.

 

B: Evt. frokost

Dette punkt blev ikke ved det eventuelle, for Lissy Hansen og Lone Børsting tømte vist begge deres køleskabe og diskede op med alverdens lækkerier, som blev indtaget hjemme hos Lone Børsting med Fif som opmærksom og ivrig iagttager. Til maden var der smagsprøver på rød- og hvidvine, da vi skulle finde ud af, hvilke vine der vil egne sig bedst til evt. at ledsage de kommende turisters feltrationer.

Så det var en gourmet frokost og vi siger tusind tak for mad til Lissy og Lone 😊

Herefter fortsatte vi med:

 

C: Bestyrelsesmøde med flg. dagsorden

 1. 1.     Godkendelse af referat fra den 28. april 2020 i Coronaens skær.

Referatet blev godkendt.

 

 1. 2.     Siden sidst

a)      Demokrati i frivillige foreninger

Beboerforeningen er blevet gjort opmærksom på, at alle frivillige foreninger i Struer Kommune skal have lige mulighed for at leje sig ind i kommunale sognegårde og lignende. På Thyholm er der ingen kommunale sognegårde. Derfor kan borgerforeninger her få dækket hallejeudgifter til 3 arrangementer årligt inden for en samlet ramme på 10.000 kr. På Thyholm vil det være Midtpunktet, man kan lave aftaler med og har mulighed for at leje sig ind i. Eventuelle arrangementer skal forud for afholdelse godkendes af center for Kultur, Fritid og Lokalområder, hvortil regningen efterfølgende sendes.

Der skal i øvrigt oprettes et Lokalområdeudvalg med repræsentanter fra de 5 lokalområder (Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm). I udvalget skal der også være 5 politikere, der repræsenterer de forskellige udvalg i kommunen. Med dette lokalområdeudvalg håber man

 

 

på, at diversiteten og forskelligheden bedre kan blive tilgodeset i udviklingen af de 5 lokalområder

b)      Turistforeningen

Struer Kommunes turistbrochure for 2020 er udkommet, og i år er seværdighederne i Oddesund beskrevet. I 2019 blev Oddesundområdet nærmest ikke nævnt i brochuren, og det påpegede Lone Børsting og Jørgen Lindholm overfor kommunen, og det har åbenbart hjulpet.

Jørgen Lindholm er i øvrigt blevet valgt ind i turistforeningens bestyrelse. Lone Børsting er suppleant i foreningen

              c)     Garnhuset – referat fra 2. juni 2020 er udsendt til bestyrelsen.

Tilstede ved dette møde var beboerforeningens bestyrelse, Isabella (arkitekt), Majken (antropolog) fra arkitektfirmaet Labland og Claus F fra Struer Kommune.

Mødet blev holdt for at følge op på Garnhus renoveringen og Oddesund projektet.

Siden dette møde har Per Yde, som er beboerforeningens projektleder på renoveringen haft endnu et møde med Labland og en byggesagkyndig.

Den lokale håndværker, Borgholm tegner huset, og har en forventning om, at den fysiske renovering kan starte til september. Der er også ønske om, at der kan blive gjort noget ekstra med hensyn til vinduer og spåntag. Dette vil de i et samarbejde finde ud af prisen på og herefter ansøge om fondsmidler til.

c)       Orientering om Regelbau411

Der er som de fleste nok er bekendt med blevet ansat 2 nye kuratorer i Kunsthal Regelbau411.

Det er Matilde Best og Simon Thykjær.

Efter Corona nedlukningen åbnede kunsthallen igen i begyndelsen af juni med udstillingen The Moon Center. Denne udstilling kører frem til først i september.

d)      MobilePay i Regelbau409 og Regelbau411

Lone Børsting har lavet et opslag, som er sat op i disse 2 bunkere med en opfordring til de besøgende, der kunne have lyst til at indbetale et beløb, som kunne støtte arbejdet med at vedligeholde bunkerne.

Beløbet kan indbetales på MobilePay 56375, og her kan man også skrive 1 eller 2 ord om ens oplevelse af besøget i bunkerne.

 

 1. 3.     Årsplan (Forslag til datoer)

a)       Tur ud af byen: Onsdag den 30. september

Her er der forslag om et foredrag på Struer Museum med en af de bunkernørder, Per Yde samarbejder med. Han hedder Morten Søllegård Jensen og kan fortælle om Oddesunds historie fra år 800 og frem til nutiden. En anden mulighed er at se Fredes togsamling, som er ved at blive etableret på Struer Museum.

b)      Standerstrygning: Søndag den 25. oktober

c)       Julehygge: Onsdag den 25. november

d)      Generalforsamling og Standerhejsning: Søndag den 25. april 2021

Vi tager datoerne op igen på næste møde og herefter melder vi ud, om vi fastholder de ovenstående forslag.

 

 1. 4.     a) Sct. Hans

Vi tænder Sct. Hans bålet kl. 20, hvis vejret og lovgivningen tillader det.

b) Åbning af Chambre separe og Lyrik i skydeskåret (Bunker 409 og 411)

Åbningsreceptionen bliver søndag den 2. august kl. 14.00

Værterne er Geopark Vestjylland og Kulturlandskab Oddesund ved Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug. Det er planen, at der skal være et musisk/lyrisk indslag som veksler imellem musik og oplæsning.

Lone Børsting har sagt ja til at være en af talerne.

 

 1. 5.     Organisationsplan/ KULTURLANDSKABET Oddesund

Lone Børsting har ved hjælp af en organisationsplan beskrevet Kulturlandskabet i Oddesund.

Efterhånden er det jo ikke bare en kulturel oplevelse man kan få i Oddesund. Der er mange, og der kommer flere til. Derfor er det nødvendigt med en organisationsplan, så man kan orientere sig om, hvem der står for hvad praktisk og økonomisk.

Mere information følger om dette, når planen er færdig udarbejdet

 

 1. 6.      Regnskab 2019 – Banksamarbejde – Kontoplan for regnskab for ONB&B

I 2020 og fremover og aftale om 409&411

Hanne Rust har sendt os regnskabet for 2019. Det ser meget godt ud. Der er et pænt års overskud på over 18000 kr.

Lone Børsting har udarbejdet en kontoplan til beboerforeningens regnskab. Her vil der fremover blive påført de indtægter og udgifter som beboerforeningen har i forhold til de forskellige kulturelle tiltag, der er her i Oddesund. Der føres herudover specifikt regnskab for Regelbau 409 og 411 i ONB&B’s regnskab.

 

 1. 7.     Rundvisninger/Feltration/Flyer – beretning fra cateringschefen og PR-manden

Som omtalt i begyndelsen af dette referat ankommer færgen Venøsund til Oddesund på tirsdag den 23. juni med turister på historie – natur – og kultursejllads. Dette vil gentage sig de næste 5 tirsdage, hvis vejr og vind tillader det. Efter ankomst i Garnhuset vil turisterne blive introduceret til området af guiderne Lone Børsting, Per Yde eller Jørgen Lindholm. De vil fortælle om de efterhånden mange attraktioner, der kan opleves her i området. Alt imens dette sker kan de til sejlende nyde deres forudbestilte gourmet-feltration med tilhørende vin, øl eller vand, arrangeret og serveret af vores cateringchef Lissy Hansen. Feltrationerne fremstilles af enten bistroen i Oddesund eller Meny i Struer. Drikkevarerne leveres af Spar købmanden i Humlum.

I Garnhuset vil der blive taget hensyn til, at myndighedernes krav i forhold til Covid-19 bliver overholdt.

 

 1. 8.     Vagtplaner – nyt fra tårnet

Jørgen Lindholm har lavet vagtplan for åbning og lukning af bunkere og opsyn med Oddesundtårnet frem til den 10. august.

 

 1. 9.     Eventuelt

Per Yde foreslog, at der blev opsat et overvågningsskab over skærmene i bunker 409. Dette vil bevirke, at Jørgen Lindholm eller Per Yde kan se, hvis strømmen er ude af drift.

Vi overvejer dette. Måske det kan finansieres i samarbejde med Geoparken, som også har skærme til rådighed i bunkeren.

 

10. Næste bestyrelsesmøde

Er planlagt til torsdag den 25. juni kl. 9

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2020

Efter forudgående virtuel enighed – Messenger – afholdtes Corona bestyrelsesmødet efter de gældende forsamlingsretningslinier. Gæster var Karin Elkjær og Jens Ulrich.

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: FraHanne Rust som har det godt og sender hilsner til os alle.

 

A: Genrejsning af ”Pæleskærme”

De 3 pæleskærme, som for et stykke tid siden blæste omkuld i en storm og ydermere var ved at drive til havs under seneste oversvømmelse, blev ved fælles hjælp genrejst.

 

B: Karin fortæller om sit arbejde med Finns værksted

Karin har de seneste uger arbejdet nede i Garnhuset og specielt i Finns værksted. Her har hun taget en masse billeder af, hvor de forskellige ting var placeret, hvorefter alt er blevet sat i kasser, som skal opbevares i en container udenfor, mens renoveringen af Garnhuset og værkstedet kommer til at stå på.

Efter renoveringen kan tingene så igen pakkes ud og placeres, hvor de var, da Finn brugte værkstedet, så tidslommen bliver så intakt som muligt. Mange tak til Karin for at fortælle os om dette spændende men også tidskrævende og støvede arbejde.

 1. 1.     Godkendelse af referat fra den 3. februar 2020

Referatet blev godkendt. Bestyrelsesmødet den 24. marts blev aflyst på grund af Corona krisen.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Madmødet

Skulle have fundet sted nede i en af Bunkerne, men blev aflyst på grund af Corona krisen.

b)      Turistrundvisninger

Lone, Jørgen og Per skulle have haft nogle turistrundvisninger her i foråret. Disse er også blevet aflyst på grund af krisen.

c)       Generalforsamling og Standerhejsning

Disse begivenheder er som bekendt også blevet aflyst. Jens Ulrich har dog hejst Oddesund Nord vimplen nede på havnen.

Her skal også lige nævnes, at kontingent beløbet for at være medlem af beboerforeningen fortsat er 250 kr. pr. husstand – med op til 2 stemmeberettigede.

Der er tre måder, der kan betales på:

 1. Kontant til en fra bestyrelsen
 2. På MobilePay nr.: 56375
 3. Ved netbank overførsel til Hvidbjerg Bank

Reg. nr. 7500 Kontonr.: 7008743 (Husk at angive navn)

 1. 3.     Referat fra møde 25. februar 2020

Beboerforeningens bestyrelse (Lone, Lissy, Per og Jørgen) var inviteret til dette møde med folk fra Struer kommune, Bisgaard, John Patuel, Claus Falk og Iben. Desuden deltog Mads, som er arkitekt hos Labland.

Meningen med mødet var at få styr på Oddesundprojektet nu, hvor vi har modtaget 640.000 kr. i støtte fra Real Dania til Garnhus og Tjærested og i øvrigt planlægning lidt videre frem. Bl.a. fremgår det at:

 1. Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug står som projektejere
 2. Som tilsynsførende arkitektfirma er Labland udpeget, og de skal godkendes af Real Dania.
 3. Per Yde er valgt som projektleder og daglig leder af renoveringsarbejdet.
 4. Struer Kommune ansøges om garantimidler til arkitektbistand og projektbeskrivelse.
 5. Real Dania ansøges om de 10% af tilskuddet, som er øremærket arkitekttilsynet. Vi havde ikke kendskab til dette forlangende.

Arkitektfirmaet Labland laver en opdateret Oddesund-projektbeskrivelse med en visionsplan for helheden. Denne vil være faseopdelt, så de første faser Garnhus og Tjærested er mest dybdegående beskrevet, da vi jo allerede har fået midler til dette fra Real Dania. 

Alle delprojekterne skal dog samtænkes og en udbygning og forbedring af forbindelsen mellem øst og vest for banen skal kraftigt pointeres. Nogle af delprojekterne er: Forbindelse under broen, Den gamle havns renovering, Sti under broens nordlige ende, Vinterbadefaciliteter og Refugiemuligheder.

 1. 4.     Ansøgninger fremsendt og svar på ansøgninger til Real Dania og Struer Kommune

Der er kommet svar tilbage fra Real Dania, at de ikke kan øge bevillingen med de 10%, der er øremærket til arkitektbistand. Vi håber dog, at Struer Kommune vil betale dette ud af det ansøgte garantibeløb.

 1. 5.     Lablands arbejde

Vi har fået besked tilbage fra Real Dania om, at de har godkendt Labland som tilsynsførende arkitektfirma på projektet med renovering af Garnhuset.

De skal dog entrere med en restaureringsfaglig underleverandør. Måske bare i et par timer til gennemgang af husets restaureringsværdier inden istandsættelsen.

6.    

Års – aktiviteter i foreningen

 1. 1.       Sct. Hans

Der er samlet grene og kvas, så vi kan få alletiders flotte Sct. Hans bål i år, hvis ellers vejret arter sig. På nuværende tidspunkt ved vi ikke noget om muligheden for at kunne samles efter bålet. Vi afventer situationen og giver en melding senere. Samtidig vil vi lige gøre opmærksom på, at det kun er rent naturtræ, der må lægges på bålet.

 1. 2.       Øvrige årsaktiviteter

Alle disse er vi nødt til at vente med at tage beslutning om, så vi vender evt. senere tilbage med nogle forslag.

 1. 7.     Forslag til Beretning for 2019-2020

Lone Børsting har skrevet en fin Beretning om, hvad der er sket i foreningen og vores lokalområde i det forgangne år. Beretningen er medsendt som vedhæftet fil.

 1. 8.     Aktiviteter i Bunker 409 og 411

Jørgen Lindholm fortalte os om de aktiviteter han og Per Yde har haft og har gang i.

Det drejer sig om Tage Kristensens to Bunkere. De er ved at blive omdannet til et spændende oplevelsesunivers, hvor man vil kunne opleve andre former for kunst end det, som tilbydes i de to Bunkere, kunsthallen Regelbau 411 råder over.

Bunker 411 (den som ligger først for, når man er drejet fra Hovedvejen)

Her er sat videoskærme op i skydehullerne, hvor man f.eks. kan opleve en koncert af Johan Sebastian Bach udført på cello og violin af to musikere vistnok med lokal tilknytning. De har i hvert fald indspillet koncerten ovre på Jegindø. De sidder så hernede i 411 i hver deres skærm og spiller. Det er så op til publikum selv, hvordan de vil opleve koncerten alt efter, hvor i Bunkeren de placerer sig for at lytte til den.

Derudover er der også to fladskærme, hvor der kan fortælles historier om Oddesund. Lone Børsting har bl.a. hertil skrevet en historie om en tysk soldat.

Bunker 409 (nr. 2 Bunker på højre hånd)

Her vil man bl.a. kunne opleve 4 forfatterelever læse hver deres digt op på skærme, som er opsat i skydehullerne. Digte som alle har tilknytning til 2. Verdenskrig med oplevelser udtrykt gennem en tysk soldat eller personer i lokalmiljøet.

Inde i Bunkeren er der opsat 5 skærme med turistinformationer, bl.a. en touchskærm der fortæller, hvad der foregår andre steder på Thyholm.

Geoparken har også en væg med en touchskærm med oplysninger.

Dette var noget af alt det, der kan opleves i disse to bunkere. Der var meget mere, men jeg kan simpelthen ikke huske det hele, så et godt råd til os alle er nok, at vi må ned og se, høre og opleve det på vores egen måde 😊

 1. 9.     Eventuelt

Der er fra Struer Kommune kommet opfordring til, at vi alle sætter lys i vinduerne på mandag aften den 4. maj for at fejre 75 året for befrielsen.

Herunder kan I læse opfordringen, der kom fra Struer Kommune.

(Jeg ved godt, at opfordringen allerede er sendt til nogen af jer, men der er også nogen, der endnu ikke har fået den. Derfor sender jeg den igen)

  Kære borgerforening

Selvom vi har været nødsaget til at udsætte den officielle fejring af 75-året for Danmarks befrielse til september, har administrationen lavet en plakat med en opfordring til at sætte lys i vinduerne den 4. maj 2020 kl. 18.30-22.30. – Der
> er bl.a. planlagt lys på rådhuset.

Vi opfordrer alle borgere, erhvervsdrivende, foreninger, kulturinstitutioner m.m. i kommunen til at være med til at markere denne vigtig begivenhed og samtidig vise et symbol - et lys i mørket - midt i en corona-tid, hvor det fysiske fællesskab
> er sat på standby.

Jeg håber, at I som borgerforening og lokalområde vil støtte op om initiativet og være med til markere denne begivenhed.

Thomas Maroti Antunes

10. Næste bestyrelsesmøde

Er ikke fastlagt endnu

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. februar 2020

Tilstede var: Lone Børsting, Lissy Hansen, Per Yde, Jørgen Lindholm og Oda Ulrich

Afbud: Hanne Rust (med hilsen til os alle)

1         Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2019 blev godkendt.

 1. 2.     Siden sidst

a)      Fællesforeningsmødet

Mødet var arrangeret af Thyholm foreningen – for udvikling og sammenhold.

Jørgen Lindholm og Oda Ulrich deltog i mødet, som foregik i Midtpunktet i Hvidbjerg. Vi var omkring 40 fremmødte, ca. 26 foreninger var repræsenteret. Herudover deltog 3 lokalpolitikere fra Thyholm, en repræsentant fra Lydens by og bosætningskonsulent, Sidsel Munkebo.

Hver forening havde herefter taletid, hvor de kunne fortælle, hvad der p.t. var gang i eller man påtænkte skulle ske i løbet af 2020

Fra vores beboerforening gav Jørgen Lindholm et kort, præcist og fyldestgørende referat af, hvad der sker og evt. kommer til at ske her i Oddesund Nord i 2020.

Jørgen Lindholm er også medlem af bestyrelsen for Regelbau411, og han fortalte derfor også lidt om, hvad der p.t. er gang i her.

Meningen med fællesforeningsmødet er at ”sætte ansigt” på de arrangerende foreninger på Thyholm, så man kan ”stå mere sammen” og evt. hjælpe hinanden, hvis der skulle være behov for dette.

b)      Spildevandsplan

Struer kommune har en spildevandsplan for årene 2020-2027. Den er sendt ud i høring hos borgerne. Kloakeringen her i Oddesund Nord og sommerhusområdet Sunddraget er planlagt til at skulle udføres i løbet af perioden 2024-2027

c)       Madmødet

Struer Turist og Handelsstandsforening havde inviteret til dette møde, som Per Yde, Lone Børsting og Jørgen Lindholm deltog i.

Formålet med mødet var formodentlig, at dels Turist og Handelsstandsforeningen og kommunens forskellige borgerforeninger kunne danne sig et overblik over, hvilke turistmæssige ønsker og ressourcer, der er i kommunens forskellige lokalområder. F.eks. var der sidste sommer her i Oddesund Nord et samarbejde med den gamle Venøsundfærge, hvor de til sejlende turister blev modtaget i Garnhuset af de lokale guider, Lone Børsting, Per Yde og Jørgen Lindholm. Her fik de, alt imens de nød frokosten (leveret fra Humlum kro) fortællinger om området. Efter frokosten var der tid til at udforske Oddesundtårnet og de forskellige bunkere og deres udstillinger, inden det igen var tid at gå ombord på Venøsund og sejle videre.

Det er planen, at der også denne sommer skal være disse sejlture med turister og rundvisninger her i Oddesund Nord, men vi ved bare endnu ikke, hvor frokosten skal komme fra.

Dette har turist og Handelsstandsforeningen i Struer lovet at arbejde videre med at finde ud af.

 

 

Vi skal så bare i bestyrelsen have udtænkt i hvilken emballage turisternes frokost skal leveres/serveres. Jørgen Lindholm har foreslået, at det skal være i en slags feltrationsæske.

d)      Frivillighedskur

Et arrangement som Struer kommune afholder hvert år for at hylde alle dem, som udfører et stort frivilligt arbejde i forskellige foreninger.

Lone Børsting deltog i kuren og oplevede, at det var en god og veltilrettelagt aften.

e)      Erhvervsforeningens nytårskur

Dette er for alle med et CVR-nummer. Per Yde vil deltage i denne begivenhed.

f)        Fjordens dag

Nordvestjysk Fjordkultur stod for denne begivenhed den 1. februar, og vi havde i bestyrelsen fået en invitation til at være med, men ingen af os nåede desværre at deltage.

 

 1. 3.     Evaluering af Julehyggemødet

Der er kommet god respons fra mange af deltagerne til årets julehygge 2019, som foregik i december hos Lone.

Derfor regner vi med, at konceptet fortsætter her i 2020.

 

 1. 4.     Regnskab – medlemskontingent/rykkere

Alle bilag er sendt til Hanne Rust, som er i gang med at udfærdige regnskabet for 2019.

Hanne noterer, at nogle få medlemmer mangler at betale kontingent. Vi vil spørger os frem, for at finde ud af om det er en forglemmelse, eller man ikke ønsker at være medlem mere.

Så vidt vi kan se, ser regnskabet pænt ud, bl.a. takket være de penge vi får for at passe Oddesundtårnet.

Denne aftale skal i øvrigt genforhandles med Struer kommune.

Der er stadig vandindtrængning på tårnets toilet ved regn og blæst fra bestemte vindretninger.

Vi bestemte, at der skal bestilles vinduespudser til tårnets vinduer et par gange om året.

 

 1. 5.     Bunkersindretning og planer

Der arbejdes med ideer, der kan skabe mere liv i Tage Kristensens bunkere.

Det kan evt. være tuschskærme, der reklamerer for lokale attraktioner.

Evt. kan der også sættes skærme op i skydeskårene med visning af forskellige film.

Jørgen Lindholm og Per Yde har i øvrigt planer om at flytte skærmen fra Garnhuset ned i en af bunkerne. Der skal så i stedet for sættes en projektor op i Garnhuset, da folk så bedre kan se skærmen.

 

 1. 6.     Tilretning af beskrivelse af Gl. Havn m.v. Bilag er fremsendt af Per Yde

Struer kommune har haft arkitektfirmaet Labland til at screene kommunen for kulturmiljøer.

Her er Oddesund Nord valgt, som et af områderne og Labland kalder projektet for ”Kunst og kultur på spidsen”.

De har bedt os i beboerforeningens bestyrelse om at gennemlæse og tilrette den skrivelse, de har udarbejdet over området og komme med vores kommentarer og rettelser hertil.

 

Det har vi så gjort, og Per Yde kommunikerer det videre til Labland.

 

 1. 7.     Garnhuset – Samarbejdet med NVFK – tænk over evt. udvikling af ”Feltrationsæske”

Vi ved endnu ikke, hvornår renoveringen af Garnhuset kan begynde. Derfor er der heller ikke endnu for denne sæson lavet nogle aftaler med NVFK.

Per Yde, Lone Børsting og Jørgen Lindholm var til møde hos Real Dania i København den 7. februar, hvor der måske er kommet styr på flere praktiske detaljer angående renoveringen.

Vi forsker i bestyrelsen videre med en løsning til den i punkt 2c omtalte ”Feltrationsæske”.

Denne skal være af bæredygtigt materiale og præsentere maden indbydende og let håndterligt.

 

 1. 8.     Tilkommende punkt – Arrangement med Morten Søllegård Jensen

I sidste referat blev det omtalt, at Per Yde i november havde haft besøg af nogle ”bunkernørder”.

En af disse var Morten Søllegård Jensen fra Esbjerg, som har studeret Oddesunds historie fra år 800 og frem til nutiden.

Han har sagt ja til at holde et foredrag om emnet evt. på Struer museum.

Per arbejder videre med at få et arrangement stablet på benene, og vi hører nærmere.

 

 1. 9.     Eventuelt

Intet under dette punkt.

 

10.Næste bestyrelsesmøde

Er fastlagt til onsdag den 4. marts kl. 16.